Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

akviziční soutěž

Podmínky akce – odměna za odběr newsletteru NIVEA

Podmínky akce – odměna za odběr newsletteru NIVEA
- pro Českou republiku -
Smyslem tohoto dokumentu je úprava podmínek akce nazvané „odměna za odběr newsletteru NIVEA“ (dále jen "akce"). 


Odesílatelem newsletteru a vyhlašovatelem akce s newsletterem spojené je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „vyhlašovatel“). 


Technickým správcem a zajišťovatelem akce jsou:

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „technický správce“ či „technický správce akce“).

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 224167(dále jen „zajišťovatel“ či „zajišťovatel akce“)


Podmínky akce jsou zveřejněny na https://www.nivea.cz/o-nas/pravidla-soutezi/2018-09-akce-newsletter

I. Termín a místo konání akce

Akce probíhá v termínu od 1. 9. 2018 00:00:00 hod. do 31. 12. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „web NIVEA“).

Pro účely přidělení odměn osobám, jež se registrují k odběru Newsletteru NIVEA v době konání akce, je tato akce rozdělena do čtyř samostatně vyhodnocovaných kol, konkrétně:

i. 1. 9. 2018 00:00:00 hod. do 30. 9. 2018 23:59:59 hod.
ii. 1. 10. 2018 00:00:00 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod.
iii. 1. 11. 2018 00:00:00 hod. do 30. 11. 2018 23:59:59 hod.
iv. 1. 12. 2018 00:00:00 hod. do 31. 12. 2018 23:59:59 hod.

(dále jen jako „akční kolo“ nebo „akční kola“)

II. Účastníci akce:

1) Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky akce (dále také „zájemce“). 

2) Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli, zajišťovateli či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se v době konání akce platně zaregistruje k odběru Newsletteru NIVEA (dále také „účastník“ nebo „účastník akce“).

4) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s podmínkami akce nebudou do akce zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do akce byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této akci, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

III. Zařazení do akce:

1) Zájemce bude do vyhodnocení akce zařazen v případě, že v době a místě konání akce navštíví web NIVEA, konkrétně sekci „O nás“, kde vyplní zcela a pravdivě do příslušného formuláře pro registraci k odběru Newsletteru NIVEA e-mailovou adresu, udělí souhlas s podmínkami této akce a potvrdí zaškrtnutím souhlas se zpracováním e-mailové adresy a dalších osobních údajů (vyplní-li, jak je uvedeno dále). Následně prostřednictvím tlačítka „Registrace“ odešle formulář s e-mailovou adresou a souhlasy vyhlašovateli.

2) Po úspěšném doručení formuláře vyhlašovateli dle výše uvedeného odstavce, bude zaslána na zájemcem uvedený e-mail žádost o potvrzení zájemcem ve formuláři uvedené e-mailové adresy. Zájemce je do Newsletteru registrován (a zahrnut do této akce), a stává se účastníkem, úspěšným potvrzením e-mailové adresy (úspěšné potvrzení nastane, pokud je zájemce po kliknutí na odkaz uvedený v jemu adresovaném potvrzovacím e-mailu přesměrován na web NIVEA, kde je informován o úspěšné registraci k odběru Newsletteru) (dále jen „registrace“). 

3) Po registraci může účastník (zcela dobrovolně) vyplnit na webu NIVEA další údaje, na základě kterých dojde k personalizaci Newsletteru NIVEA (současně pak, vznikne-li účastníkovi nárok na odměnu v akci, bude mu odměna odeslána přímo a jím vyplněnou doručovací adresu).

4) Registraci lze učinit pouze jedenkrát.


5) Vyhlašovatel, zajišťovatel ani technický správce není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na webu NIVEA.


IV. Vznik nároku na odměnu:


1) Po ukončení každého akčního kola bude ze všech účastníků, kteří se platně registrovali k odběru Newsletteru NIVEA v rámci příslušného akčního kola, vylosováno 100 účastníků, kteří získají odměnu. 

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení akce. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Vylosovaný účastník bude o své vylosování informován zajišťovatelem nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři k odběru Newsletteru NIVEA. V rámci zprávy dle předcházející věty může být vylosovaný účastník, ve vyhlašovatelem či zajišťovatelem stanovené lhůtě, požádán o odpověď na tuto zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. či doručení dokladů prokazujících jeho nárok na odměnu  – a to zejména v případě, že účastník nevyplnil další údaje podle čl. III. odst. 3) podmínek (zajišťovatel bude po vylosovaném účastníkovu požadovat jméno a příjmení, společně s doručovací adresou, na kterou mu má být zaslána odměna). V takovém případě bude vylosovaný účastník informován, že nárok na odměnu mu vzniká až po doručení požadovaných informací. Pokud účastník ve stanovené lhůtě nedoručí vyhlašovateli nebo zajišťovateli požadované informace, odměnu nezíská. V takovém případě odměna propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch vyhlašovatele akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, účastníkovi.

