NIVEA Luminous garance vrácení peněz

PRAVIDLA AKCE NIVEA LUMINOUS GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Úplná pravidla marketingová akce „NIVEA Luminous. Garance vrácení peněz.“

Česká republika


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „NIVEA Luminous. Garance vrácení peněz.“ (dále jen „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem akce je: 

1.1. Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Radlická 354/107b, 150 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


2. Termín a místo konání akce: 

2.1. Akce probíhá v termínu od 27. 3. 2024 do vyčerpání 1.000 prvních registrací akčních nákupů, nejpozději však do 1. 5. 2024 (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).
 
2.2. Účtenku za akční nákup akčních výrobků zakoupených během doby konání akce je však možné uplatnit ještě do 5 týdnů po skončení akce, tedy nejpozději do 5. 6. 2024 (dále jen „doba uplatnění účtenky“).

2.3. Tato akce je určena pro spotřebitele, kteří se zapojují do akce prostřednictvím nákupu na území České republiky ať již v jakékoli kamenné prodejně či online shopu (podléhající českému právnímu řádu). 


3. Účastník:

3.1. Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 15 let, s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky akce (dále také „zájemce“).

3.2. Akce se vztahuje jen na koncové spotřebitele, nikoliv na maloobchodníky či jiné prodejce atp. Akce se tak nemohou účastnit podnikatelé, velkoobchody ani právnické osoby. Pokud bude doložen daňový doklad – účtenka / faktura, ze kterého bude zřejmé, že akční nákup provedla tato osoba (např. bude uvedeno IČO odběratele), bude takový vstup / účastník z akce vyloučen.

3.3. Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3.4. Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v předchozích odstavcích, která se do akce alespoň jedenkrát platně registruje dle článku 4. (dále jen „účastník“).

3.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do akce byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této akci, bude tato z akce bez náhrady vyloučena.  
4. Akční výrobky: 

4.1. Akce se vztahuje na veškeré kosmetické přípravky uváděné pořadatelem na trh České republiky pod značkou NIVEA Luminous, s tím, že pro účely této akce jsou rozděleny do 3 druhů výrobků:

DRUH VÝROBEK
Péče na tělo Tělový krém Luminous630,
Tělové olejové sérum Luminous630,
Krém na ruce Luminous proti pig.skvrnám,
Ochrana před slunečním zářením Nivea Sun Pleťový krém Specialist Luminous OF50+,
Péče o pleť Sérum proti pigmentovým skvrnám Cellular Luminous
Omlazující sérum proti pigmentovým skvrnám Cellular Luminous,
Sérum proti tmavým skvrnám po akné Cellular Luminous
Noční krém proti pigmentovým skvrnám Cellular Luminous,
Denní krém proti pigmentovým skvrnám Cellular Luminous OF 50,
Tónovací krém proti pigmentovým skvrnám Cellular Luminous
Oční krém proti tmavým kruhům Cellular Luminous
Sérum + noční krém Cellular Luminous(dále a výše jen „akční výrobky“ nebo „výrobky“).


5. Mechanika akce: 


5.1. Zájemce se do akce zapojí tak, že:

a) zakoupí v době konání akce, resp. v době od 27. 3. 2024 do 1. 5. 2024, a místě konání akce, tedy v jakékoliv kamenné prodejně na území České republiky či on-line shopu (podléhající českému právnímu řádu) akční výrobek, resp. jeden či i více výrobků, i různých druhů výrobků z řady NIVEA Luminous (dále jen „akční nákup“), přičemž za tento nákup akčních výrobků obdrží účastník od příslušného prodejce daňový doklad (účtenku či fakturu), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dál jen „účtenka“); 

Účastníkům doporučujeme si ponechat svou účtenku, účtenka může být pořadatelem vyžadována jako doklad pro případné ověření nároku na odměnu.

b) Pokud účastníka akční výrobek, ani po pravidelném 4týdenním používání nepřesvědčil, v době uplatnění účtenky, resp. v době od 27. 3. 2024 do 5. 6. 2024 navštíví webové stránky na www.nivea.cz/luminous (dále jen „akční stránky“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“):

- vyplní své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjemní, e-mail, telefonní číslo, číslo svého bankovního účtu včetně kódu banky, kam si přeje, aby mu byla vrácená částka (dále jen „odměna“) vyplacena a specifikace místa nákupu; 
- popíše důvod své nespokojenosti s akčním výrobkem /akčními výrobky;
- dále prostřednictvím tohoto formuláře vloží digitální kopii (scan/fotografii) čitelné, celé a neporušené účtenky dokumentující předmětný akční nákup s čitelným označením akčního výrobku, případně všech akčních výrobků, na které chce akci uplatnit;
- udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel a potvrdí řádné užívání akčního výrobku po stanovenou dobu; 
- a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle pořadateli prostřednictvím k tomu určeného tlačítka „odeslat“.

