Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Micelární voda na půl roku zdarma

PRAVIDLA SOUTĚŽE NIVEA VÁNOCE - RADOST DĚTEM

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „NIVEA Vánoce“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je:

Beiersdorf spol. s r.o.,

IČ: 48117099,

se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Etnetera a.s.

IČ: 25103814

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7             

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

I.            Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2016 00:00:00 hod do 8. 1. 2017 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“). 

Soutěž je pro účely zapojení a svého vyhodnocení rozdělena do šesti samostatně vyhodnocovaných soutěžních týdnů:

 1. herní týden:  1. 12. 2016 00:00:00 hod. – 4. 12. 2016 23:59:59 hod.
 2. herní  týden:  5. 12. 2016 00:00:00 hod. – 11. 12. 2016 23:59:59 hod.
 3. herní týden: 12. 12. 2016 00:00:00 hod. – 18. 12. 2016 23:59:59 hod.
 4. herní týden: 19. 12. 2016 00:00:00 hod. – 25. 12. 2016 23:59:59 hod.
 5. herní  týden: 26. 12. 2016 00:00:00 hod. – 1. 1. 2017 23:59:59 hod.
 6. herní týden: 2. 1. 2017 00:00:00 hod. – 8. 1. 2017 23:59:59 hod.

(dále jen „herní týden“ nebo společně jako „herní týdny“)

II.            Účastníci soutěže:

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

 1. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

III.            Výhry v soutěži a jejich předání:

 1. V soutěži se hraje o následující výhru:

Personalizovaný NIVEA Creme, 150 ml

(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem 300 ks výhry.

Každý výherce v soutěži získá 1 ks výhry.

 1. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedli do registračního formuláře.
 2. Soutěž bude vyhodnocena následujícím způsobem:
 • Nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže proběhne losování pro každý jednotlivý herní týden.
 • Každý herní týden bude vylosováno 50 výherců, kteří se úspěšně registrovali a splnili veškeré ostatní podmínky soutěže.
 1. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp., kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.
 2. Pořadatel ani zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže. 
 3. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 

IV.            Mechanika soutěže a určení výherců:

Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde následovně vyplní soutěžní formulář  (dále jen „registrační formulář“):

 1. si vybere jeden z nabízených motivů přebalu na výrobek NIVEA Creme 150 ml, nebo nahraje jím vytvořenou fotografii (popř. fotografii, ke které vypořádal s příslušnou osobou práva k jejímu užití pro uvedený účel), která má být na přebalu zobrazena (dále jen „fotografie“) a vybere si z nabídky text pro přebal.

Fotografie smí být nahrána pouze fotografie ve formátu JPG, PNG, GIF, BMP, o minimální velikosti 1000 x 1000 pixelů

Do soutěže (pro účely vyobrazení na přebalu) nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména fotografie, které:

 • nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
 • odporují dobrým mravům;
 • zachycují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;
 • jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • obsahují náboženský nebo politický podtext;
 • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
 • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům zadavatele soutěže.

Zadavatel, resp. pořadatel, se souhlasem zadavatele soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení fotografií. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže nebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

 1. následně vybere účastník z doporučeného seznamu knihu (seznam je uveřejněn na soutěžním webu), kterou daruje na projekt podporující rozvoj čtení dětem Celé Česko čte dětem, viz níže
 2. poté vyplní své osobní údaje, a to v rozsahu: 
 1. pohlaví,
 2. jméno, příjmení,
 3. e-mailová adresa,
 4. datum narození,
 5. ulice, č. p., PSČ, město,
 1. a následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle pomocí funkčnosti webové stránky, resp. tlačítka odeslat, pořadateli soutěže. Soutěžící je registrován do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“). Zařazen do vyhodnocení soutěže je však soutěžící až okamžikem doručení jím do soutěže vložené knihy na adresu NIVEA, P.O.Box 17, 530 02 Pardubice.
 2. Po úspěšném provedení soutěžní registrace se soutěžícímu zobrazí informační obrazovka, kde budou popsány podmínky pro jednotlivé vložení soutěžícím zvolené knihy do soutěže – konkrétně se jedná o následující způsoby:
  1. Zakoupení (a následné darování) on-line přes server BUX.CZ, které soutěžící provede dle instrukcí uvedených na soutěžním webu. V případě této varianty soutěžící získá 15% slevu na nákup do soutěž vložené knihy (viz soutěžní web). Jako doručovací adresu knihy pak soutěžící přímo uvede adresu: NIVEA, P.O.Box 17, 530 02 Pardubice, tedy kniha bude doručena na uvedenou adresu přímo e-shopem.
  2. Darováním vlastní knihy (jak té, kterou už soutěžící déle vlastní, tak zakoupené speciálně pro tuto soutěž) z knih uvedených v seznamu na soutěžním webu, a jejím odesláním na adresu: NIVEA, P.O.Box 17, 530 02 Pardubice.

