Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Obecná pravidla soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu

Obecná pravidla soutěží a akcí
pro členy NIVEA klubu

Podrobná pravidla vyhodnocení sběru bodů v rámci NIVEA klub

- pro Českou republiku –

 1. Úvodní ustanovení:

  1. Smyslem těchto Obecných pravidel soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu a Podrobných pravidel vyhodnocení sběru bodů v rámci NIVEA klub („pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží a akcí pořádaných pořadatelem pro členy NIVEA klubu a úprava akcí pro nejaktivnější členy NIVEA klubu při sběru bodů při aktivitách v rámci NIVEA klubu ("soutěž").

  2. Originál pravidel je k dispozici při vstupu do každé aktivity NIVEA klub a je zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

  3. Tato pravidla upravují obecně všechny bodované aktivity, způsob sběru bodů v rámci NIVEA klubu a možné odměny za nasbírané body.

  4. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje rozdělování odměn za sběr bodů v rámci NIVEA klubu, obecné podmínky soutěží členů NIVEA klubu, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím a spotřebitelům. V případě rozporu textu na uvedených materiálech s textem těchto pravidel, mají přednost tato pravidla, ledaže se jedná o případ dle následujícího odstavce.

  5. Každá konkrétní soutěž/vyhlášená aktivita NIVEA klubu má při vyhlášení nastavené konkrétní podmínky dané soutěže/akce („pravidla dílčí soutěže“). V případě rozporu těchto pravidel a pravidel dílčí soutěže mají přednost pravidla dílčí soutěže.

  6. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků. Změna je účinná zveřejněním.

  7. Okamžikem zapojení se zájemce do libovolné soutěže, tento projevuje souhlas s těmito pravidly, pravidly dílčí soutěže a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky dodržovat.

2. Soutěže pro členy NIVEA klubu zajišťují:

2.1.Soutěž pořádá společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („pořadatel“).

2.2. Organizátorem soutěže je společnost Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167 („organizátor“).

2.3. Technickým správcem soutěže je společnost Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 („technický správce“).

 

3. Termín a místo konání soutěže:

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 3. 2. 2020 00:00:00 hod. do 31. 12. 2020 23:59:59 hod. včetně („doba konání soutěže“).

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz v rámci NIVEA klubu („místo konání soutěže“). 

3.3. Soutěž je pro účely určení výherců rozdělena na měsíční, samostatně vyhodnocovaná, soutěžení kola:

   1. kolo: od 3.2. 2020 00:00:00 hod. do 29.2.2020 23:59:59 hod.

   2. kolo: od 1.3. 2020 00:00:00 hod. do 31.3.2020 23:59:59 hod.

   3. kolo: od 1.4. 2020 00:00:00 hod. do 30.4.2020 23:59:59 hod.

   4. kolo: od 1.5. 2020 00:00:00 hod. do 31.5.2020 23:59:59 hod.

   5. kolo: od 1.6. 2020 00:00:00 hod. do 30.6.2020 23:59:59 hod.

   6. kolo: od 1.7. 2020 00:00:00 hod. do 31.7.2020 23:59:59 hod.

   7. kolo: od 1.8. 2020 00:00:00 hod. do 31.8.2020 23:59:59 hod.

   8. kolo: od 1.9. 2020 00:00:00 hod. do 30.9.2020 23:59:59 hod.

   9. kolo: od 1.10. 2020 00:00:00 hod. do 31.10.2020 23:59:59 hod.

   10. kolo: od 1.11. 2020 00:00:00 hod. do 30.11.2020 23:59:59 hod.

   11. kolo: od 1.12. 2020 00:00:00 hod. do 31.12.2020 23:59:59 hod.

   (dále jednotlivě jen „soutěžní kolo“, společně „soutěžní kola“)

    

   4. Mechanika:

4.1. Členové NIVEA klubu jsou oprávněni se účastnit všech soutěží vyhlášených pořadatelem pro členy NIVEA klubu po celou dobu konání soutěže („dílčí soutěže“).

