Pravidla členství NIVEA klubu

NIVEA klub provozuje

2. NIVEA klub provozuje:

2.1. Provozovatelem NIVEA klubu je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („Beiersdorf“).

Úvodní ustanovení

3. Úvodní ustanovení

3.1. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel členství v „NIVEA klubu“ („NIVEA klub“). 

3.2. Tato aktualizovaná pravidla nahrazují všechna předchozí znění. Změna je účinná dnem 1. 9. 2023. Tímto dodatkem č. 1 dochází k přeměně NIVEA klubu, resp. dostupných funkcí, a to od 1. 9. 2023 – viz dále nové úplné znění pravidel. Původní funkce a veškerý obsah budou dostupné jen do 31. 8. 2023. Sběr bodů v rámci NIVEA klubu je možný do 30.6.2023 a směna bodů je možná jen do 31.8.2023. Více viz jednotlivá pravidla všech aktivit dostupná na nivea.cz.

3.3. Originál pravidel je k dispozici při vstupu do NIVEA klubu a je zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

3.4. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky registrace v NIVEA klubu. V případě rozporu těchto pravidel a jakéhokoliv jiného dokumentu mají přednost vždy tato pravidla.

3.5. Tato pravidla jsou určena pro spotřebitele (fyzické osoby) zapojující se do NIVEA klubu na území České republiky, resp. prostřednictvím českých webových stránek www.nivea.cz. Pokud je NIVEA klub dostupný ve více státech, každý má svá nezávislá pravidla.
3.6. Vstupem do NIVEA klubu každý zájemce projevuje souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky dodržovat.

3.7. Vstupem do NIVEA klubu každý zájemce souhlasí se Zvláštními pravidly a Obecnými pravidly soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu a zavazuje se stanovené podmínky dodržovat.

3.8. Registrací každý zájemce odsouhlasuje a prohlašuje, že chce dostávat exkluzivní obsah věrnostního programu NIVEA klub. Po registraci do věrnostního programu NIVEA klub bude zájemce dostávat personalizovaný (na míru vybraný) obsah podle mých zájmů a činností (např. pravidelný zpravodaj, slevy, poukázky, věrnostní body a informace o nových produktech a soutěžích) s využitím zájemcem poskytnutých kontaktních údajů (např. e-mailu, adresy a telefonního čísla) včetně obchodních sdělení elektronickými prostředky. Odběr e-mailových novinek může zájemce kdykoliv zrušit odesláním požadavku na e-mail info(et)nivea.cz. Tento obsah může být zájemci rovněž předáván prostřednictvím on-line reklamy, včetně sociálních médií (např. propojením zájemcových kontaktních údajů s Facebookem). Kontaktní údaje může zájemce v rámci svého profilu kdykoli změnit. Informace, které zájemce poskytuje, stejně jako jeho (předchozí) kliknutí, otevření e-mailů a nákupní a surfovací chování, budou použity k personalizaci (přizpůsobení obsahu na míru). Zájemce registrací souhlasí s vytvořením uživatelského profilu a těmito podmínkami.

3.9. Zájemce výslovně souhlasí také s tím, že pro tyto účely lze použít zvláštní kategorie údajů v podobě údajů o zdraví (např. alergie, kožní onemocnění). Tyto osobní údaje vždy zadává Zájemce, resp. člen.

3.10. Svůj souhlas může zájemce kdykoli v budoucnu odvolat na info(et)nivea.cz - zde může také podat námitky proti provádění přímého marketingu. Zájemce registrací potvrzuje, že rozumí všech právním dokumentům a svým právům. V případě potřeby cokoliv vysvětlit Zájemce využije kontakty výše. 