Zájemce je do akce registrován, a stává se účastníkem, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře (vč. scanu účtenky) pořadateli (dále jen „registrace“).

5.2. Registraci musí účastník provést v době uplatnění účtenky, tedy v době od 27. 3. 2024 do 5. 6. 2024 k později provedeným registracím se nepřihlíží. 

5.3. Účastník se může do akce zapojit opakovaně, maximálně však 1x s jedním akčním výrobkem z jednoho druhu produktů z řady Luminous (viz výše, druhy: péče o tělo, ochrana před slunečním zářením, péče o pleť). Tedy účastník může prostřednictvím registrace požádat maximálně 3x o odměnu, za 3 různé zakoupené akční výrobky vždy jeden z různého druhu produktů. V případě překročení této limitace se k dalším registracím již nepřihlíží. V případě zjištění snahy o obcházení daného pravidla a snahy o opakovanou účast či registrace bude účastník bez uvedení důvodu a stanovení náhrady z akce vyloučen.

5.4. Jednu účtenku lze registrovat do akce i opakovaně, vždy však musí prokazovat nákup jiného druhu akčního výrobku. Do akce je tak možné se v případě jednoho druhu akčního výrobku zapojit pouze jedenkrát, akční účtenka však může prokazovat nákup až tří (3) různých druhů akčních výrobků, a tak je možné uplatnit nárok až na tři odměny najednou případně postupně.  

5.5. V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou účtenku (nelze uznat ručně vystavenou účtenku), prokazující provedení akčního nákupu v době trvání akce a místě konání akce a před registrací do akce. V odůvodněných případech může být elektronická účtenka doplněna prodejcem ručně vyplněným paragonem specifikujícím druh výrobků, tento paragon však podléhá ověření ze strany pořadatele.

5.6. Registrované účtenky musí být jasné čitelné (viditelné) a musí prokazovat jasně tyto informace: datum nákupu, název nebo logo prodejce, identifikovatelný název zakoupeného výrobku, počet výrobků, jednotková cena výrobku, číslo dokladu o nákupu a celková hodnota nákupu uvedená na dokladu o nákupu. 

5.7. V odůvodněných případech si pořadatel vyhrazuje za účelem ověření účtenky právo požadovat od účastníka další údaje potvrzující autentičnost akčního nákupu, například zaslání fotografie výrobku po jeho vyjmutí z balení. Pořadatel si zejména vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na odměnu od takového účastníka originál/ověřenou kopii účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady pro prokázání nároku na odměnu. Pokud účastník nepředloží na vyzvání pořadateli účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě odměna propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 

5.8. Účastník se může do akce zapojit pouze s jednou e-mailovou adresou a jedním číslem bankovního účtu pro vrácení odměny. Na jeden bankovní účet uvedený při registraci do akce může být s ohledem na výše uvedené pravidlo odměna vyplacena pouze maximálně 3x, za 3 různé druhy zakoupených výrobků.

5.9. Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení registrace na akční stránky, či funkčnost akční stránky.

5.10. Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří úplně splní všechny stanovené podmínky akce a budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky. 

5.11. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, kterou došlo k nákupu akčních výrobků, zaniká nárok na vyplacení odměny.


6. Odměna v akci: 

6.1. Každý účastník akce, který zcela splní podmínky této akce (zejména zakoupí alespoň jeden akční výrobek v době a místě konání akce a tento nákup řádně zaregistruje v době uplatnění účtenky do akce), se stává oprávněným k získání odměny. Výše odměny, kterou po ověření nároku účastník získá, je rovna kupní ceně daného akčního výrobku z akčního nákupu, viz příslušná účtenka, s nímž se účastník provedl příslušnou registraci. 