4.2. Hlavním principem odměňování účasti v dílčích aktivitách a měsíční vyhodnocení nejaktivnějších členů dle těchto pravidel je, že člen se zapojuje do bodovaných aktivit tak, aby v soutěžním kole (kalendářním měsíci) získal nejvíce bodů a vyhrál výhry vyhlášené pro dané soutěžní kolo. Pokud bude více soutěžících s nejvyšším počtem bodů nasbíraných za dané soutěžní kolo, o výherci rozhodne los. Soutěžící může po celou dobu trvání soutěže body směňovat dle zvláštních pravidel směny bodů, přičemž směnou bodů dochází ke snižování nasbíraných bodů soutěžících za celou dobu trvání soutěže.

4.3. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže:

4.3.1. přihlásí do svého členského účtu v NIVEA klubu (případně se registruje způsobem uvedeným na www.nivea.cz/klub);

4.3.2. zároveň se zapojí do dílčí soutěže (apod. vyplněním/splněním soutěžního formuláře/úkolu/aktivity);

4.3.3. udělí odesláním soutěžního formuláře/úkolu/aktivity stiskem příslušného tlačítka souhlas s pravidly dílčí soutěže, s pravidly této soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených pravidly této soutěže a dílčí soutěže.

4.4 Doručením uvedeného souhlasu společně s řádně splněnou soutěžní aktivitou technickému správci je soutěžící registrován do dílčí soutěže („dílčí soutěžní registrace“).

4.5. Za svou účast a výsledky dosažené v rámci dílčí soutěže získává soutěžící body do této soutěže podle klíče uvedeného v dílčích pravidlech konkrétní dílčí soutěže. V případě, že je v dílčích pravidlech soutěže (nebo těchto pravidlech) uveden maximální možný počet bodů započitatelných do této soutěže, není možné za danou dílčí soutěž získat více bodů, než je stanoveno.

4.6. Dílčí soutěže jsou vyhlašovány pouze pro členy NIVEA klubu. V rámci soutěží pořadatele, které nejsou omezeny na členství NIVEA klubu může být vyhlášeno rovněž získání bodového hodnocení do této soutěže, v takovém případě se část takové soutěže považuje za samostatnou dílčí soutěž. V případě ukončení účasti na dílčí soutěži před vyhlášením výsledků dílčí soutěže se člen vyřazuje z vyhodnocení dílčí soutěže pro účely této soutěže.

4.7. Pro účast v dílčí soutěži se člen zavazuje odsouhlasit pravidla dílčí soutěže, ledaže jsou tato pravidla obsažena v těchto pravidlech.

4.8. Člen v dílčích soutěžích sbírá body. Počet bodů se vyhodnocuje samostatně pro každé soutěžní kolo tedy pouze body nasbírané za daný měsíc dle soutěžního kola.

4.9. Každé soutěžní kolo bude mít vyhlášeno pro daný měsíc výhry pro 10 výherců na základě nejvyššího počtu nasbíraných bodů za daný měsíc. V případě, že bude shoda v počtu bodů, rozhodně los.

4.10. Člen bude oprávněn získané body směnit za NIVEA odměny nebo soutěžit o výhry pro soutěžní kola. Samotná směnu bodů za odměny bude upravena dílčími pravidly, která mají v případě rozporu ustanovení s těmito pravidly přednost. Směnou bodů za NIVEA odměny se snižuje šance na získání výhry v daném soutěžním kole (pro daný měsíc), neboť člen snižuje počet bodů nasbíraných za daný měsíc o body, které využil pro směnu. (Názorný příklad: Pokud člen v květnu nasbírá 400 bodů A VYBERE si tentýž měsíc odměnu za 200 bodů – má automaticky menší šanci vyhrát květnovou výhru, neboť počet bodů v daném soutěžním kole bude činit 400 bodů – 200 bodů = 200 bodů pro vyhodnocení)

 

5. Soutěžící:

5.1.Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let. Mladší osoby se mohou soutěže účastnit, pouze pokud se svojí účastí doručí pořadateli souhlas zákonného zástupce.

