Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Pravidla - Garance vrácení peněz

Garance vrácení peněz

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

Pořadatel akce společnost Beiersdorf spol. s. r. o., se sídlem: Pekařská 16, 155 00 Praha 5, IČ: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále jen „BDF“ nebo „pořadatel“), tímto vyhlašuje reklamní akci s názvem „NIVEA garantuje vrácení peněz“, ve které se zavazuje svým zákazníkům, kteří si zakoupili některý z vybraných výrobků péče o vlasy NIVEA, v případě jejich nespokojenosti a za splnění níže stanovených podmínek, vrátit kupní cenu dotčeného akčního výrobku oproti jeho navrácení zpět pořadateli.

Akce se vztahuje pouze na šampony a kondicionéry pro ženy:
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Diamond Volume Care
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Volume Care
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Diamond Gloss Care
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Blonde Care
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Color Care & Protect
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Repair & Targeted Care
 • inovovaná řada NIVEA Šampon a kondicionér Long Care & Repair
 • inovovaná řada NIVEA Šampon Hydro care
 • inovovaná řada NIVEA Šampon 2v1 Care Express
 • inovovaná řada NIVEA Šampon Balanced & Fresh Care
Inovovaná řada výše uvedených výrobků znamená, že se jedná o výrobky opatřené novým obalem. Vizuály jednotlivých akčních výrobků, s nimiž se lze zapojit do akce je umístěn v příloze č.1 těchto pravidel. Akce se nevztahuje na předchozí řady výrobků.

(dále a výše jen „akční výrobky“ nebo „výrobky“).

Akce probíhá na území České republiky ode dne 1.10.2015, až do navrácení 4.000 ks akčních výrobků zpět pořadateli, nejdéle však do 30.6.2016. Na předčasné ukončení akce bude spotřebitel adekvátně upozorněn prostřednictvím webových stránek pořadatele akce www.NIVEA.cz, kde bude upozornění na ukončení akce vyvěšeno. Sledujte pečlivě internetové stránky pořadatele akce!

Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která si zakoupí na území České republiky v době od 1.10. 2015 do ukončení akce, nejdéle však do 30.4. 2016 jeden z akčních výrobků s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti Beiersdorf spol. s r. o. nebo k spolupracující společnosti Lion Teleservices CZ a.s., anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Každý účastník je oprávněn žádat o garanci vrácení peněz pouze jednou a maximálně na 3 výrobky. Platí jen pro koncové spotřebitele, nikoliv pro maloobchodníky.

Podmínky vrácení:

Účastník akce musí splnit tyto podmínky:

 • účastník akce je nespokojen s účinkem příslušného akčního výrobku.
 • výrobek vrácený nazpět pořadateli musí obsahovat alespoň 50% svého stanoveného obsahu akčního výrobku. Množství a kvalita obsahu náplně bude pořadatelem vždy kontrolována. V případě, že vrácený výrobek bude obsahovat méně, jak 50% svého originálního obsahu nebude kupní cena účastníkovi vrácena. Výrobek může být opotřebován běžným způsobem, ale nesmí být znatelně poškozen a nesmí být nahrazován jeho původní obsah. Obal výrobku musí být zaslán zpět i s etiketou obsahující čárový kód (EAN);
 • společně s výrobkem je účastník akce povinen zaslat pořadateli i odpovědní list (volný list papíru připojený k zásilce), prostřednictvím nějž sdělí své kontaktní údaje a zároveň odpoví na zadané otázky. Údaje, které je nutné uvést na odpovědním listu, jsou uveřejněny i na internetových stránkách pořadatele www.NIVEA.cz. Účastník akce je povinen vyplnit tyto následující údaje a odpovědi na zadané otázky:


1) Uveďte prosím svoje jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo bankovního účtu včetně kódu banky*

2) Jak dlouho šampon NIVEA používáte?

3) Prosím, napište, proč s produktem nejste spokojen/a.


 • zároveň je nutné přiložit k zásilce originál či kopii daňového dokladu o provedení nákupu akčního výrobku (účtenku), ze kterého je zřejmý a zcela čitelný název akčního výrobku, datum nákupu, místo nákupu a prodejní cena, za níž byl výrobek pořízen. Akční výrobek musí být zakoupen na území České republiky v době od 1.10.2015 do 30.4.2016 resp. do ukončení akce, jestliže nastane dříve. Účtenka může být pouze z registrační pokladny, nelze akceptovat účtenku vypsanou ručně;
 • účastník akce zašle výrobek včetně vyplněného odpovědního listu a dokladu o provedení nákupu pořadateli akce na poštovní adresu: NIVEA, P. O. Box 17, 530 02 Pardubice. Poštovné, balné a veškeré náklady související s vrácením výrobku hradí sám účastník akce. Každý účastník akce se může účastnit pouze jednou a pouze vrácením max. 3 výrobků, na které se tato akce vztahuje. Opakované využití principu této akce „NIVEA garantuje vrácení peněz“ není možné. V případě opakovaného zaslání výrobku (či zaslání většího počtu výrobků jak 3) bude zásilka z akce vyloučena.

