Podmínky použití aplikace NIVEA SKiN GUiDE

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto Podmínky použití aplikace NIVEA SKiN GUiDE („Podmínky“) slouží k úpravě práv a povinností provozovatele aplikace a uživatele aplikace.
1.2. Mobilní aplikace NIVEA SKiN GUiDE („Aplikace“) je zřízena a provozována společností Beiersdorf spol. s r.o., IČ 48117099, sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („BDF“).
1.3. Účelem aplikace je poskytnutí nástroje pro analýzu Vašeho obličeje na základě selfie a díky tomu bude možné zvolit produkty dle druhu pleti.
1.4. Uživatelem aplikace může jakákoliv být fyzická osoba („Uživatel“).


2. Funkce Aplikace

2.1. S webovou aplikací NIVEA SKiN GUiDE je možné provést analýzu Vašeho obličeje na základě selfie a díky tomu bude určena analýza vaší pleti.
2.2. Pro zajištění nejlepších výsledků je nutné dodržet pokyny v rámci Aplikace.
2.3. Analýza může být zaslaná na Vámi zadaný e-mail.
2.4. Na základě analýza Vám doporučíme vhodné produkty.
2.5. Funkce je možné rozšířit platnou registrací (novou nebo stávající) do NIVEA klubu.
2.6. Jako člen(ka) NIVEA klubu si můžete dělat selfie každý den a dlouhodobě tak sledovat Váš stav pleti v digitálním albu. Poté, co NIVEA SKiN Guide lépe pozná Vaši pleť (zhruba po dvou týdnech), obdržíte individuálně na míru přizpůsobené doporučení produktů stejně jako individuální tipy a triky.
2.7. Výsledek je pouze doporučení k možným produktům, v případě, že trpíte citlivostí na některou složku produktu anebo podezření na onemocnění anebo zdravotní problém s pletí konzultujte před použitím produktů jejich použití s Vaším lékařem. Aplikace nenahrazuje lékařskou ani odbornou konzultaci.


3. Používání Aplikace

3.1. Aplikace je autorským dílem a autorská díla a jiná chráněná práva obsahuje. Uživatel se zavazuje, že při používání Aplikace nebude porušovat a poškozovat práva BDF a/nebo třetích osob, bude se řídit účinnou právní úpravou a bude jednat dle těchto Podmínek a v souladu s dobrými mravy.
3.2. Uživatel není oprávněn:
3.2.1. Zasahovat do bezpečnosti Aplikace,
3.2.2. Zneužívat Aplikaci,
3.2.3. Šířit škodlivý obsah, viry či jiné nebezpečné programy,
3.2.4. Porušovat při užívání Aplikace účinné právní předpisy a práva třetích osob (např. užíváním cizích fotografií).
3.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může mít omezenou dostupnost (zcela anebo částečně) z důvodu aktualizace, poruchy, nedostupnosti připojení, následkem jednání třetí osoby.
3.4. BDF je oprávněno kdykoliv svěřit provoz Aplikace třetí osobě a/nebo třetím osobám. 
3.5. BDF neodpovídá za doručení žádných zpráv a/nebo odezvu Aplikace a/nebo funkčnost v rámci Aplikace.
3.6. BDF není odpovědné a není povinno poskytovat pravidelnou údržbu či podporu Aplikace, BDF není povinno provádět aktualizace či vývoj.


4. Služby poskytované v rámci Aplikace

4.1. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem při aktivaci Aplikace znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb Aplikace mezi BDF a uživatelem.
4.2. Uživatel mladší 15-ti let je oprávněn smlouvu uzavřít pouze, pokud to odsouhlasí zákonný zástupce.
4.3. Přijetím Podmínek a užíváním Aplikace Uživatel prohlašuje, že je s Podmínkami seznámen, rozumím jim a souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
4.4. Obsah služeb je poskytován zdarma.
4.5. BDF neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení. 
4.6. Aplikace není zdravotnický prostředek a nenahrazuje konzultaci s lékařem. V případě problémů s pletí se musí Uživatel obrátit na svého lékaře.


5. Licenční ustanovení

5.1. BDF si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu Aplikace včetně textů, grafiky, zdrojového kódu a dalších děl ve smyslu účinné právní úpravy. Rovněž práva třetích osob jsou vyhrazena a předchozí větou nedotčena.
5.2. Obsah Aplikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu BDF jakkoli změněn, kopírován či šířen.
5.3. Uživatel je oprávněn Aplikaci využívat pouze k soukromým (nekomerčním účelům). Jakékoliv komerční užití či jiné užití Aplikace, než předvídají tyto Podmínky podléhá písemnému souhlasu BDF.


6. Důvěrnost

6.1. BDF neposkytuje důvěrná data Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o dodavatele služeb BDF, pověřené zpracovatele osobních údajů a/nebo společnosti ve skupině BDF zajišťující provoz Aplikace.
6.2. Používáním souhlasí Uživatel s tím, že BDF je oprávněna shromažďovat technické informace za účelem podpory Aplikace, usnadnění poskytování služeb v rámci Aplikace a/nebo k poskytnutí dalších služeb.
6.3. Zpracování osobních údajů při využití Aplikace je upraveno v Politice ochrany soukromí.
6.4. Uživatel se zavazuje chránit přístup k Aplikace a neumožňovat jej třetím osobám.
6.5. Uživatel se zavazuje oznámit BDF na kontaktech shora jakékoli důležité skutečnosti, které by mohli ohrozit důvěrnost Aplikace, ochranu cizích práv a/nebo způsobit jiné škody BDF/třetím osobám.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva k poskytování služeb v rámci Aplikace trvá, dokud není ukončena ze strany Uživatele a/nebo BDF.
7.2. BDF je oprávněno kdykoliv ukončit provoz Aplikace či Aplikaci změnit.
7.3. Uživatel je oprávněn užívání Aplikace kdykoliv zrušit (ukončit smlouvu), a to následujícím postupem:
7.3.1. Uživatel provede odinstalaci Aplikace ze svého mobilního zařízení.
7.4. Smlouva je ukončena dokončením odinstalace.
7.5. Provoz Aplikace a Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor, pokud nebude vyřešen smírnou cestou, bude rozhodován příslušným soudem v České republice.
7.6. BDF neodpovídá za dostupnost Aplikace a/nebo jejích součástí.
7.7. Uživatel nemá právo na náhradu škody vzniklé při používání Aplikace a/nebo z důvodu její nedostupnosti či nefunkčnosti.
7.8. V případě, že Aplikace obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, BDF neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy.
7.9. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 10. 2020, přičemž BDF má právo Podmínky změnit s účinností ode dne oznámení.