5.2. Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní registraci v NIVEA klubu, která není přerušena ani ukončena (až do vyhodnocení – dílčího) a splňuje podmínky registrace NIVEA klubu vyhlášené pořadatelem („zájemce“). Zájemce není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více registrací NIVEA klubu. Členství v NIVEA klubu se řídí pravidly umístněnými zde, které se soutěžící zavazuje dodržovat.

5.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje (alespoň jednou se účastní dílčí soutěže) dle pravidel dílčí soutěže a zároveň odsouhlasí účast v soutěži přijetím těchto pravidel („soutěžící“).

5.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

5.6. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu.

 

6. Dílčí soutěže – bodově hodnocené aktivity:

6.1. Pořadatel je oprávněn v průběhu doby konání soutěže vyhlašovat dílčí soutěže na pořadatelem určenou dobu.

6.2. Body z dílčích soutěží budou soutěžícímu přiřazeny do obecného vyhodnocení měsíčních kol v případě, že tento dodržuje tato pravidla, zapojuje se do dílčích soutěží v rámci svého jednoho aktivního, řádně založeného profilu v NIVEA klubu.

6.3. Dílčí soutěže budou vždy upraveny dílčími pravidly. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a dílčích pravidel mají přednost dílčí pravidla.

6.4.Pořadatel je oprávněn v každém soutěžním kole definovat libovolné dílčí soutěže (přičemž ohlášení pořadatel učiní libovolnou formou (e-mailem, v rozhraní NIVEA klubu apod.), přičemž se bude jednat například o tyto:

6.4.1. Vyplnění dotazníků:
- za každý řádně a v souladu s dílčími pravidly vyplněný a pořadateli doručený dotazník soutěžící získá 25 bodů;
- soutěžící není oprávněn vyplňovat opakovaně jeden totožný dotazník.

6.4.2. Testování výrobků:
- za každý řádně a v souladu s dílčími pravidly vyplněný a pořadateli doručený formulář pro testování výrobků soutěžící získá 15 bodů;
- každý výrobek je soutěžící oprávněn testovat nejvýše jednou, pokud učiní opačně, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.3. Soutěže o vzorečky:
- za účast soutěžícího v soutěži o vzorečky, resp. za řádně a v souladu s dílčími pravidly vyplněnou a pořadateli doručenou soutěžní registraci soutěžící získá 15 bodů;
- soutěžící není oprávněn se účastnit opakovaně v jedné soutěži, pokud tak učiní, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.5. Kvízové soutěže:
- za správnou odpověď soutěžícího v kvízové soutěži na všechny otázky, resp. za doručení této odpovědi pořadateli na první pokus soutěžící získá 30 bodů. Pokud soutěžící využije k doručení správné odpovědi pokusů více, získá poměrnou část bodů – vždy dle úpravy dílčích pravidel, typicky (nikoliv však výlučně) na druhý pokus 25 bodů, na třetí pokus 20 bodů, na čtvrtý pokus 15 bodů, na pátý pokus a více 5 bodů;
- po dosažení správné odpovědi není možná opakovaná účast, pokud tak učiní, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.6. Znalostní webové soutěže:
- za účast soutěžícího ve znalostní webové soutěži o správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku, resp. za doručení této odpovědi pořadateli (řádně provedenou soutěžní registraci) soutěžící získá 20 bodů;
- po dosažení správné odpovědi není možná opakovaná účast, pokud tak učiní, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.7. Ostatní soutěže:
- za účast v ostatních soutěžích, resp. z doručení soutěžní registrace dle dílčích pravidel pořadateli, soutěžící může získat (dle úpravy v dílčích pravidlech) buď 5 bodů za účast v jednom soutěžním dni nebo 30 bodů za účast v soutěži – bodové hodnocení aktivity se vždy řídí dílčími pravidly, resp. pravidly dané soutěže;

