Pravidla Referral programu pro NIVEA klub

Úplná pravidla 
 referral programu pro NIVEA klub
- pro Českou republiku -Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek referral programu organizovaného v rámci NIVEA klubu (dále jen "program"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky programu na všech materiálech určených spotřebitelům. V případě rozporu textu programu na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele programu formou písemných dodatků. 


Pořadatelem programu je 

Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


Organizátorem programu je 

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167(dále jen „organizátor“).


Technickým správcem programu je

Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888(dále jen „technický správce“).


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu programu zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.


I. Termín a místo konání programu:

1) Program probíhá v termínu od 03. 02. 2020 00:00:00 hod. (dále jen „termín konání programu“) na území České republiky (dále jen „místo konání programu“), výhradně prostřednictvím NIVEA klubu na www.NIVEA.cz (dále jen „web“).


II. Účastník programu:


1) Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky programu (dále také „zájemce“). 

2) Z programu jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. 
č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Účastníkem se může stát a odměnu získat pouze člen NIVEA klubu, který má aktivní (nepřerušené) členství k okamžiku registrace do programu a po celou dobu konání do okamžiku předání odměny. Registrace člena klubu může být učiněna na https://www.nivea.cz/klub-nivea a členství se řídí „Pravidly členství NIVEA klubu“ dostupnými na https://www.nivea.cz/o-nas/pravidla-soutezi/nivea-klub .

4) Účastníkem se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která splní také mimo jiné podmínky dle článku III. (dále jen „účastník“).

5) Osoby nesplňující podmínky účasti v programu nebo jednající v rozporu s pravidly programu nebudou do programu zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do programu byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této programu, bude tato bez náhrady vyloučena.  

III. Účast v programu:

1) Předmětem programu je možnost účastníka (člena NIVEA klubu) pozvat do NIVEA klubu nové členy a pokud se některý z nových členů stane členem aktivním, možnost účastníka získat odměnu za pozvaného nového člena.

2) Zájemce se programu zúčastní tak, že v době a místě konání programu navštíví web, kde: 
- přihlásí se do svého NIVEA účtu;
- vyžádá si zaslání instrukcí refferal programu potvrzením svého e-mailu (kontrolou správnosti e-mailu);
- a potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly programu včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka [odeslat], čímž současně potvrzuje, že je starší 15 let.  

3) Zájemce je do programu registrován, a stává se účastníkem, okamžikem doručení registrace a zároveň přijetím potvrzení o přijetí registrace, resp. přijetí instrukcí zájemci od organizátora (dále jen „registrace“).

4) Programu se může účastník účastnit opakovaně, tedy opakovaně pozvat nové členy způsobem popsaným těmito pravidly, avšak pokud tak učiní více, než 10x v rámci jednoho kalendářního roku, další pozvání je zařazeno, avšak odměnu může účastník získat za pouze deset nových aktivních členů v jednom kalendářním roce. 

5) Způsob sdílení unikátního kódu pro nové členy NIVEA klubu či způsob zasílání pozvánek účastníkem třetím osobám je libovolný, dle preference účastníka. Účastník se zavazuje zvát nové členy NIVEA klubu tak, aby nedošlo k porušení právního předpisu, oprávněných zájmů a práv pořadatele a třetích osob. Účastník zejména:

- nešíří osobní údaje třetích osob (například formou zaslání e-mailu na kopii více adresátů),
- nešíří nevyžádaná obchodní sdělení v rozporu se zákonem o službách informační společnosti (například přeposláním newsletteru pořadatele),
- nešíří pozvánky či jiná sdělení při účasti v programu v souvislosti s vulgárním, diskriminačním a jiným obsahem v rozporu s dobrými mravy,
- nešíří pozvánky či jiná sdělení při účasti v programu v souvislosti s konkurenčními výrobky pořadatele.

6) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky či funkčnost webu nebo NIVEA klubu.

IV. Odměna:

1) Účastník získá odměnu, pokud pozval nového člena NIVEA klubu prostřednictvím unikátního kódu a tento nový člen provedl registraci do NIVEA klubu dle těchto pravidel a pravidel NIVEA klubu a nový účastník se v době konání referral programu stal se aktivním členem NIVEA klubu.

2) Účastník je tedy odměněn pouze za aktivní nové členy NIVEA klubu, přičemž účastník může pozvat pouze neomezený počet osob za dobu trvání tohoto programu, přičemž odměněn je v jednom kalendářním roce maximálně za deset aktivních nových členů NIVEA klubu.

3) Aktivním novým členem NIVEA klubu se rozumí osoba, která:
- využije unikátní kód účastníka k registraci do NIVEA klubu, přičemž unikátní kód vyplní do příslušného pole registračního formuláře NIVEA klubu;
- provede řádně registraci do NIVEA klubu za dodržení Pravidel členství NIVEA klubu, která v době trvání svého členství neporuší;
- řádnou registraci do NIVEA klubu potvrdí potvrzujícím e-mailem;
- za aktivního člena se považuje člen NIVEA klubu s aktivním statusem, tedy takový člen NIVEA klubu, který získal v klubové soutěži alespoň 15 bodů.

4) V programu jsou odměnou body do soutěže „Obecná pravidla soutěží a akcí pro členy NIVEA klubu“.

5) Odměnu může získat jen ten účastník, který se do programu řádně registroval a zůstal členem NIVEA klubu až do okamžiku skončení programu, resp. získání odměn.

6) Účastník za každého aktivního nového člena NIVEA klubu, nejvýše však za deset nových členů v jednom kalendářním roce, získá odměnu 25 bodů do klubové soutěže. Nejvýše tedy může účastník v referral programu získat 250 bodů.

7) Připsání bodů bude provedeno technickým správcem programu, a to do 7 pracovních dní. V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do programu souhlasí zájemce s pravidly tohoto programu, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
- Správcem je pořadatel;
- Účelem je realizace programu, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a zápis bodů;
- Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v programu; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast v programu bude ukončena a již přidělené body budou odebrány;
- Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do programu do uplynutí 6 měsíců po skončení programu, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
- Rozsah údajů: e-mail a dále údaj o zapojení se do programu, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o zapsaných bodech, související komunikace, údaj o věku nad 15 let, 
- více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

VI. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí účastníka v programu. Nebezpečí a újmy účastníka v souvislosti s účastí na programu nese výhradně účastník. 

2) Plnění bodů nelze nárokovat jiným způsobem nebo alternativním plněním.

3) Účastník programu bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého účastníka či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4) Pořadatel může termín konání programu prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla programu, či program úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude učiněna ve formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách NIVEA.cz

5) O udělení bodů konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel programu. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek programu je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Originál úplných pravidel bude po dobu programu zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla
V Praze dne: 23. 1. 2020