Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

pravidla

Celoroční soutěž pro členy NIVEA klubu

 Úplná pravidla soutěže
„Celoroční soutěž pro členy NIVEA klubu“
- pro Českou republiku -Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Celoroční soutěž pro členy NIVEA klubu“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany organizátore soutěže formou písemných dodatků. 


Pořadatelem soutěže je 

Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále jen „pořadatel“). 


Organizátorem soutěže je 

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167(dále jen „organizátor“).


Technickým správcem soutěže je

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888(dále jen „technický správce“).


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.


I. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá v termínu od 22. 3. 2019 00:00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „místo konání soutěže“). 

2. Soutěž je pro účely určení výherců bonusových výher rozdělena na 3 samostatně vyhodnocovaná soutěžní kola:

1. kolo: od 22. 3. 2019 00:00:00 hod. do 30. 6. 2019 23:59:59 hod.
2. kolo: od 1. 7. 2019 00:00:00 hod. do 30. 9. 2019 23:59:59 hod.
3. kolo: od 1. 10. 2019 00:00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59:59 hod.

(dále jednotlivě jen „soutěžní kolo“, společně „soutěžní kola“)

II. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která je v okamžiku registrace do soutěže členem NIVEA klubu (a zůstane jím po celou dobu konání soutěže až do jejího /ev. dílčího/ vyhodnocení) a která zároveň není v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi a technickému správci, jakož i ke všem na této soutěži spolupracujícím společnostem a agenturám, popř. není ve vztahu k uvedeným osobám osobou blízkou. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zájemce“). 

2. Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejícím odstavci, která se v době konání soutěže zapojí alespoň do jedné dílčí aktivity pořadatele, v rámci které lze sbírat body do této celoroční soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“). 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

1. V soutěži se rozdělují následující výhry:
 
a. Hlavní výhra:

 „Neobyčejný den s NIVEA“ pro 2 osoby

Výhra obsahuje: den strávený s NIVEA, občerstvení, diagnostiku pleti a vlasů a následné doporučení vhodných výrobků (dále „hlavní výhra“).


Termín a místo, jakožto i další detaily čerpání výhry budou výherci upřesněny při informování o výhře. K čerpání výhry nedojde později než 31. 5. 2020.

Výhru musí čerpat vždy výherce, jenž určí i osobu, která bude výhru čerpat s ním. Zároveň platí, že alespoň jedna z osob čerpajících výhru musí být starší 18 let.

Do soutěže je vloženo 10 ks této výhry. Každý oprávněný výherce obdrží 1 ks výhry.

b. Bonusové výhry

Balíček produktů NIVEA

V každém jednotlivém soutěžním kole se hraje o balíček v jiném složení. Složení balíků je uvedeno v příloze č. 1 těchto pravidel. 


Do soutěže je celkem vloženo 30 ks této výhry. Do každého soutěžního kola je celkem vloženo 10 ks této výhry. Každý oprávněný výherce v příslušném soutěžním kole obdrží 1 ks výhry.

(dále jen „bonusová výhra“)

Hlavní výhra a bonusová výhra dále společně jako „výhra“ nebo „výhry

V soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat max. 1 hlavní výhru a 3 výhry bonusové.

2. Skutečnost, že soutěžící získal nejvíce bodů (tedy umístil se na 1. – 10. místě) v soutěži/soutěžním kole (popř. byl vylosován, viz čl. IV., odst. 6., písm. b. a c. těchto pravidel), bude danému soutěžícímu sdělena do 21 dnů od příslušného vyhodnocení soutěže (které proběhne do 15 dnů od ukončení soutěže/soutěžního kola) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se soutěžící do soutěže zapojil (tzn., která je uvedena v jeho členském účtu v rámci NIVEA klubu). Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

3. V případě, že v předcházejícím odstavci uvedený soutěžící nebude reagovat na informaci o výhře, nestává se výhercem v soutěži. Výhercem se předmětný soutěžící stane až okamžikem doručení odpovědi na informaci o výhře na e-mailovou adresu, ze které byla informace o výhře odeslána, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4. tohoto článku pravidel (v případě, že organizátor či pořadatel nebudou požadovat doklady prokazující splnění podmínek účasti v soutěži či nároku na výhru. V opačném případě se soutěžící stává výhercem až potvrzením ze strany organizátora či pořadatele, viz dost. 4. tohoto článku pravidel). Pokud se výherce stane později nekontaktním a nebude, s ohledem na uvedené, možné výhru realizovat, resp. se s ním ohledně realizace spojit, nárok výherce na výhru zaniká.  V obou případech propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu výherci.