6.4.8. Referral program:
- za přivedení nového aktivního člena dle podmínek dílčí aktivity soutěžící získá 25 bodů;
- soutěžící může takto získat maximálně 250 bodů, tedy za kalendářní rok je odměněno maximálně deset nových aktivních 
lenů;
- aktivní členství je posouzeno dle podmínek dílčí aktivity (například nový člen musí nasbírat alespoň 15 bodů v dílčích soutěžích.

6.4.9. Rate & Review:
- za každé hodnocení, resp. řádně vyplněné hodnocení dle těchto pravidel a pravidel NIVEA klubu soutěžící získá 5 bodů;
soutěžící takto může získat maximálně 500 bodů, tedy za kalendářní rok je odměněno maximálně sto hodnocení;
- dílčí pravidla Rate & Review jsou obsažena v pravidlech NIVEA klubu a v těchto pravidlech.

 

6.5.Dílčí pravidla pro Rate & Review ("R&R"):

6.5.1. soutěžící se do R&R zapojí tak, že postupem dle pravidel členství NIVEA klubu vloží své hodnocení a recenzi ke konkrétnímu produktu tak, aby toto odpovídalo pravidlům členství NIVEA klubu a těmto pravidlům.

6.5.2. Za každé R&R jednoho konkrétního produktu pořadatele na www.nivea.cz odpovídající podmínkám uvedeným v Pravidlech členství „NIVEA klub“ a pravidlům této soutěže získá soutěžící 5 bodů do celkového hodnocení soutěže.

6.5.3. R&R lze splnit pouze tak, že se soutěžící přihlásí do svého členského účtu v NIVEA klubu a k vybranému produktu pořadatele připojí jak hodnocení, tak i recenzi (tzn. R&R).

6.5.4. Recenze, tak aby za R&R soutěžící mohl získat body do soutěže, musí kromě splnění podmínek uvedených v Pravidlech členství „NIVEA klub“ obsahovat podrobnější zhodnocení produktu soutěžícím (musí být zřejmé, v čem soutěžící spatřuje kladné/záporné stránky produktu, v čem mu produkt vyhovuje atp.).

6.5.5. Posoudit, zda-li R&R splňuje podmínky soutěže, a rozhodnout tak o udělení, či neudělení bodů do celkového hodnocení soutěže, je oprávněn výhradně pořadatel (popř. organizátor se souhlasem pořadatele). 

6.5.6. Každému jednotlivému produktu pořadatele může konkrétní soutěžící v době konání soutěže připojit pouze jedno R&R (tak aby mu za něj byly přičteny body). 

6.5.7. Současně platí, že každý jednotlivý soutěžící může v době konání učinit max. 100 recenzí (tedy získat max. 500 bodů do soutěže).

6.5.8. Všechna hodnocení a recenze odporující dobrým mravům, nerelevantní ve vztahu k produktu, urážející či poškozující třetí osoby, v cizím jazyce, nesrozumitelné či obsahující nelegální obsah nebo obsah navádějící k nebezpečnému jednání nebudou zveřejněny (popřípadě budou smazány) a nebudou zařazeny do soutěže. Současně u již zařazených R&R budou tyto body soutěžícímu odebrány a tento může být zcela vyřazen ze soutěže.

6.5.9. R&R za daný měsíc (soutěžní kolo) jsou vždy vyhodnocené nejdéle do konání vyhodnocení soutěže v rámci daného soutěžního kola.

