Podmínky použití

1. ÚVOD

Tyto podmínky použití („Podmínky“) se vztahují na celé webové stránky www.nivea.cz („Webové stránky“), a to včetně všech podstránek.
V případě, že Webové stránky odkazují na stránky třetích osob, užijí se podmínky užití uvedené na takových stránkách.

Vstupem na Webové stránky se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

 

Obsah Podmínek:

1. Úvod
2. Provozovatel 
3. Osobní údaje
4. Obsah
5. Omezení odpovědnosti
6. Hodnocení a recenze
7. Právní následky
8. Závěr

2. PROVOZOVATEL

Provozovatelem Webových stránek je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Praha 5, Radlická 354/107b, Radlice, PSČ 150 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („Beiersdorf").

Kontakty Beiersdorf jsou dostupné zde

Pokud nás chcete informovat o jakémkoliv porušení práv na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese Praha 5, Radlická 354/107b, Radlice, PSČ 150 00, e-mailu: info@NIVEA.cz nebo tel.: +420 840 022  333.

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE

Odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v naší Politice ochrany soukromí

 

4. OBSAH

Na Webových stránkách jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text („Materiál“). Materiál je majetkem společnosti Beiersdorf, je chráněn ustanoveními autorského zákona, zákona o ochranných známkách a zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva. 

Jakékoliv použití Materiálu nad rámec ryze osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Beiersdorf. Totéž platí i pro jakékoliv změny Materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání Materiálu dalším osobám. 

Je-li na Webových stránkách Materiál výslovně poskytován ke stažení (například v části určené pro média), vztahují se na něj zvláštní podmínky pro použití, jež jsou na příslušném místě podrobně popsány.


5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud si uživatel Materiál stáhne nebo jej použije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost Beiersdorf nebude odpovědná za jakékoliv ztráty, které uživateli v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Beiersdorf nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

Informace obsažené na těchto Webových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost Beiersdorf však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto Webové stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují rady lékaře nebo specialisty.

 

6. HODNOCENÍ A RECENZE

Společnost Beiersdorf prohlašuje, že recenze nejsou ověřovány ve smyslu účinné právní úpravy, neboť Společnost Beiersdorf je výrobcem a nikoliv prodávajícím ve smyslu účinné právní úpravy a nemá tak povinnosti dle specifické právní úpravy týkající se recenzí.

Společnost Beiersdorf činí maximum proto aby recenze na Webových stránkách nebyly falešné. Z tohoto důvodu společnost Beiersdorf vydává tato pravidla pro hodnocení a recenze produktů.

Uživatelé, kteří skutečně vyzkoušeli anebo zakoupili naše produkty, mají možnost odeslat recenzi anebo hodnocení produktů („Recenze“), a to výhradně po jejich zakoupení, resp. vyzkoušení.

K ověření skutečnosti, zda je Recenze činěna osobou, která náš výrobek skutečně použila anebo zakoupila, je určeno závazné prohlášení osoby recenzenta před odesláním recenze. V případě, že je zde důvod domnívat se, že Recenze není činěna osobou, která náš výrobek skutečně použila anebo zakoupila, je prodávající navíc, nad rámec povinného prohlášení recenzenta, oprávněn postupovat dle těchto Podmínek.

Kromě poskytování obecných hodnocení našich produktů mohou uživatelé klást dotazy nebo poskytovat další informace o sobě a produktech, které si zakoupili. Každá Recenze musí být relevantní ve vztahu k vyzkoušeným produktům případně související bezprostředně s nákupem produktu anebo se službami při nákupu produktů. Každá Recenze musí být skutečná, pravdivá a nesmí poškozovat práva třetích osob či pravidla morálky a společenského soužití.

Bez udělení souhlasu ke zveřejnění Recenze není možné ji zveřejnit.

Recenze nesmí obsahovat osobní údaje či prvky osobnosti třetích osob, jmenování konkurenčních produktů a jakýkoliv jiný obsah v rozporu s účinnou právní úpravou.

Pokud uživatel odešle Recenzi, souhlasí s těmito Podmínkami.

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde, přičemž odesláním Recenze je uživatel bere na vědomí, případně uděluje potřebné souhlasy ke zveřejnění.

