NATURALLY good testovani

PRAVIDLA SOUTĚŽE TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ NATURALLY GOOD

Pouze pro členy NIVEA klubu

PRAVIDLA SOUTĚŽE
„NIVEA testování anti-age a čisticích produktů řady Naturally good – pouze pro členy NIVEA klubu“
- pro Českou republiku -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „NIVEA testování anti-age a čisticích produktů řady Naturally good – pouze pro členy NIVEA klubu“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je 

Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále také jako „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je 

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 224167 (dále jen „organizátor“)

Technickým správcem soutěže je

Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „technický správce“).

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na www.nivea.cz

 

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 05. 10. 2020 00:00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.nivea.cz (dále jen „soutěžní web“). 

 

II. Účastníci soutěže:


    1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s adresou pro doručování a na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

    2. Soutěžícím se může stát a výhru může převzít pouze člen NIVEA klubu, který má aktivní (nepřerušené) členství k okamžiku registrace do soutěže a po celou dobu jejího konání do okamžiku předání výhry. Registrace člena klubu může být učiněna na https://www.nivea.cz/klub-nivea a členství se řídí „Pravidly členství NIVEA klubu“ dostupnými na https://www.nivea.cz/o-nas/pravidla-soutezi/nivea-klub.

    3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

    4. Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

    5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

 

 

III. Účast v soutěži:

    1. Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže navštíví soutěžní web, kde: 

        a. přihlásí se do svého NIVEA účtu;

        b. vyplní zcela a pravdivě do registračního formuláře požadované údaje, resp. tyto zkontroluje dle předvyplněných: 
            ▪ e-mailová adresa,
            ▪ jméno a příjmení,
            ▪ adresa na území České republiky,
            ▪ pohlaví;

        c. a potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka „odeslat“, čímž současně potvrzuje, že je starší 15 let.  

    2. Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře (vč. volby testovaného a výherního produktu) technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

    3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace. 

    4. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní registrace na soutěžní web, či funkčnost soutěžního webu.

 

    IV. Určení výherců: 
    1. Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně zvolili testovaný produkt, vylosováno 100 výherců výhry.

    2. Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

    3. Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

    4. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

    5. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl do registračního formuláře, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

    6. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

    7. Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.

    8. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, popř. není- li možné výhry rozdělit z jiného relevantního důvodu (v souladu s právními předpisy a pravidly této soutěže), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:

1. V soutěži se hraje o následující výhru „NIVEA balíček“ obsahující produkty pořadatele:
    1x NIVEA Denní krém proti vráskám NATURALLY GOOD, 50 ml
    1x NIVEA Noční krém proti vráskám NATURALLY GOOD, 50 ml
    1x NIVEA Micelární voda NATURALLY GOOD, 400 ml
    1x NIVEA Čisticí micelární gel NATURALLY GOOD, 140 ml  
         
(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem 100 ks výhry.

Každý oprávněný výherce v soutěži získá 1 ks výhry.

2. V soutěži se hraje také o body do soutěže „Obecná pravidla soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu“, přičemž:

a. Každý soutěžící, který se do soutěže řádně registroval (vč.  včetně volby testovaného a výherního produktu) a zůstal členem NIVEA klubu až do okamžiku skončení této soutěže, resp. předání výher, získává za účast a výkon v této soutěži rovněž body do soutěže „Obecná pravidla soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu “.

b. Počet bodů za účast v této soutěži započitatelných do klubové soutěže pro členy NIVEA klubu činí 15 bodů, bez ohledu na skutečnost, zda soutěžící vyhrál či nikoliv.
c. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí se zařazením výsledku do Obecná pravidla soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu a jeho uchováním dle shora uvedených pravidel.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

    1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
        - Správcem je pořadatel;
        - Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
        - Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
        - Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
        - Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel vč. volby testovaného a výherního produktu, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let, údaj o počtu bodů do klubové soutěže, 
        - Více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

    2. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  

 

VII. Závěrečná ustanovení:

    1. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

    2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

    3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

    4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

    5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

    6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/soutěžící.

    7. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz 

V Praze, 19. 08. 2020

 

 

f