7. Výhry v soutěži o získání nejvyššího počtu bodů za daný měsíc (soutěžní kolo) a jejich předání:

7.1. Pro každé soutěžní kolo (pro každý měsíc, počínaje únorem 2020) jsou určeny jiné výhry. Výhry pro každý měsíc budou zveřejněny zde

7.2. Pořadatel je v případě potřeby oprávněn výhry kdykoliv změnit za výhry obdobné.

7.3.Výherce bude ohledně získání výhry kontaktován na e-mail, který zadal v rámci registrace do NIVEA klubu nejdéle do 21 dnů od vyhodnocení soutěžního kola.

7.4.V každém soutěžním kole může každý výherce získat pouze jednu výhru.

7.5. Skutečnost, že soutěžící získal nejvíce bodů (tedy umístil se na 1. – 10. místě) v soutěžním kole (popř. byl vylosován, viz přísl. ustanovení těchto pravidel), bude danému soutěžícímu sdělena, přičemž součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

7.6. V případě, že v předcházejícím odstavci uvedený soutěžící nebude reagovat na informaci o výhře (ve lhůtě pěti kalendářních dnů), nestává se výhercem v soutěži. Výhercem se předmětný soutěžící stane až okamžikem doručení odpovědi na informaci o výhře na e-mailovou adresu, ze které byla informace o výhře odeslána, a to ve lhůtě uvedené výše (v případě, že organizátor či pořadatel nebudou požadovat doklady prokazující splnění podmínek účasti v soutěži či nároku na výhru. V opačném případě se soutěžící stává výhercem až potvrzením ze strany organizátora či pořadatele). Pokud se výherce stane později nekontaktním a nebude, s ohledem na uvedené, možné výhru realizovat, resp. se s ním ohledně realizace spojit, nárok výherce na výhru zaniká. V obou případech propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu výherci.

7.7. Organizátor i pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o splnění podmínek účasti v soutěži soutěžícím či nároku soutěžícího na výhru od takového zájemce/soutěžícího příslušné doklady k prokázání konkrétních skutečností, popř. k identifikaci výherce (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání organizátora, popř. pořadatele adekvátní doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu výherci. Zájemce/soutěžící je povinen reagovat na jakékoliv výzvy organizátora a pořadatele ve lhůtě pěti pracovních dní ode dne odeslání příslušné výzvy.

7.8. Výhra, kterou není možné odeslat elektronicky, bude zaslána prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na doručovací adresu na území České republiky. Při komunikaci se postupuje dle odst. 7.6.

7.9. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (resp. bude do vyhodnocení soutěžního kola zařazeno méně soutěžících), než je výher v soutěži, popř. nebude možné veškeré výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly či právními předpisy), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

8. Vyhodnocení soutěže:

8.1. Princip soutěže spočívá ve sběru bodů. Soutěžící sbírá body v jednotlivých dílčích soutěží. Body jsou vždy vyhodnoceny (sečteny) pouze za době konání soutěžního kola, za které je činěno vyhodnocení (v rámci každého měsíce zvlášť).

8.2. Celkový stav bodů nasbíraných soutěžícím v jednom soutěžním kole je pro účely vyhodnocení soutěžního kola (daného měsíce) snížen o body, které soutěžící využil ke směně za NIVEA odměnu (směna bodů za NIVEA odměnu je upravena zvláštními podmínkami).

8.3. Každé soutěžní kolo obdrží definované výhry těch 10 soutěžících, kteří splnili tato pravidla a dílčí pravidla a kteří mají zároveň nejvíce bodů nasbíraných v rámci dílčích soutěží za dané soutěžní kolo. V případě shody v počtech bodů na prvních deseti pozicích, rozhodne o 10 výhercích los.

8.4. Bodové hodnocení dílčích soutěží určuje pořadatel dílčími pravidly.

8.5. Obecné hodnocení základních dílčích aktivit je rovněž uvedeno v článku 6 těchto pravidel. Pořadatel je oprávněn (bez dalšího) hodnocení změnit dílčími pravidly.