 
NIVEA klub, jeho účel a výhody členství:

4. NIVEA klub, jeho účel a výhody členství:

4.1. NIVEA klub je spotřebitelský program probíhající na území České republiky, který umožňuje níže vymezeným fyzickým osobám získávat výhody popsané těmito pravidly, popř. na tato pravidla navazujícími akty společnosti Beiersdorf, zejména obsah na míru.
4.2. Účelem NIVEA klubu je umožnění čerpání exkluzivních výhod věrným zákazníkům společnosti Beiersdorf.
4.3. Členství v NIVEA klubu skýtá členům exkluzivní výhody, mezi které patří: 

přednostní zasílání pro člena relevantních informací o novinkách, akcích a soutěžích spojených se značkami NIVEA a Labello (popř. s dalšími značkami produktů společnosti Beiersdorf) formou e-mailu; člen je oprávněn příjem těchto zpráv kdykoliv ukončit, a to i. využitím odkazu v každé zprávě, ii. zrušením odběru v uživatelském účtu NIVEA klubu v sekci „e-mailový newsletter“ nebo iii. od počátku zasláním požadavku na zrušení odběru newsletteru na info(et)nivea.cz; člen je oprávněn podat námitky proti provádění segmentace a/nebo přímého marketingu;

přizpůsobení obsahu homepage NIVEA klubu každému členovi na míru: Zejména se jedná nastavení oslovení člena v uživatelském prostředí NIVEA klubu; přizpůsobení nabídky účasti na marketingových akcích společnosti Beiersdorf, návrhy článků apod. s ohledem na pohlaví člena, jeho předchozí aktivity atp.;

- možnost zúčastnit se testování nových produktů společnosti Beiersdorf: Člen se v případě zájmu může zúčastnit testování nových produktů společnosti Beiersdorf. Každé jednotlivé testování produktů bude vždy upraveno separátními podmínkami;

4.4.Součástí NIVEA klubu je zasílání provozních informací týkajících se NIVEA klubu a důležitých technických zprávu jako je změna podmínek, ukončení NIVEA klubu apod. Technické zprávy není možné odmítnout.

4.5. Jednotlivé soutěže, akce, výhody či dílčí programy budou upraveny oznámením na webových stránkách www.nivea.cz, https://www.nivea.cz/klub nebo separátními pravidly.

 
Členství v NIVEA klubu:

5. Členství v NIVEA klubu:

5.1. Členem NIVEA klubu se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel starší 15 let („zájemce o členství“), případně mladší osoba, pokud doloží souhlas zákonného zástupce spolu s registrací. Registrací zájemce prohlašuje, že je starší 15 let, případně, že dokládá zároveň souhlas.
5.2. Členem NIVEA klubu se stane zájemce o členství, který se zaregistruje do NIVEA klubu v souladu s těmito pravidly („člen“).
5.3. Jakékoliv výhry či odměny v rámci aktivit NIVEA klubu jsou doručovány na zadanou doručovací adresu člena na území České republiky. Člen se zavazuje v případě potřeby na výzvu, nejdéle do 5 pracovních dní, adresu pořadateli (případně jiné relevantní informace) potvrdit či sdělit. V takovém případě člen bere na vědomí, že nárok na doručení odměny/výhry mu vzniká až po včasném a úplném doručení odpovědi, požadovaných informací, popř. po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

Doba trvání členství v NIVEA klubu:

6. Doba trvání členství v NIVEA klubu:

6.1. Členství v NIVEA klubu vzniká úspěšnou registrací (viz dále), a trvá dobu neurčitou, resp. dobu existence NIVEA klubu.
6.2. Členství zaniká: 
6.2.1. zrušením členství členem NIVEA klubu, 
6.2.2. ukončením NIVEA klubu společností Beiersdorf (který je oprávněn kdykoliv NIVEA klub zrušit, viz čl. 8 pravidel) 
6.2.3. nebo dalšími způsoby uvedenými dále v těchto pravidlech.
6.3. Členství může být, bez dalšího, zrušeno v případě nečinnosti člena trvající alespoň 18 měsíců.
Zřízení členského účtu:

7. Zřízení členského účtu:

7.1. Členský účet si může zájemce o členství zřídit výhradně prostřednictvím internetových stránek www.nivea.cz, kde je v sekci NIVEA svět, v části NIVEA klub – registrace umístěn registrační formulář (dále jen „registrační formulář“).