 

Práva na užívání a zveřejnění Recenze

Odesláním Recenze na Webové stránky, resp. udělením příslušných souhlasů uživatel provozovateli webu, resp. společnosti Beiersdorf bezplatně převádí výhradní práva k využívání Recenze, včetně přiložených fotografií, videí a dalšího obsahu (dále souhrnně také jen jako „Recenze“) bez jakéhokoliv omezení z hlediska času, území nebo druhu použití, tj.:

 • Beiersdorf je výlučně oprávněn publikovat, reprodukovat a využívat Recenze pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob, zcela nebo zčásti, sám nebo prostřednictvím třetích osob, jakýmkoliv způsobem v celosvětovém měřítku a na neomezenou dobu, v neomezeném množstevním rozsahu, prostřednictvím všech médií (off-line i on-line);
 • Beiersdorf je oprávněn zcela nebo zčásti převést přiznaná práva na třetí osoby (zejména na skupiny společností) a udělovat sublicence třetím stranám;
 • Beiersdorf je rovněž oprávněn užít pouze část Recenze; 
 • Pokud uživatel uvede své jméno v Recenzi, je Beiersdorf oprávněn, nikoliv však povinen, uvést jeho jméno při publikování Recenze.

 

Neoprávněný obsah Recenze

Uživatel odesláním Recenze zaručuje, že Recenze:

 • není nesprávná;  resp. odpovídá jeho zkušenostem s užíváním či faktickým nákupem našeho produktu;
 • je zjevně udělena osobou, která náš produkt nevyzkoušela, resp. neodpovídá uživatelské zkušenosti s nákupem anebo užitím našeho produktu;
 • neporušuje autorská práva nebo jiná práva třetích osob;
 • neporušuje zákony nebo jiné účinné právní předpisy;
 • není poškozující, hanlivá, urážlivá, se sexuálním podtextem nebo diskriminující vůči jednotlivci nebo společnosti, či jinak narušuje pravidla společenské morálky a občanského soužití;
 • nebyla jakkoliv uhrazena či založena na protiplnění od třetí strany;
 • neobsahují informace týkající se jiných webových stránek, adres, e-mailových adres, kontaktních informací nebo telefonních čísel nebo jakékoliv jiné údaje umožňující zjištění totožnosti;
 • neobsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory.

Beiersdorf si vyhrazuje právo smazat Recenze neodpovídající těmto podmínkám či zákonu, zejména ty s nelegálním obsahem, mimo jiné včetně Recenzí, které jsou diskriminační, násilné, pornografické, rasistické, urážlivé, nebo obsahují řetězové dopisy, hromadné mailingy či jiné formy „spamu“, zjevně se nevztahující k užívání či faktického nákupu našeho výrobku, nebo takový obsah na Webových stránkách neuveřejnit. 

Beiersdorf nezveřejní anebo odstraní jakoukoliv Recenzi, která je v rozporu s těmito Podmínkami.

 

Odpovědnost za Recenze

Beiersdorf umožňuje uživatelům vkládat Recenze za použití částečně automatizovaného formuláře. Beiersdorf za Recenze odpovídá, pokud mu bylo známo, že je Recenze prokazatelně v rozporu s účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami anebo jinými právy třetích osob. 

V případě, že bude Beiersdorf třetí stranou oznámena recenze, která bude odporovat těmto Podmínkám, Beiersdorf učiní neprodleně veškeré kroky, které je povinen s ohledem na účinnou právní úpravu učinit.

Beiersdorf jakkoliv neupravuje či neovlivňuje obsah Recence ledaže je to výslovně umožněno těmito Podmínkami.

Beiersdorf je oprávněn, v případě důvodné pochybnosti o oprávněnosti Recenze podané ke zveřejnění, zveřejněné Recenze anebo žádosti o stažení již zveřejněné Recenze, požadovat doložení potřebných podkladů (ať již od recenzenta či nahlašující třetí strany) tak aby bylo zřejmé, zda je Recenze v souladu s těmito Podmínkami anebo nikoliv. Mezi potřebné doklady může patřit (například, nikoliv však výlučně) doložení dokladu o zakoupení výrobku, potvrzení o převzetí darovaného výrobku anebo potvrzení o převzetí zkušebního vzorku, to vše písemně anebo elektronicky tak, aby došlo k vyvrácení pochybností a umožnění Beiersdorf kvalifikovaně rozhodnout, zda je Recenze v souladu s účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami a prohlášením uživatele.

 

7. PRÁVNÍ DŮSLEDKY

Beiersdorf si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele do uživatelské zóny v případě, že uživatel poruší tyto Podmínky a/nebo jakékoliv účinné právní předpisy. V takovém případě nebude přístup do této oblasti nadále umožněn a jakékoliv další používání tak bude neoprávněné. Beiersdorf si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva.

 

8. ZÁVĚR

Neúčinnost jakéhokoliv ustanovení obsaženého v těchto Podmínkách nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Podmínek.

S ohledem na technické inovace a aktualizaci právních předpisů jsou tyto Podmínky používání průběžně revidovány. 

Změna je účinná dnem zveřejnění anebo dnem pozdějším uvedeným v takové změně. Změna se nedotýká práv či povinností, které uživatel již nabyl. Pokud chcete na Webových stránkách nahlásit porušení právních předpisů, neváhejte nás kontaktovat na kontaktech výše.

Verze Podmínek: červenec 2023