Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

soutěž

Úplná pravidla soutěže

Soutěž k programu NIVEA Baby pro měsíce březen až květen 2019

Úplná pravidla soutěže
Soutěž k programu NIVEA Baby pro měsíce březen až květen 2019
- pro Českou republiku -Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané Soutěž k programu NIVEA Baby pro měsíce březen až květen 2019 (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Soutěž se koná na území České republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla upravují tu část soutěže, která je závazná pro soutěžící s doručovací adresou na území České republiky. 

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 


Pořadatelem soutěže je 

Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


Organizátorem soutěže je 

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 224167(dále jen „organizátor“).


Technickým správcem soutěže je

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888(dále jen „technický správce“).


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

 

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 11. 3. 2019 00:00:00 hod. do 31. 5. 2019 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“).

II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící ze soutěže bez náhrady vyřazen.

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

III. Účast v soutěži:

1) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že se zaregistruje k odběru informací o akcích, soutěžích a novinkách týkajících se NIVEA Baby, čímž je za odměnu zařazen i do této soutěže, tedy zájemce v době a místě konání soutěže navštíví soutěžní web, resp. podstránku registrace k newsletteru NIVEA Baby s adresou https://www.nivea.cz/nivea-baby/registrace, kde: 
o vyplní zcela a pravdivě do registračního formuláře, kterým se přihlašuje k odběru newsletterů programu NIVEA Baby, požadované údaje:
- jméno a příjmení,
- pohlaví,
- e-mailová adresa,
- údaj o očekávaném datu narození dítěte soutěžícího, nebo – v případě, že se již dítě narodilo – o datu narození tohoto dítěte;

o potvrdí, že je starší 18 let;
o zaškrtne souhlas s odběrem informací týkajících se NIVEA Baby, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, tedy udělí souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, čímž zároveň potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů a to vše potvrdí stiskem příslušného tlačítka [registrovat se].  

2) Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

3) Soutěže se může soutěžící účastnit pouze jednou. Za jednoho soutěžícího se považuje jedna e-mailová adresa. Pokud bude zjištěno, že soutěžící toto pravidlo (či jiné) obchází, například se opakovaně přihlašuje a odhlašuje, či se registruje na více svých adres, bude takový soutěžící se soutěže vyloučen. 

4) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, či funkčnost soutěžního webu.


IV. Určení výherců:

1) Každý kalendářní měsíc bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže platně zaregistrovali v předcházejícím kalendářním měsíci a z odběru se zároveň neodhlásili, vylosováno 10 výherců. 

2) Losování bude provedeno organizátorem soutěže, a to do 30 dní od skončení daného kalendářního měsíce. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 30 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (zejména adresy na území České republiky, kam má být zaslána výhra), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

4) Výhra bude výherci zaslána do 30 dnů poté, co výherce řádně sdělí organizátorovi v souladu s předešlým odst. 3) všechny požadované informace a doklady. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce sdělí organizátorovi v odpovědi na výherní zprávu.

5) Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 5 pracovních dnů, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele, organizátora či technického správce kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele, organizátora či technického správce doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

6) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován) dříve.

7) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:

Výhrou v soutěži je kosmetický balíček obsahující následující produkty:
- 1x NIVEA Baby Micelární gel 500ml
- 1x NIVEA Baby Micelární šampon 500ml
- 1x NIVEA Baby Pečující olej 200ml
- 1x NIVEA Baby krém na tvář, tělo a zadeček 150ml
- 1x NIVEA Baby ponožky
- 1x NIVEA Baby medvídek

(dále také jako „výhra“)

Každý měsíc v termínu konání soutěže je do soutěže vloženo celkem deset kusů výher, tedy do celé soutěže je vloženo celkem třicet kusů výher.

 

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Soutěžící při registraci do odběru newsletteru NIVEA BABY souhlasí, že odběrem newsletteru NIVEA BABY dochází ke zpracování jeho osobních údajů za účelem zajištění zasílání newsletteru NIVEA BABY dle dokumentu „Zpracování osobních údajů NIVEA BABY“. 
2) Projevením souhlasu k odběru Newsletteru soutěžící rovněž bere na vědomí, že je za odměnu zapojen do soutěže Soutěž k programu NIVEA Baby pro měsíce březen až květen 2019 dle těchto pravidel.
3) Zapojením se do odběru newsletteru NIVEA BABY souhlasí zájemce s pravidly této soutěže a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže následovně:
Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, doručovací adresa pro výhru, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let, 
více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

4) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  


VII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla. 
V Praze dne: 13. 2. 2019