4. Organizátor i pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o splnění podmínek účasti v soutěži soutěžícím či nároku soutěžícího na výhru od takového zájemce/soutěžícího příslušné doklady k prokázání konkrétních skutečností, popř. k identifikaci výherce (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání organizátora, popř. pořadatele adekvátní doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu výherci. Zájemce/soutěžící je povinen reagovat na jakékoliv výzvy organizátora a pořadatele ve lhůtě pěti pracovních dní ode dne odeslání příslušné výzvy.

5. Bonusová výhra bude výherci odeslána prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu, se kterou soutěžící zúčastnil soutěže (tzn., která je uvedena v jeho členském účtu v rámci NIVEA klubu), a to do 30 pracovních dnů od ověření nároku na výhru.

6. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (resp. bude do vyhodnocení soutěže zařazeno méně soutěžících), než je výher v soutěži, popř. nebude možné veškeré výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly či právními předpisy), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 


IV. Mechanika soutěže a určení výherců:

1. Princip soutěže spočívá ve sběru bodů za účast a výsledky dosažené soutěžícím v dílčích soutěžích pořádaných pořadatelem v době konání této soutěže (zejm. v soutěžích spojených s testováním produktů pořadatele a „kvízových“ soutěžích) (dále společně jen jako „dílčí soutěže“ nebo „dílčí soutěž“), za hodnocení a recenze produktů pořadatele, tzv. Rate&Review  na webu www.nivea.cz učiněných v době konání soutěže (dále jen „R&R“), za vyplnění a odeslání dotazníků pořadatele (dále jen jako „dotazníky“). Jednotlivé dílčí soutěže (vč. bodů, které je v jejich rámci možné získat do této soutěže) budou upraveny vlastními separátními pravidly. Pravidla R&R jsou obecně upravena v Pravidlech členství „NIVEA klub“ a rovněž (pro účely této soutěže), v těchto pravidlech. Pravidla dotazníků pořadatele jsou rámcově upravena v těchto pravidlech s tím, že podmínky jednotlivých dotazníků budou dále upraveny vlastními separátními pravidly (dílčí soutěže, R&R a dotazníky dále společně také jako „dílčí aktivity“ nebo „soutěžní aktivity“).

2. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže:
a. přihlásí do svého členského účtu v NIVEA klubu (případně se registruje způsobem uvedeným na https://www.nivea.cz/klub-nivea); 
b. zároveň se zapojí do dílčí aktivity (apod. vyplněním/splněním soutěžního formuláře/úkolu/aktivity);
c. udělí odesláním soutěžního formuláře/úkolu/aktivity stiskem příslušného tlačítka souhlas s pravidly dílčí aktivity, s pravidly této celoroční soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených pravidly této soutěže a dílčí aktivity. Doručením uvedeného souhlasu společně s řádně splněnou soutěžní aktivitou technickému správci je soutěžící registrován do soutěže (dále jako „soutěžní registrace“).

3. Za svou účast a výsledky dosažené v rámci dílčí soutěže získává soutěžící body do této soutěže podle klíče uvedeného v dílčích pravidlech konkrétní dílčí soutěže.