7.2. Pro řádnou registraci a vznik členského účtu je zájemce o členství povinen vyplnit do registračního formuláře zcela a pravdivě veškeré požadované povinné údaje a udělit svůj souhlas s pravidly NIVEA klubu a „Politikou ochrany soukromí“, nebo využít možnost registrace prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook. V případě prvé varianty, tedy registrace prostřednictvím registračního formuláře, zájemce o členství následně (po vyplnění požadovaných údajů) zašle takto zcela a pravdivě vyplněný registrační formulář pomocí jeho funkčnosti společnosti Beiersdorf. Pokud se však zájemce o členství rozhodne registrovat prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook, registrační formulář nevyplňuje, pouze klikne na ikonu Facebook umístěnou v registračním formuláři, čímž je spuštěn registrační proces, v rámci kterého jsou údaje nutné pro registraci získány z Facebookového profilu zájemce o členství (zájemce o členství musí být v okamžiku uskutečnění této formy registrace přihlášen do svého Facebookového profilu).

7.3. Bezprostředně po doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře společnosti Beiersdorf (resp. v případě registrace prostřednictvím Facebookového profilu po stažení údajů nutných pro registraci z Facebookového profilu zájemce) bude zájemci o členství vytvořen členský účet, tzn., zájemce o členství se stane členem („registrace“). Člen svůj nově vytvořený členský účet aktivuje tak, že klikne na odkaz, který mu bude po úspěšné registraci zaslán na e-mailovou adresu, kterou k registraci do NIVEA klubu uvedl/poskytl. Pomocí členského účtu (zadáním e-mailové adresy a zvoleného hesla do přihlašovacího formuláře v sekci NIVEA svět - přihlášení) pak člen vykonává jak svá členská práva, tak i správu svého členského účtu.

7.4. Zřízením členského účtu dojde ke zpracování osobních údajů dle článku 11 těchto pravidel.

7.5. Každý jednotlivý člen může mít pouze jeden členský účet.

7.6. V případě, že člen v průběhu trvání členství ztratí či zapomene své heslo, je oprávněn se pomocí funkčnosti webu www.nivea.cz, konkrétně v sekci NIVEA svět – přihlášení, obrátit na společnost Beiersdorf (zadáním své e-mailové adresy, totožné s adresou zadanou při registraci do NIVEA klubu). Na uvedenou adresu bude členovi následně zasláno nové přístupové heslo k členskému účtu.

Zánik členství:

8. Zánik členství:

8.1. Zrušení členství ze strany člena: Člen je oprávněn kdykoliv své členství v NIVEA klubu zrušit, a to tak, že se přihlásí do NIVEA klubu a provede proces zrušení registrace, případně odešle e-mail s „žádostí o ukončení svého členství“ na e-mailovou adresu info(et)nivea.cz. Společnost Beiersdorf zruší členství člena v NIVEA klubu nejpozději uplynutím 14. dne ode dne doručení předmětné žádosti společnosti Beiersdorf.

8.2. Zrušení ze strany společnosti Beiersdorf: Společnost Beiersdorf je oprávněna členství člena v NIVEA klubu ukončit, a to z následujících důvodů:

8.2.1. Společnost Beiersdorf ukončí činnost NIVEA klubu: V tomto případě členství zaniká k okamžiku zániku NIVEA klubu. O ukončení činnosti klubu bude člen informován.
8.2.2. Porušení pravidel NIVEA klubu členem, zejm. pak (nikoliv však výlučně) při nesplnění podmínek účasti v NIVEA klubu dle těchto pravidel a jednání popsaném v čl. 10 odst. 1, 2 a čl. 12 odst. 2, 3, 4 pravidel.
8.2.3. Z důvodů uvedených v čl. 12 odst. 12 pravidel.
8.2.4. Z důvodu odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů ze strany člena, podání námitek proti všem aktivitám v rámci klubu či podání žádosti o výmaz ze strany člena.
8.2.5. Zrušením registrace dojde k ukončení zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v dokumentu „Politika ochrany soukromí“, ledaže dojde k přeměně NIVEA klubu dle těchto pravidel.