4) Odměna bude účastníkovi zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou uvedl dle čl. III. odst. 3) podmínek, popř. sdělil dodatečně dle předchozího odstavce, a to do 30 dní od získání jména a doručovací adresy vyhlašovatelem.

5) Nepodaří-li se účastníka (zejm. pokud neuvedl jméno a adresu) kontaktovat (ve lhůtě viz odst. 3) tohoto článku), popř. účastníkovi bez zavinění vyhlašovatele, zajišťovatele či technického správce doručit odměnu, jeho nárok na odměnu nevzniká, popř. zaniká, a odměna propadá ve prospěch vyhlašovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, účastníkovi. Vyhlašovatel, zajišťovatel ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení odměn, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

6) Jeden účastník může získat nejvýše jednu odměnu v průběhu celé akce. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více účastníků mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili dle čl. III. odst. 3) podmínek (nebo ji uvedli na dotaz vyhlašovatele či zajišťovatele)  stejnou adresu bydliště, považují se takoví účastníci za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může odměnu získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do akce se proto odměna pouze tomu, kterému nárok na odměnu vznikl (byl vylosován) dříve.

7) V případě, že se k odběru Newsletteru v době konání akce (resp. do každého jednotlivého akčního kola) platně zaregistruje méně účastníků (popř. méně účastníku splní podmínky pro odměny), než je odměn v akci, nerozdané odměny propadají ve prospěch vyhlašovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.


V. Odměny v akci:


1. Odměnou v akci balíček obsahující tyto výrobky NIVEA:  

- Antioxidační denní krém URBAN SKIN DEFENCE 50ml
- Expertní micelární vodu 400ml
- Výživnou tělovou pěna 200ml
- Sprej antiperspirant Invisible Black & White Clear 150ml
- Pečující šampon Hairmilk Natural Shine 250ml(dále a výše také jako „odměna“)


Do akce je vloženo 400 ks   odměn (do každého akčního kola 100 ks). Každý vylosovaný účastník splňující podmínky akce 1ks odměny.VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

Zpracování osobních údajů pro odběr newsletteru je upraveno v sekci se 3.2 newsletter dokumentu „Politika ochrany soukromí“; zpracování osobních údajů pro zajištění organizace a vyhodnocení této akce pro nové odběratele newsletteru je prováděno pouze po dobu trvání akce a půl roku poté na základě oprávněného zájmu správce (kterým je vyhlašovatel) své odběratele newsletteru odměnit. Rozsah užitých osobních údajů je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pohlaví, adresa, údaj o věku nad 16 let, údaj o času a datu zahájení odběru newsletteru, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o zisku odměny, předání odměny a související komunikace, a případné další údaje předané subjektem za účelem zapojení se do akce. Více informací o zpracování, příjemcích a informace o právech včetně práva na námitky a možnostech jejich uplatnění subjekt nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  VII. Závěrečná ustanovení:


1) Vyhlašovatel, zajišťovatel ani technický správce nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním odměn. Nebezpečí škody na odměně přechází na účastníka okamžikem předání odměny. 

2) Účastník nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána a nemá nárok odměnu reklamovat. Odměny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Odměny není možné vymáhat soudní cestou, na odměnu není právní nárok.

3) Účastník akce bude z jejího vyhodnocení vyloučen v případě, že vyhlašovatel, zajišťovatel či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito podmínkami ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání odměny.

4) Vyhlašovatel může termín konání akce prodloužit anebo jej zkrátit. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit podmínky akce, či akci úplně zrušit bez udání důvodů. Změna podmínek bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

5) O odměnách a jejich udělení konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje vyhlašovatel. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek akce je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/účastník.

7) Přihlášením k odběru newsletteru projevuje každý zájemce svůj souhlas rovněž se zapojením do této akce a s podmínkami akce a zavazuje se tato bezvýhradně dodržovat.  

8) Originál podmínek bude po dobu konání akce zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/o-nas/pravidla-soutezi/2018-09-akce-newsletter 


V Praze dne: 28.8.2018