Pro řádné splnění podmínek v soutěži, resp. včasné zapojení do soutěže, je nutné, aby úspěšně registrovaní soutěžící:

 • v případě vložení knihy do soutěže podle výše uvedeného bodu a. závazně objednali/zaplatili  (okamžikem zaplacení je doručení peněz na bankovní účet Bux.cz) zvolenou knihu v době konání soutěže.
 • v případě vložení knihy do soutěže podle výše uvedeného bodu b. odeslali v době konání soutěže zvolenou knihu na shora uvedenou adresu prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. Rozhodným bude datum uvedené na poštovním razítku.
 1. Určení výherců:
  1. V soutěži se uděluje celkem 300 výher (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
  2. Soutěž má tedy celkem 300 výherců, kteří jsou určeni na základě losování provedeným zadavatelem soutěže. Toto losování proběhne pro každý jednotlivý herní týden do 30 dnů od skončení soutěže. Pro každý daný herní týden bude vždy losováno ze všech soutěžících, kteří se soutěže v daný herní týden do soutěže úspěšně registrovali a splnili ostatní podmínky soutěže, zejména do soutěže vložili v době jejího konání knihu způsobem a za podmínek stanovených těmito pravidly. V každém herním týdnu bude vylosováno 50 výherců. Za všech 6 herních týdnů bude celkem vylosováno 300 výherců. V případě, že by se v daný herní týden do soutěže platně zapojilo méně soutěžících, než je pro daný herní týden určeno výher v soutěži, nerozdělené výhry propadají ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
  3. Každý oprávněný výherce získá jako výhru jeden personalizovaný NIVEA Creme, 150 ml (viz výše).
  4. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. 

V.            Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

 1. Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a se zařazením všech svých osobních údajů v rámci soutěže uvedených (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“), a s jejich zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele, kterým je Lion Teleperfomance Czech Republic & Slovakia, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice, IČ 261 50 450) pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. Pořadatel je v postavení zpracovatele osobních údajů. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též výše uvedený souhlas k užití uvedených údajů pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. 
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

VI.            Licence

 1. Účastník se zasláním fotografie zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele či zadavatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že fotografii jím zařazenou do soutěže pořídil osobně (nebo si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora fotografie) a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby a v rozsahu níže stanoveném; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených na fotografii účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby na fotografii, se zařazením fotografie do této soutěže (pro účely výše uvedené) a že souhlasí se zveřejněním fotografie rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je zadavatel, příp. pořadatel s předchozím souhlasem zadavatele soutěže oprávněn soutěžícího a jeho fotografii bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

 1. Nahráním fotografie do soutěže soutěžící uděluje zadavateli souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn fotografii užít k realizaci eventuální výhry (tak jak je výše popsáno v pravidlech), tzn. jednorázového užití fotografie k výrobě personalizovaného přebalu produktu NIVEA a jeho zaslání příslušnému výherci. Soutěžící, účastí v soutěži a odesláním fotografie do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora fotografie uvedený souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli nebo pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím fotografie a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Účastník soutěže se zavazuje, že užitím fotografie dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených na fotografii (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených na fotografii, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním fotografie do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost (viz výše). V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen pořadateli nebo zadavateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry

VII.            Závěrečná ustanovení:

 1. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.  
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže. 
 4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 
 5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 
 6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.
 7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (resp. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.
 8. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.