4. Za každé R&R jednoho konkrétního produktu pořadatele na www.nivea.cz odpovídající podmínkám uvedeným v Pravidlech členství „NIVEA klub“ a pravidlům této soutěže získá soutěžící 5b. do celkového hodnocení soutěže. R&R lze splnit pouze tak, že se soutěžící přihlásí do svého členského účtu v NIVEA klubu a k vybranému produktu pořadatele připojí jak hodnocení, tak i recenzi (tzn. R&R). Recenze, tak aby za R&R soutěžící mohl získat body do soutěže, musí kromě splnění podmínek uvedených v Pravidlech členství „NIVEA klub“ obsahovat podrobnější zhodnocení produktu soutěžícím (musí být zřejmé, v čem soutěžící spatřuje kladné/záporné stránky produktu, v čem mu produkt vyhovuje atp.). Posoudit, zda-li R&R splňuje podmínky soutěže, a rozhodnout tak o udělení, či neudělení bodů do celkového hodnocení soutěže, je oprávněn výhradně pořadatel (popř. organizátor se souhlasem pořadatele). Každému jednotlivému produktu pořadatele může konkrétní soutěžící v době konání soutěže připojit pouze jedno R&R (tak aby mu za něj byly přičteny body). Současně platí, že každý jednotlivý soutěžící může v době konání učinit max. 100 recenzí (tedy získat max. 500b do soutěže).
5. Dotazníky: V průběhu doby konání soutěže (nejvýše však 4x) bude zájemce/soutěžící moci vyplnit dotazník týkající se produktů a aktivit pořadatele. Za každý (z max. 4) řádně a zcela vyplněný dotazník doručený pořadateli obdrží zájemce/soutěžící 20b. Pravidla a podrobnosti pro vyplňování dotazníku budou pro každý jednotlivý dotazník upraveny separátními pravidly, v dostatečném předstihu zveřejněnými pořadatelem.

6. Určení výherců: 

a. V soutěži se uděluje 10 hlavních výher a 30 bonusových výher (viz čl. III. odst. 1 těchto pravidel).

b. Výherci hlavní výhry se stane 10 soutěžích, kteří splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, pravidly jednotlivých dílčích soutěží a dotazníků, do kterých se zapojil, a Pravidly členství „NIVEA klub“, a zároveň získali k okamžiku ukončení soutěže nejvíce bodů (umístili se na 1. – 10. místě v počtu bodů nasbíraných v době konání soutěže) ze všech soutěžících, kteří se do soutěže platně registrovali. V případě, že dle kritéria uvedeného v předcházející větě nebude možné výherce v soutěži určit (více soutěžících získá stejný počet bodů tak, že nelze podle uvedeného kritéria určit 10 soutěžících, kteří se umístili na až 1. – 10. místě podle počtu bodů), rozhodne o výhercích v soutěži los (s tím, že bude o lepší pořadí losováno vždy pouze mezi soutěžícími, kteří získali konkrétní shodný počet bodů).  Uvedené losování provede technický správce soutěže do 15 dnů od jejího skončení s tím, že o něm bude vyhotoven písemný protokol.