6.2. Výše odměny je tak určena na základě kupní ceny akčního výrobku na registrované účtence, splňující pravidla této akce.

6.3. Účastník v akci bude pořadatelem kontaktován na e-mail, který uvedl v registračním formuláři, a to obratem po vyhodnocení nároku na odměnu, s informací o odměně, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být účastník, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, resp. o doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na odměnu (např. účtenky), atp. V takovém případě bude účastník informován, že nárok na odměnu mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

6.4. Účastník je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud účastník ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude z akce vyřazen (tzn. nevznikne mu nárok na odměnu). V takovém případě odměna nebude přidělena a k dané registraci účastníka se v akci nepřihlíží.

6.5. Odměna bude účastníkovi zaslána na jím uvedený bankovní účet, který účastník uvedl do registračního formuláře, a to do 30 dnů od prověření a ověření registrace / daňového dokladu do akce. Jiný způsob vyplacení odměny není možný. 

6.6. V případě, že účastník uvedl v registračním formuláři chybný bankovní účet není pozdější úprava / reklamace čísla bankovního účtu účastníka možná a účast účastníka v akci bude ukončena a účastník ztrácí právo na odměnu. 

6.7. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nevyplacení odměny. V případě, že se odměnu nepodaří vyplatit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato odměna ve prospěch pořadatele. 

6.8. V případě, že se pořadateli nepodaří účastníka opakovaně kontaktovat nejpozději do 7 dnů od okamžiku snahy o první kontakt, či na výzvu nepředloží originál daňový doklad, zaniká nárok účastníka na získání této odměny. 

6.9. Náklady na výplatu odměn budou hrazeny pořadatelem.

6.10. Posouzení nároku na odměnu provedené pořadatelem je konečné, bez možnosti opravného posouzení. Žádný účastník nemůže požadovat odměnu v hodnotě vyšší nebo v jiném provedení, než v jakém mu bude předána pořadatelem. 

6.11. V případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na jakékoli nekalé či podvodné jednání účastníkem akce, rozhodne o jeho vyloučení z dané akce a účastníkovi tak nevznikají jakékoli nároky vůči pořadateli. 


7. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

7.1 Zapojením se do akce souhlasí zájemce s pravidly této akce, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

– Správcem je pořadatel;
– Účelem je realizace akce, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání odměn;
– Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v akci; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka v akci bude ukončena;
– Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do akce do uplynutí 6 měsíců po skončení akce, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
– Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel (zejména jméno, příjemní, e-mail, telefonní číslo, číslo svého bankovního účtu) vč. scanu účtenky, a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o odměně, předání odměny a související komunikace, údaj o věku nad 15 let, 
– více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

7.2. Zájemci (resp. účastník) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka akce (zejména výherce v souvislosti s čerpáním odměny), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení akce.  


8. Obecná ustanovení

8.1. Účastí na akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Pravidla a tato akce se řídí právním řádem České republiky. 

8.2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v akci a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně účastníkovi nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s účastní v akci. 

8.3. Pořadatel tímto není účastníkům nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast na akci ani odměnu není možné vymáhat soudní cestou.

8.4. Odměnu, kterou nebylo možné v akci přidělit konkrétnímu účastníkovi, či odměny, které se nepodařilo vyplatit, propadají ve prospěch pořadatele. 

8.5. Osoby nesplňující podmínky účasti na akci nebo jednající v rozporu s těmito pravidly akce nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměny v rámci akce. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání odměn, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se oprávněným účastníkem k získání odměny. Odměna v takovém případě propadá pořadateli akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. 

8.6. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí na této akci (především funkčnost sítě, resp. akčních stránek). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv (např. informace o odměně, výzva k zaslání účtenky) včetně informace o získání odměny (pozor na spamovou poštu). 

8.7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se akce, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel. 

8.8. Pořadatel může termín konání akce prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla akce, či akci úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách NIVEA.cz.

8.9. Pořadatel prohlašuje, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely vyplacení odměny v akci.

8.10. O odměnách v akci konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek této akce je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) účastník.

8.11. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. Účastník zde nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

8.12. Originál úplných pravidel bude po dobu konání akce zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz/luminous.