Zaslané zásilky pořadateli akce, včetně originálů či kopií daňových dokladů či faktur, nebudou účastníkům akce vráceny!

V případě, že účastník akce splní v době trvání akce veškeré výše uvedené podmínky, bude mu pořadatelem navrácena kupní cena, za níž vrácený akční výrobek zakoupil formou nepřímého bonusu (dle zaslaného daňového dokladu), na bankovní účet** , který uvedl v odpovědním listu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posouzení pravosti hodnoty nákupu (nezávazná doporučená spotřebitelská cena akčních výrobků je k datu 1.10.2015 následující: Šampon NIVEA 250 ml - 74,90 Kč včetně DPH; Šampon NIVEA 400 ml -104,90 Kč včetně DPH; Kondicionér NIVEA 200 ml- 74,90 Kč včetně DPH). Maximální cena, která tak bude účastníkovi případně vrácena, je 315,-Kč. Kupní cena zboží bude účastníkovi akce vrácena ve lhůtě 60 dnů od obdržení vráceného výrobku při splnění všech uvedených pravidel. Náklady na výplatu vrácených finančních částek budou hrazeny pořadatelem akce.

Účastník akce, který nesplní stanovené podmínky akce, bude na toto porušení pravidel upozorněn prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou uvedl v odpovědním listu (případně na poštovní adresu). V případě, že nebudou tyto údaje uvedeny či v případě, že budou uvedeny chybně či neúplně, informační povinnost pořadatele o nesplnění pravidel nevzniká. Zaslaný výrobek, který nesplňuje podmínky akce, se účastníkovi nevrací a bude v souladu se zákonnými předpisy zlikvidován.

Posouzení nároku na vrácení peněz provedeného pořadatelem je konečné, bez možnosti opravného posouzení. Žádný účastník nemůže požadovat vrácení kupní ceny v hodnotě vyšší nebo v jiném provedení, než v jakém budou předány pořadatelem.

Osoba mladší 18 let se může zúčastnit akce v zastoupení resp. prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Pořadatel neodpovídá za to, že zásilky zaslané do soutěže nebudou poštou doručeny nebo že budou při přepravě poštou ztraceny nebo poškozeny. Na zásilky, které budou při doručení poškozeny, jakož i na zásilky zaslané na jinou než soutěžní adresu, nebude pořadatelem brán zřetel.

V případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na jakékoli nekalé či podvodné jednání účastníka akce, rozhodne o jeho vyloučení z dané akce a účastníkovi tak nevznikají jakékoli nároky vůči pořadateli.

Účastník akce zasláním odpovědního listu souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen údaje) do databáze pořadatele resp. společnosti Beiersdorf spol. s. r. o., se sídlem: Pekařská 16, 155 00 Praha 5, IČ: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen Společnost), a s jejich následným zpracováním společností Lion TELESERVICES CZ, a.s. Erno Košťála 870/D, 530 12 Pardubice, IČ 26150450 pro účely realizace podmínek akce dle těchto pravidel, to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu do 30 dnů po ukončení akce) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Nejpozději do 30 dnů po ukončení akce budou všechny údaje bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této akce, případně akci zrušit, přerušit či odložit nebo změnit dobu trvání akce. Veškeré takové změny budou neprodleně zveřejněné na webových stránkách www.NIVEA.cz. Případné dotazy budou zodpovězeny i na Modré infolince NIVEA, tel.: 466 029 55 ve všední dny od 8:00hod do 18:00hod.

* Pokud nemáte založený bankovní účet, uveďte, prosím, svoji úplnou poštovní adresu a částka Vám bude vrácena poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.
** nebo adresu

Příloha č. 1
Přehled akčních výrobků:
- NIVEA Šampon (250ml) a kondicionér (200ml) Diamond Volume Care z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Volume Care z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Diamond Gloss Care z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml) a kondicionér (200ml) Blonde Care z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Color Care & Protect z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml) a kondicionér (200ml) Repair & Targeted Care z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Long Care & Repair z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml) Hydro care z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml) 2v1 Care Express z inovované řady
- NIVEA Šampon (250ml) Balanced & Fresh Care z inovované řady