c. Výherci bonusové výhry se v každém soutěžním kole stane 10 soutěžích, kteří splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, pravidly jednotlivých dílčích soutěží a dotazníků, do kterých se zapojili, a Pravidly členství „NIVEA klub“, a zároveň získali v rámci konkrétního vyhodnocovaného soutěžního kola (počítají se pouze body získané v době konání konkrétního soutěžního kola) nejvíce bodů (umístili se na 1. – 10. místě v počtu bodů nasbíraných v příslušném soutěžním kole) ze všech soutěžících, kteří se do soutěže platně registrovali. V případě, že dle kritéria uvedeného v předcházející větě nebude možné veškeré výherce v soutěži určit (více soutěžících získá stejný počet bodů tak, že nelze určit 10 soutěžících, kteří se umístili na až 1. – 10. místě podle počtu bodů), rozhodne o výhercích soutěžního kola los (s tím, že bude o lepší pořadí losováno pouze mezi soutěžícími, kteří získali konkrétní shodný počet bodů).  Uvedené losování provede technický správce soutěže do 15 dnů od skončení příslušného soutěžního kola s tím, že o něm bude vyhotoven písemný protokol.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Zájemce/soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů ze svého členského účtu NIVEA klubu v rozsahu: pohlaví, jméno a příjmení, adresa, e-mail, datum narození; a dále údajů poskytnutých v době konání soutěže v rozsahu: hodnocení a recenze produktů pořadatele, odpovědi na soutěžní otázky, informace z dotazníků, body z dílčích aktivit pořadatele, údaj o zapojení do soutěže, datum a čas soutěžní registrace, datum a čas provedení jednotlivých dílčích aktivit, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedeny dílčí aktivity, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace. Osobní údaje budou zpracovány pro účely vedení, organizace soutěže a jejího vyhodnocení vč. doručení výher včetně organizace, realizace a kontroly dílčích aktivit. Správcem je pořadatel, přičemž kontaktní údaje včetně údajů na pověřence jsou uvedeny v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  Zpracovateli jsou organizátor a technický správce a další osoby (včetně příjemců) uvedení v Politice ochrany soukromí. Právním základem zpracování je dobrovolný souhlas soutěžícího. Doba zpracování je doba trvání soutěže až do okamžiku vypořádání všech výher v soutěži, resp. do odvolání souhlasu. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat na adrese info@nivea.cz, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů za tímto účelem a ukončení účasti soutěžícího v soutěži. Dále bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely obrany proti nárokům a ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele (více o oprávněném zájmu viz dokument Politika ochrany soukromí), déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Podrobné podmínky zpracování, informace o ochraně osobních údajů a o příjemcích jsou uvedeny v dokumentu „Politika ochrany soukromí“, kde jsou rovněž uvedena práva soutěžícího, způsob jejich uplatnění, orgán dozoru, způsob, jakým může být odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a podány námitky proti přímému marketingu a další nezbytné informace o zpracování osobních údajů včetně práva na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
2. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a organizátore v souvislosti s touto soutěží, jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže. 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor ani pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. 
2. Pořadatel, popř. organizátor s předchozím souhlasem pořadatele, je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.
3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.  
4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.  
5. Organizátor soutěže ani její pořadatel a technický správce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.  
6. Organizátor, technický správce ani pořadatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností pořadatele či organizátora o splnění podmínek soutěže soutěžícím, leží důkazní povinnosti na soutěžícím.  
7. Soutěžící bude vyloučen v případě, že organizátor, technický správce či pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
8. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  

V Praze dne 18. 3. 2019

Příloha č. 1

Balíček výher pro 1. soutěžní kolo
Složení balíčku pro výherce – ženy
Labello Balzám na rty Sun Protection, 5,5 ml
NIVEA sprchový gel s jílem Zázvor & Bazalka, 250 ml
NIVEA SUN Pleťový krém na opalování proti vráskám OF 50, 50 ml
NIVEA Noční maska Q10 POWER, 50 ml
NIVEA Sprej na opalování Sensitive OF 50+, 200 ml
NIVEA SOS zklidňující mléko po opalování, 200 ml
NIVEA Pečující šampon Hairmilk Natural Shine, 250 ml
NIVEA Micelární čisticí pleťové ubrousky 3 v 1, 25 ks
NIVEA Jemná pečující micelární voda, 400 ml
NIVEA Pěna pro intimní hygienu Sensitive, 250 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Sprej Antiperspirant Take me to Hawaii, 150 ml
Labello Balzám na rty v tužce s přírodními oleji Poppy Red, 3 g
NIVEA Výživná tělová pěna, 200 ml
NIVEA osvěžující tělové mléko na nohy, 200 ml 

Složení balíčku pro výherce – muže
Labello Balzám na rty Sun Protection, 5,5 ml
NIVEA sprchový gel s jílem Zázvor & Bazalka, 250 ml
NIVEA Sun Chladivý sprej na opalování OF 20, 200 ml
NIVEA Hydratační mléko na opalování OF 30, 200 ml
NIVEA Sprej na opalování Sensitive OF 50+, 200 ml
NIVEA SOS zklidňující mléko po opalování, 200 ml
NIVEA Sprchový gel pro muže DEEP, 250 ml
NIVEA Šampon pro muže DEEP, 250 ml
NIVEA Sprej antiperspirant pro muže DEEP, 150 ml
NIVEA Men Deep Čisticí gel, 100 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA MEN Creme, 75 ml
Labello Balzám na rty pro muže, 5,5 ml
NIVEA Gel na holení DEEP, 200 ml
NIVEA Voda po holení DEEP, 100 ml

