Obecná pravidla soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu

Obecná pravidla soutěží a akcí
pro členy NIVEA klubu

Podrobná pravidla vyhodnocení sběru bodů v rámci NIVEA klub

- pro Českou republiku –

1. Okamžikem zapojení se zájemce do libovolné soutěže, tento projevuje souhlas s těmito pravidly, pravidly dílčí soutěže a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky dodržovat.

2. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků. Změna je účinná zveřejněním.

3. Každá konkrétní soutěž/vyhlášená aktivita NIVEA klubu má při vyhlášení nastavené konkrétní podmínky dané soutěže/akce („pravidla dílčí soutěže“). V případě rozporu těchto pravidel a pravidel dílčí soutěže mají přednost pravidla dílčí soutěže.

4. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje rozdělování odměn za sběr bodů v rámci NIVEA klubu, obecné podmínky soutěží členů NIVEA klubu, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím a spotřebitelům. V případě rozporu textu na uvedených materiálech s textem těchto pravidel, mají přednost tato pravidla, ledaže se jedná o případ dle následujícího odstavce.

5. Tato pravidla upravují obecně všechny bodované aktivity, způsob sběru bodů v rámci NIVEA klubu a možné odměny za nasbírané body.

6. Originál pravidel je k dispozici při vstupu do každé aktivity NIVEA klub a je zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

7. Smyslem těchto Obecných pravidel soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu a Podrobných pravidel vyhodnocení sběru bodů v rámci NIVEA klub („pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží a akcí pořádaných pořadatelem pro členy NIVEA klubu a úprava akcí pro nejaktivnější členy NIVEA klubu při sběru bodů při aktivitách v rámci NIVEA klubu ("soutěž").


1. Úvodní ustanovení:

 

2. Soutěže pro členy NIVEA klubu zajišťují:

2.1.Soutěž pořádá společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („pořadatel“).

2.2. Organizátorem soutěže je společnost Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167 („organizátor“).

2.3. Technickým správcem soutěže je společnost Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 („technický správce“).

 

3. Termín a místo konání soutěže:

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 3. 2. 2020 00:00:00 hod. do 31. 12. 2020 23:59:59 hod. včetně („doba konání soutěže“).

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz v rámci NIVEA klubu („místo konání soutěže“). 

3.3. Soutěž je pro účely určení výherců rozdělena na měsíční, samostatně vyhodnocovaná, soutěžení kola:

  1. kolo: od 3.2. 2020 00:00:00 hod. do 29.2.2020 23:59:59 hod.

  2. kolo: od 1.3. 2020 00:00:00 hod. do 31.3.2020 23:59:59 hod.

  3. kolo: od 1.4. 2020 00:00:00 hod. do 30.4.2020 23:59:59 hod.

  4. kolo: od 1.5. 2020 00:00:00 hod. do 31.5.2020 23:59:59 hod.

  5. kolo: od 1.6. 2020 00:00:00 hod. do 30.6.2020 23:59:59 hod.

  6. kolo: od 1.7. 2020 00:00:00 hod. do 31.7.2020 23:59:59 hod.

  7. kolo: od 1.8. 2020 00:00:00 hod. do 31.8.2020 23:59:59 hod.

  8. kolo: od 1.9. 2020 00:00:00 hod. do 30.9.2020 23:59:59 hod.

  9. kolo: od 1.10. 2020 00:00:00 hod. do 31.10.2020 23:59:59 hod.

  10. kolo: od 1.11. 2020 00:00:00 hod. do 30.11.2020 23:59:59 hod.

  11. kolo: od 1.12. 2020 00:00:00 hod. do 31.12.2020 23:59:59 hod.

  (dále jednotlivě jen „soutěžní kolo“, společně „soutěžní kola“)

   

  4. Mechanika:

4.1. Členové NIVEA klubu jsou oprávněni se účastnit všech soutěží vyhlášených pořadatelem pro členy NIVEA klubu po celou dobu konání soutěže („dílčí soutěže“).