8.6. Pořadatel je oprávněn vyhlásit jakoukoliv bodově hodnocenou aktivitu v podobě dílčí soutěže.

8.7. Každé soutěžní kolo bude vyhodnoceno nejdéle do 7 kalendářních dní po jeho skončení.

8.8. Výherci výhry pro každé soutěžení kolo (každý měsíc) se stane 10 soutěžích, kteří splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, pravidly jednotlivých dílčích soutěží a dotazníků, do kterých se zapojil, a Pravidly členství „NIVEA klub“, a zároveň získali k okamžiku ukončení soutěže nejvíce bodů (umístili se na 1. – 10. místě v počtu bodů nasbíraných v době konání soutěže) ze všech soutěžících, kteří se do soutěže platně registrovali. V případě, že dle kritéria uvedeného v předcházející větě nebude možné výherce v soutěži určit (více soutěžících získá stejný počet bodů tak, že nelze podle uvedeného kritéria určit 10 soutěžících, kteří se umístili na až 1. – 10. místě podle počtu bodů), rozhodne o výhercích v soutěži los (s tím, že bude o lepší pořadí losováno vždy pouze mezi soutěžícími, kteří získali konkrétní shodný počet bodů).  Uvedené losování provede technický správce soutěže do 7 kalendářních dnů od jejího skončení s tím, že o něm bude vyhotoven písemný protokol.

 

9. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

9.1. Zájemce/soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů ze svého členského účtu NIVEA klubu v rozsahu: pohlaví, jméno a příjmení, adresa, e-mail, datum narození; a dále údajů poskytnutých v době konání soutěže v rozsahu: hodnocení a recenze produktů pořadatele, odpovědi na soutěžní otázky, informace z dotazníků, body z dílčích aktivit pořadatele, údaj o zapojení do soutěže, datum a čas soutěžní registrace, datum a čas provedení jednotlivých dílčích aktivit, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedeny dílčí aktivity, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace. Osobní údaje budou zpracovány pro účely vedení, organizace soutěže a jejího vyhodnocení vč. doručení výher včetně organizace, realizace a kontroly dílčích soutěží. Správcem je pořadatel, přičemž kontaktní údaje včetně údajů na pověřence jsou uvedeny v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  Zpracovateli jsou organizátor a technický správce a další osoby (včetně příjemců) uvedení v Politice ochrany soukromí. Právním základem zpracování je dobrovolný souhlas soutěžícího. Doba zpracování je doba trvání soutěže (všech soutěžních kol) až do okamžiku vypořádání všech výher v soutěži, resp. do odvolání souhlasu. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat na adrese info(et)nivea.cz, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů za tímto účelem a ukončení účasti soutěžícího v soutěži. Dále bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely obrany proti nárokům a ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele (více o oprávněném zájmu viz dokument Politika ochrany soukromí), déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Podrobné podmínky zpracování, informace o ochraně osobních údajů a o příjemcích jsou uvedeny v dokumentu „Politika ochrany soukromí“, kde jsou rovněž uvedena práva soutěžícího, způsob jejich uplatnění, orgán dozoru, způsob, jakým může být odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a podány námitky proti přímému marketingu a další nezbytné informace o zpracování osobních údajů včetně práva na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.2. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a organizátore v souvislosti s touto soutěží, jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže. 

 

10. Závěrečná ustanovení:

10.1.Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor ani pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

10.2. Pořadatel, popř. organizátor s předchozím souhlasem pořadatele, je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

10.3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

10.4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

10.5. Organizátor soutěže ani její pořadatel a technický správce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

10.6. Organizátor, technický správce ani pořadatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností pořadatele či organizátora o splnění podmínek soutěže soutěžícím, leží důkazní povinnosti na soutěžícím. 

10.7. Soutěžící bude vyloučen v případě, že organizátor, technický správce či pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

10.8. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  V Praze dne 30. 1. 2020