Užijte si léto naplno

PRAVIDLA SOUTĚŽE O VOUCHER NA VYBRANÉ SLUŽBY DO AQUAPARKU

Úplná pravidla soutěže
UŽIJTE SI LÉTO NAPLNO.
VYHRAJTE VOUCHER NA VYBRANÉ SLUŽBY DO AQUAPARKU 

- pro Českou republiku -


Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané UŽIJTE SI LÉTO NAPLNO. VYHRAJTE VOUCHER NA VYBRANÉ SLUŽBY DO AQUAPARKU (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. 

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 


Pořadatelem soutěže je 

Beiersdorf spol. s r. o., se sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 

Technickým správcem soutěže je

Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 a společnost Mikulecky Agency s.r.o., sídlem Huťská 1350, 272 01 Kladno, IČ: 24211079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189023 (společně dále jen „technický správce“ anebo „organizátor“).


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.


I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 3. 7. 2024 00:00:00 hod. do 14. 8. 2024 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz/LETO (dále jen „soutěžní web“).

2) Termín konání soutěže je rozdělen do 3 soutěžních kol takto:

1. Soutěžní kolo: 3.7. – 14.7.2024 
2. Soutěžní kolo: 15.7. – 28.7.2024
3. Soutěžní kolo: 29.7. – 14.8.2024

(dále jen společně i samostatně jako „soutěžní kolo“).

II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže alespoň jedenkrát platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  III. Účast v soutěži:

1) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže: 

 • Nakoupí v jakékoliv kamenné prodejně v České republice anebo v e-shopu v České republice jednorázově soutěžní výrobky, jimiž jsou libovolné výrobky NIVEA, NIVEA MEN anebo Labello, a to v celkové hodnotě minimálně 249 Kč (vč. DPH);
 • Uschová si originální účtenku, daňový doklad anebo zjednodušený daňový doklad prokazující nákup dle prvního bodu (dále jen „účtenka“);
 • navštíví soutěžní web, kde zcela, správně a pravdivě do registračního formuláře požadované údaje:
 • e-mailová adresa,
 • jméno a příjmení,
 • doručovací adresa na území České republiky,
 • datum nákupu uvedené na účtence,
 • volba aquaparku, kam by chtěl zájemce vyhrát voucher na vybrané služby, a to z těchto možností: Aquapalace, Praha-Čestlice, Aqualand Moravia, Pasohlávky u Brna, Aquaworld Lipno nad Vltavou, Aquadrom Most, Wellness Kuřim, Aquaforum Františkovy Lázně, Aquapark Olešná, Frýdek Místek,
  nahraje scan účtenky;
 • a potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka odeslat, čímž současně potvrzuje, že je starší 15 let.  


2) Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře (vč. scanu účtenky a volby aquaparku) technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

3) Rozsah služeb, na které je možné voucher využít se liší dle zvoleného aquaparku. Podmínky uplatnění voucherů dle aquaparků jsou uvedeny v těchto pravidlech.

4) Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy s novými údaji z nové účtenky a novou registrací. Údaje z účtenky lze do soutěže zaslat vždy pouze jedenkrát; v opačném případě budou obě (nebo více) registrací se stejnými údaji z účtenky ze soutěže vyřazeny. 

5) V rámci jedné registrace na soutěžním webu je možné zaslat maximálně údaje z jedné účtenky.

6) Soutěžící není oprávněn se na základě jedné účtenky účastnit více soutěží pořádaných pořadatelem. V případě, že tak učiní, bude ze soutěže vyřazen, případně bude započtena pouze první registrace dle systému pořadatele. 

7) Za dokončený a řádně provedený soutěžní nákup se považuje takový nákup, u kterého nebylo využito odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dní bez uvedení důvodu.

8) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní web, či funkčnost soutěžního webu.

9) Soutěžící není oprávněn zpětně měnit volbu aquaparku, která je závazná a v případě výhry získá soutěžící voucher na vybrané služby do zvoleného aquaparku a nemůže požadovat změnu. Soutěžící není oprávněn žádat změnu služeb, pro které je možné voucher ve zvoleném aquaparku využít.IV. Určení výherců:

1) Po ukončení každého soutěžního kola soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době trvání daného soutěžního kola platně zaregistrovali a současně splnili řádně tato pravidla (včetně doložení scanu účtenky a vyplnění svých údajů), vylosováno stanovené množství výherců hlavní výhry takto:

1. Soutěžní kolo: 3.7. – 14.7.2024 – 33 výherců
2. Soutěžní kolo: 15.7. – 28.7.2024 – 33 výherců
3. Soutěžní kolo: 29.7. – 14.8.2024 – 34 výherců

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení každého soutěžního kola. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) O splnění pravidel je oprávněn rozhodnout výhradně pořadatel soutěže. 

4) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. účtenky). V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

5) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

6) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl do registračního formuláře, a to do 21 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

7) Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

8) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.

9) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.V. Výhry v soutěži:

1. V soutěži se hraje o tyto výhry:  

100 x Hlavní výhra: 

Voucher na vybrané služby dle zvoleného aquaparku z nabídky pořadatele při vstupu do soutěže v hodnotě 3.000 Kč vč DPH platný do konce roku 2024 dle podmínek uvedených v těchto pravidlech včetně přílohy pravidel a na www.NIVEA.cz/LETO a za těchto podmínek:

- rozsah služeb, na které je možné voucher využít se liší dle zvoleného aquaparku, a dle podrobného rozpisu, který je v příloze těchto pravidel;

- Hlavní výhru je možné čerpat pouze do výše voucheru, čerpání nad výši voucheru je výherce povinen uhradit v daném aquaparku, přičemž aktuální ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatelů aquaparku – viz příloha těchto pravidel;

- hlavní výhru je výherce (popřípadě osoba, které výherce výhru daruje – tato musí být vždy starší 15-ti let) oprávněn uplatnit pouze dle shora uvedených podmínek a realizovat výhradně v době platnosti voucheru, přičemž za uplatnění se považuje návštěva aquaparku v dané době; 

- v době platnosti je nutné aquapark navštívit a voucher dle těchto pravidel vyčerpat, prodloužení platnosti není možné;

- práva a povinnosti osob čerpajících hlavní výhru se řídí provozovatelem aquaparku, který výherce navštíví;

- do soutěže je vloženo 100 kusů hlavní výhry, každý voucher získá 100 výherců hlavní výhry, a to tak, že každé soutěžní kolo je losován stanovený počet výherců hlavní výhry dle těchto pravidel;

- obsah voucheru je pevně stanoven a výherce (popř. osoba za něj výhru čerpající) nemůže požadovat více (např. nemůže požadovat dopravu, čerpání jiných služeb, stravy, nápojů atp.);

- termín čerpání voucheru se řídí otvírací dobou každého aquaparku a kapacitou dle provozovatele – viz webové stránky každého aquaparku v příloze těchto pravidel

(dále také jako „hlavní výhra“ anebo „výhra“).


VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba uložení osobních údajů je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
Kategorie uchovaných osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel vč. odpovědi na dotaz ohledně preferovaného aquaparku, scan účtenky, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, logy a síťové identifikátory, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let; 
více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s úst. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  


VII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách NIVEA.cz

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.NIVEA.cz/LETO


V Praze dne: 24. 6. 2024

 

Příloha č. 1 – Úplná pravidla

Zvolený aquapark Výhra Podmínky čerpání poukazu, omezení pro čerpání Jednorázové/postupné čerpání - vymezení podmínek Více informací dostupných na webových stránkách
Aquapalace, Praha-Čestlice Voucher na 3.000,- Elektronická peněženka - plastová karta - vstup do vodního a saunového světa, SPA, Fitness, parkování a konzumace v restauracích. Kartu - elektronickou peněženku je možné čerpat postupně. https://www.aquapalace.cz
Aqualand Moravia Voucher na 3.000,- 6x elektronická vstupenka dospělý Aqua + 120 min. SPA Výherce obdrží všech 6 vstupů najednou. Následně je možné vstupenky čerpat postupně. https://www.aqualand-moravia.cz
Aquaworld Lipno nad Vltavou Voucher na 3.000,- Voucher platí na vstup do bazénu a sauny. Zároveň na vstupy na Stezku korunami stromů. Voucher je nutné vyčerpat jednorázově. Aquaworld Lipno | Zážitky | Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi
Aquadrom Most Voucher na 3.000,- Elektronická peněženka - plastová karta - možno použít na vstup do vodního světa. Peněženku je možné čerpat postupně. https://www.krusnehory.eu/mista/1-aquadrom-most
Wellness Kuřim Voucher na 3.000,- Elektronická peněženka – plastová karta – vstup do Akvaparku (i na letní koupaliště) nebo do Fitness (jednorázové vstupy, permanentka, kolektivní cvičení nebo individuální tréninky a poradenství) a Relax centra (privátní sauna, přísadové koupele, masáže) Kartu - elektronickou peněženku je možné čerpat postupně. https://www.wellnesskurim.cz
Aquaforum Františkovy Lázně Voucher na 3.000,- Elektronická peněženka - plastová karta - možno použít na vstup do vodního a saunového světa, možnost převedení financí na čip a hradit snack bar Peněženku je možné čerpat postupně. https://www.aquaforum-frantiskovylazne.cz
Aquapark Olešná Frýdek Místek Voucher na 3.000,- Dárkový poukaz na 3.000,- poukaz je možné vyměnit za abonentní čip (potřeba doplatit 150,-, aby si ho mohli ponechat). Na abonentní čip je možné zakoupit jednorázové vstupné. Abonentní čip platí 2 roky. Abonentní čip je možné čerpat postupně. https://www.aquapark-olesna.cz