Licenční ustanovení:

9. Licenční ustanovení:

9.1. Vznikne-li v souvislosti s členstvím člena v NIVEA klubu autorské dílo ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), nebo jiný právně chráněný nehmotný statek (dále jen společně jako „dílo“), které člen zašle společnosti Beiersdorf nebo zveřejní v uživatelském prostředí NIVEA klubu, uděluje člen zasláním, popř. zveřejněním takového díla společnosti Beiersdorf nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že společnost Beiersdorf je oprávněna dílo využívat (vč. všech jeho částí, a to i separátně) ke všem známým způsobům užití, zejména ke zveřejnění na webu, komunikačních kanálech či materiálech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům společnosti Beiersdorf ve smyslu šíření a použití těchto děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní a časový). Společnost Beiersdorf není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, užití částí díla, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas autora (člena), má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla společnosti Beiersdorf/shora popsaným zveřejněním. Společnost Beiersdorf je oprávněna tuto licenci převádět (popř. udělovat podlicenci) na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Člen popsaným odesláním/zveřejněním díla výslovně prohlašuje, že je autorem díla, a jako takový je oprávněn uvedené souhlasy udělit a že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob uvedených či zobrazených v předmětném díle, práva vlastníků věcí či ochranných známek vyobrazených či zmíněných v díle, atd. Veškeré nutné souhlasy související s dílem musí člen vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že se prokáže opak, odpovídá v člen plném rozsahu za veškeré majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v této souvislosti společnosti Beiersdorf a zavazuje se tyto neprodleně v plném rozsahu nahradit/odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla společnosti Beiersdorf anebo jiné osobě jakákoliv majetková či nemajetková újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), je člen povinen ji v plném rozsahu nahradit/odčinit. Ve výše uvedeném případě je společnost Beiersdorf oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

9.2. Člen se zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti společnosti Beiersdorf prokázat: písemným čestným prohlášením, že předmětné dílo vytvořil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití díla všemi způsoby a v rozsahu výše stanoveném; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených/zmíněných v předmětném díle, že souhlasí se zachycením/zmíněním své osoby/jména v díle a že souhlasí s užitím díla rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. Uvedené se analogicky uplatní i na práva vlastníků věcí či ochranných známek nebo jiných právně chráněných statků třetích osob vyobrazených, zmíněných či jinak zachycených v díle, atd. V případě, že člen toto nesplní, je společnost Beiersdorf oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

 

 

Zpracování osobních údajů

10. Zpracování osobních údajů

10.1. Registrací do NIVEA klubu zájemce o členství uděluje spolu se souhlasem s těmito pravidly NIVEA klubu rovněž souhlas ke zpracování osobních údajů pro vedení člena v NIVEA klubu. Registrace do NIVEA klubu není bez zpracování osobních údajů možná.

10.2. Správcem osobních údajů je společnost Beiersdorf. Příjemci a zpracovatelé a ostatní podrobné informace jsou uvedené v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.

10.3. Účelem zpracování osobních údajů je vedení NIVEA klubu, tedy soubor funkcionalit uživatelského účtu v rámci NIVEA klubu zahrnující veškeré funkce dle těchto pravidel, zejména: přizpůsobené rozhraní klubu na míru členovi, zasílání vybraných novinek (elektronicky, poštou), zapojení členů do soutěží (včetně vyhlášených soutěží a akcí), vyváření kosmetických profilů, psaní recenzí a hodnocení, zajištění akcí pro členy a účast na dalších aktivitách dle těchto pravidel. Operace zpracování zahrnují rovněž vytváření profilů dle údajů zadaných členem, vytvoření kosmetického profilu a segmentaci členů pro výběr vhodných novinek včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Přizpůsobení obsahu a zaslaných novinek je činěno na základě údajů vyplněných v registračním formuláři, kosmetickém profilu a rovněž dle účasti člena na akcích a soutěžích NIVEA klubu, dle vyjádřených preferencí, hodnocení a recenzí a požadavků člena NIVEA klubu. Další informace o účelu jsou dostupné v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.