4.2. Hlavním principem odměňování účasti v dílčích aktivitách a měsíční vyhodnocení nejaktivnějších členů dle těchto pravidel je, že člen se zapojuje do bodovaných aktivit tak, aby v soutěžním kole (kalendářním měsíci) získal nejvíce bodů a vyhrál výhry vyhlášené pro dané soutěžní kolo. Pokud bude více soutěžících s nejvyšším počtem bodů nasbíraných za dané soutěžní kolo, o výherci rozhodne los. Soutěžící může po celou dobu trvání soutěže body směňovat dle zvláštních pravidel směny bodů, přičemž směnou bodů dochází ke snižování nasbíraných bodů soutěžících za celou dobu trvání soutěže.

4.3. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže:

4.3.1. přihlásí do svého členského účtu v NIVEA klubu (případně se registruje způsobem uvedeným na www.nivea.cz/klub);

4.3.2. zároveň se zapojí do dílčí soutěže (apod. vyplněním/splněním soutěžního formuláře/úkolu/aktivity);

4.3.3. udělí odesláním soutěžního formuláře/úkolu/aktivity stiskem příslušného tlačítka souhlas s pravidly dílčí soutěže, s pravidly této soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených pravidly této soutěže a dílčí soutěže.

4.4 Doručením uvedeného souhlasu společně s řádně splněnou soutěžní aktivitou technickému správci je soutěžící registrován do dílčí soutěže („dílčí soutěžní registrace“).

4.5. Za svou účast a výsledky dosažené v rámci dílčí soutěže získává soutěžící body do této soutěže podle klíče uvedeného v dílčích pravidlech konkrétní dílčí soutěže. V případě, že je v dílčích pravidlech soutěže (nebo těchto pravidlech) uveden maximální možný počet bodů započitatelných do této soutěže, není možné za danou dílčí soutěž získat více bodů, než je stanoveno.

4.6. Dílčí soutěže jsou vyhlašovány pouze pro členy NIVEA klubu. V rámci soutěží pořadatele, které nejsou omezeny na členství NIVEA klubu může být vyhlášeno rovněž získání bodového hodnocení do této soutěže, v takovém případě se část takové soutěže považuje za samostatnou dílčí soutěž. V případě ukončení účasti na dílčí soutěži před vyhlášením výsledků dílčí soutěže se člen vyřazuje z vyhodnocení dílčí soutěže pro účely této soutěže.

4.7. Pro účast v dílčí soutěži se člen zavazuje odsouhlasit pravidla dílčí soutěže, ledaže jsou tato pravidla obsažena v těchto pravidlech.

4.8. Člen v dílčích soutěžích sbírá body. Počet bodů se vyhodnocuje samostatně pro každé soutěžní kolo tedy pouze body nasbírané za daný měsíc dle soutěžního kola.

4.9. Každé soutěžní kolo bude mít vyhlášeno pro daný měsíc výhry pro 10 výherců na základě nejvyššího počtu nasbíraných bodů za daný měsíc. V případě, že bude shoda v počtu bodů, rozhodně los.

4.10. Člen bude oprávněn získané body směnit za NIVEA odměny nebo soutěžit o výhry pro soutěžní kola. Samotná směnu bodů za odměny bude upravena dílčími pravidly, která mají v případě rozporu ustanovení s těmito pravidly přednost. Směnou bodů za NIVEA odměny se snižuje šance na získání výhry v daném soutěžním kole (pro daný měsíc), neboť člen snižuje počet bodů nasbíraných za daný měsíc o body, které využil pro směnu. (Názorný příklad: Pokud člen v květnu nasbírá 400 bodů A VYBERE si tentýž měsíc odměnu za 200 bodů – má automaticky menší šanci vyhrát květnovou výhru, neboť počet bodů v daném soutěžním kole bude činit 400 bodů – 200 bodů = 200 bodů pro vyhodnocení)

 

5. Soutěžící:

5.1.Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let. Mladší osoby se mohou soutěže účastnit, pouze pokud se svojí účastí doručí pořadateli souhlas zákonného zástupce.