Balíček výher pro 2. soutěžní kolo
Složení balíčku pro výherce – ženy
NIVEA Výživný denní krém proti vráskám Q10 Power, 50 ml
NIVEA Čisticí olej pro citlivou pleť, 150 ml
NIVEA Výživný olej proti vráskám Q10 Power, 30 ml
NIVEA Noční maska URBAN SKIN DETOX, 50 ml
NIVEA Dvoufázová micelární voda s růžovou vodou, 400 ml 
NIVEA Krémový sprchový gel Aloe Vera, 250 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Micelární šampon Pure Color, 400 ml
NIVEA Micelární kondicionér 2v1 Color, 200 ml
NIVEA Pěna pro intimní hygienu Aloe, 250 ml
NIVEA Tělové suflé s olejem: Třešňový květ & jojobový olej, 200 ml
NIVEA Sprej antiperspirant Deomilk Fresh, 150 ml
NIVEA Tělová pěna Smoothing, 200 ml
NIVEA Care Zklidňující krém, 200 ml
Labellino Balzám na rty Watermelon&Pomegranate, 7g

Složení balíčku pro výherce – muže
NIVEA MEN Hydratační pleťový krém DNAge, 50 ml
NIVEA MEN Pečují olej na vousy, 75 ml
NIVEA MEN Creme, 75 ml
NIVEA MEN Sprej antiperspirant pro muže Invisible for Black & White, 150 ml
NIVEA Sprchový gel pro muže Active clean, 250 ml
NIVEA MEN Gel na holení Sensitive, 200 ml
NIVEA MEN Pleťový krém Sensitive, 75 ml
NIVEA Mycí gel na tvář a vousy, 100 ml
NIVEA Hydratační gel na tvář a vousy, 50 ml
NIVEA Tělové mléko pro muže, 250 ml
NIVEA MEN Gel na vlasy Matný vzhled, 200 ml 
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Šampon pro muže Active Clean, 250 ml
Labello Balzám na rty pro muže, 5,5 ml
NIVEA MEN Kuličkový antiperspirant Deep Espresso, 50 ml

Balíček výher pro 3. soutěžní kolo 
Složení balíčku pro výherce – ženy
NIVEA Regenerační tělové mléko Repair & Care, 250 ml
NIVEA Krém na ruce Repair&Care, 75 ml
Labello Balzám na rty Med Repair, 5,5 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Pečující sprchový gel Creme Care, 250 ml
NIVEA Sprej antiperspirant B&W Invisible Silky Smooth, 150 ml 
NIVEA Expertní dvoufázová micelární voda, 400 ml
NIVEA Tvarovací sprej Volume, 250 ml
NIVEA Stylingový Primer Volume, 150 ml
NIVEA Tělové suflé s olejem: Kokos & olej Monoi, 200 ml
Labello Balzám na rty v tužce s přírodními oleji Hot Pink, 3 g
Labellino Balzám na rty Raspberry, 7 g
NIVEA Ryžový peeling pro citlivou pleť, 75 ml
NIVEA Čisticí olej pro citlivou pleť, 150 ml
NIVEA Osvěžující čisticí pleťové náplasti 6 ks

Složení balíčku pro výherce – muže
NIVEA MEN Deep Čisticí pleťová maska, 75 ml
NIVEA Krém na ruce Repair&Care, 75 ml
Labello Balzám na rty Med Repair, 5,5 ml
NIVEA Pečující sprchový gel Creme Care, 250 ml
NIVEA MEN Balzám pro citlivou pleť a strniště, 125 ml
NIVEA MEN Creme, 75 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA MEN Gel na vlasy Lesklý vzhled, 200 ml
NIVEA Kuličkový antiperspirant pro muže DEEP, 50 ml
NIVEA Šampon pro muže Pure Clean, 250 ml
NIVEA MEN Gel na holení Sensitive na 3 denní strniště, 200 ml
NIVEA MEN Sprejantiperspirant Deep Espresso, 150 ml
NIVEA Sprchový gel pro muže Pure Impact, 250 ml
NIVEA Tělové mléko pro muže, 250 ml
NIVEA Osvěžující čisticí pleťové náplasti 6 ks