10.4. Kategorie dotčených údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři (tzn. pohlaví, jméno, příjmení, e-mail, heslo); a dále datum a čas registrace do NIVEA klubu (vč. data a času poskytnutí příslušných souhlasů, IP adresy zařízení, ze kterého byla registrace učiněna); údaj o věku nad 15 let; oslovení na úvodní stránce; datum, čas a obsah jednotlivých R&R; údaj o účasti v soutěžích/akcích, případné body/odměny/výsledky získané v měsíčních soutěžích a vyhlášených soutěžích/akcích včetně adresy pro doručení výher; údaje vyplněné v kosmetickém profilu (pohlaví, vlasy (barva, délka, kvalita), tvář (typ, stav, čištění), tělo (holení, typ pokožky, projevy pokožky), údaj o potvrzení změn v profilu, časy změn); další údaje předané členem při komunikaci a aktivitách.

10.5. Právním titulem zpracování je souhlas, který může být kdykoliv odvolán. Bez udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů není možné mít registraci v NIVEA klubu, tedy odvoláním souhlasu registrace zaniká. Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání členství dle těchto pravidel. Po ukončení zpracování bude uchován omezený rozsah údajů za účelem obrany proti nárokům a pro případ kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru – více viz oprávněný zájem správce na ochraně svých práv v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.

10.6. Zájemce/člen může také podat námitky proti provádění přímého marketingu. Podrobné informace o právech a možnostech, jak je využít včetně kontaktních údajů správce, informace o orgánu dozoru a další důležité informace jsou uvedeny v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.

 

Další podmínky NIVEA klubu a společná ustanovení:

11. Další podmínky NIVEA klubu a společná ustanovení:

11.1. Člen je povinen dodržovat pravidla NIVEA klubu, stejně jako podmínky uvedené v na ně navazujících aktech společnosti Beiersdorf.

11.2. Jakékoliv projevy, jednání atp. člena v souvislosti s jeho členstvím v NIVEA klubu nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právními předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně tyto nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení a zmiňovat či obsahovat referenci na konkurenční produkty k produktům společnosti Beiersdorf.

11.3. Člen je povinen chránit přístupové údaje ke svému členskému účtu, nesdělovat je a ani jinak nezpřístupňovat třetím osobám.

11.4. Člen je povinen jednat tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho členstvím v NIVEA klubu (vč. jeho projevů a jakýchkoliv jednání) k porušení práv třetích osob (zejména práv autorských, licenčních apod.).

11.5. Člen není oprávněn jakkoliv dále šířit obsah webových stránek NIVEA klubu.

11.6. Členství v NIVEA klubu je nepřevoditelné a nemůže být předmětem dědického práva

11.7.  Společnost Beiersdorf není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

11.8. Za člena se v případě pochybností považuje osoba, která společnosti Beiersdorf prokáže, že oprávněně disponuje e-mailovou adresou uvedenou v rámci zřízení členského účtu.

11.9. Společnost Beiersdorf není odpovědná za případné škody ani újmy, které by členům mohly vzniknout v souvislosti členstvím v NIVEA klubu

11.10. Účast na jednotlivých programech, soutěžích a výhodách NIVEA klubu, ani odměny z uvedeného plynoucí není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Společnost Beiersdorf je oprávněna omezit možnost účasti členů NIVEA klubu na jednotlivých aktivitách, akcích, výhodách atp.

11.11. Společnost Beiersdorf si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se členství v NIVEA klubu podle vlastního uvážení.

11.12. Společnost Beiersdorf si vyhrazuje právo vyloučit z NIVEA klubu členy, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného či nekalého jednání ve vztahu ke společnosti Beiersdorf, jeho produktům, partnerům a NIVEA klubu (vč. jeho jednotlivých dílčích programů) a jeho členům atp., a to i prostřednictvím třetích osob.

11.13.  Společnost Beiersdorf si vyhrazuje právo měnit a upravovat tato pravidla, stejně jako právo NIVEA klub zcela zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. Společnost Beiersdorf je také oprávněna tento NIVEA klub přeměnit na klub jiný, když přeměna je účinná oznámením. Člen je oprávněn se změnou či s přeměnou nesouhlasit a ukončit své členství způsobem dle těchto pravidel. Všechny případné změny v pravidlech členství NIVEA klubu budou zveřejněny na www.nivea.cz.

V Praze dne 6. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2023