5.2. Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní registraci v NIVEA klubu, která není přerušena ani ukončena (až do vyhodnocení – dílčího) a splňuje podmínky registrace NIVEA klubu vyhlášené pořadatelem („zájemce“). Zájemce není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více registrací NIVEA klubu. Členství v NIVEA klubu se řídí pravidly umístněnými zde, které se soutěžící zavazuje dodržovat.

5.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje (alespoň jednou se účastní dílčí soutěže) dle pravidel dílčí soutěže a zároveň odsouhlasí účast v soutěži přijetím těchto pravidel („soutěžící“).

5.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

5.6. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu.

 

6. Dílčí soutěže – bodově hodnocené aktivity:

6.1. Pořadatel je oprávněn v průběhu doby konání soutěže vyhlašovat dílčí soutěže na pořadatelem určenou dobu.

6.2. Body z dílčích soutěží budou soutěžícímu přiřazeny do obecného vyhodnocení měsíčních kol v případě, že tento dodržuje tato pravidla, zapojuje se do dílčích soutěží v rámci svého jednoho aktivního, řádně založeného profilu v NIVEA klubu.

6.3. Dílčí soutěže budou vždy upraveny dílčími pravidly. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a dílčích pravidel mají přednost dílčí pravidla.

6.4.Pořadatel je oprávněn v každém soutěžním kole definovat libovolné dílčí soutěže (přičemž ohlášení pořadatel učiní libovolnou formou (e-mailem, v rozhraní NIVEA klubu apod.), přičemž se bude jednat například o tyto:

6.4.1. Vyplnění dotazníků:
- za každý řádně a v souladu s dílčími pravidly vyplněný a pořadateli doručený dotazník soutěžící získá 25 bodů;
- soutěžící není oprávněn vyplňovat opakovaně jeden totožný dotazník.

6.4.2. Testování výrobků:
- za každý řádně a v souladu s dílčími pravidly vyplněný a pořadateli doručený formulář pro testování výrobků soutěžící získá 15 bodů;
- každý výrobek je soutěžící oprávněn testovat nejvýše jednou, pokud učiní opačně, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.3. Soutěže o vzorečky:
- za účast soutěžícího v soutěži o vzorečky, resp. za řádně a v souladu s dílčími pravidly vyplněnou a pořadateli doručenou soutěžní registraci soutěžící získá 15 bodů;
- soutěžící není oprávněn se účastnit opakovaně v jedné soutěži, pokud tak učiní, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.5. Kvízové soutěže:
- za správnou odpověď soutěžícího v kvízové soutěži na všechny otázky, resp. za doručení této odpovědi pořadateli na první pokus soutěžící získá 30 bodů. Pokud soutěžící využije k doručení správné odpovědi pokusů více, získá poměrnou část bodů – vždy dle úpravy dílčích pravidel, typicky (nikoliv však výlučně) na druhý pokus 25 bodů, na třetí pokus 20 bodů, na čtvrtý pokus 15 bodů, na pátý pokus a více 5 bodů;
- po dosažení správné odpovědi není možná opakovaná účast, pokud tak učiní, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.6. Znalostní webové soutěže:
- za účast soutěžícího ve znalostní webové soutěži o správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku, resp. za doručení této odpovědi pořadateli (řádně provedenou soutěžní registraci) soutěžící získá 20 bodů;
- po dosažení správné odpovědi není možná opakovaná účast, pokud tak učiní, jsou body připsány pouze za jednu účast dle dílčích pravidel.

6.4.7. Ostatní soutěže:
- za účast v ostatních soutěžích, resp. z doručení soutěžní registrace dle dílčích pravidel pořadateli, soutěžící může získat (dle úpravy v dílčích pravidlech) buď 5 bodů za účast v jednom soutěžním dni nebo 30 bodů za účast v soutěži – bodové hodnocení aktivity se vždy řídí dílčími pravidly, resp. pravidly dané soutěže;

6.4.8. Referral program:
- za přivedení nového aktivního člena dle podmínek dílčí aktivity soutěžící získá 25 bodů;
- soutěžící může takto získat maximálně 250 bodů, tedy za kalendářní rok je odměněno maximálně deset nových aktivních 
lenů;
- aktivní členství je posouzeno dle podmínek dílčí aktivity (například nový člen musí nasbírat alespoň 15 bodů v dílčích soutěžích.

6.4.9. Rate & Review:
- za každé hodnocení, resp. řádně vyplněné hodnocení dle těchto pravidel a pravidel NIVEA klubu soutěžící získá 5 bodů;
soutěžící takto může získat maximálně 500 bodů, tedy za kalendářní rok je odměněno maximálně sto hodnocení;
- dílčí pravidla Rate & Review jsou obsažena v pravidlech NIVEA klubu a v těchto pravidlech.

 

6.5.Dílčí pravidla pro Rate & Review ("R&R"):

6.5.1. soutěžící se do R&R zapojí tak, že postupem dle pravidel členství NIVEA klubu vloží své hodnocení a recenzi ke konkrétnímu produktu tak, aby toto odpovídalo pravidlům členství NIVEA klubu a těmto pravidlům.

6.5.2. Za každé R&R jednoho konkrétního produktu pořadatele na www.nivea.cz odpovídající podmínkám uvedeným v Pravidlech členství „NIVEA klub“ a pravidlům této soutěže získá soutěžící 5 bodů do celkového hodnocení soutěže.

6.5.3. R&R lze splnit pouze tak, že se soutěžící přihlásí do svého členského účtu v NIVEA klubu a k vybranému produktu pořadatele připojí jak hodnocení, tak i recenzi (tzn. R&R).

6.5.4. Recenze, tak aby za R&R soutěžící mohl získat body do soutěže, musí kromě splnění podmínek uvedených v Pravidlech členství „NIVEA klub“ obsahovat podrobnější zhodnocení produktu soutěžícím (musí být zřejmé, v čem soutěžící spatřuje kladné/záporné stránky produktu, v čem mu produkt vyhovuje atp.).

6.5.5. Posoudit, zda-li R&R splňuje podmínky soutěže, a rozhodnout tak o udělení, či neudělení bodů do celkového hodnocení soutěže, je oprávněn výhradně pořadatel (popř. organizátor se souhlasem pořadatele). 

6.5.6. Každému jednotlivému produktu pořadatele může konkrétní soutěžící v době konání soutěže připojit pouze jedno R&R (tak aby mu za něj byly přičteny body). 

6.5.7. Současně platí, že každý jednotlivý soutěžící může v době konání učinit max. 100 recenzí (tedy získat max. 500 bodů do soutěže).

6.5.8. Všechna hodnocení a recenze odporující dobrým mravům, nerelevantní ve vztahu k produktu, urážející či poškozující třetí osoby, v cizím jazyce, nesrozumitelné či obsahující nelegální obsah nebo obsah navádějící k nebezpečnému jednání nebudou zveřejněny (popřípadě budou smazány) a nebudou zařazeny do soutěže. Současně u již zařazených R&R budou tyto body soutěžícímu odebrány a tento může být zcela vyřazen ze soutěže.

6.5.9. R&R za daný měsíc (soutěžní kolo) jsou vždy vyhodnocené nejdéle do konání vyhodnocení soutěže v rámci daného soutěžního kola.

7. Výhry v soutěži o získání nejvyššího počtu bodů za daný měsíc (soutěžní kolo) a jejich předání:

7.1. Pro každé soutěžní kolo (pro každý měsíc, počínaje únorem 2020) jsou určeny jiné výhry. Výhry pro každý měsíc budou zveřejněny