Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

uv panenky

PRAVIDLA SOUTĚŽE O UV PANENKU

 

Úplná pravidla soutěže
NAKUPTE NIVEA SUN A ZÍSKEJTE UV PANENKU!
- pro Českou republiku -Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané " NAKUPTE NIVEA SUN A ZÍSKEJTE UV PANENKU!“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.
Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). Organizátorem soutěže je Lion Teleservices CZ, a. s., Erno Košťála 870, 53012 Pardubice 4, Czech Republic, IČ: 261 50 450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 2398 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Originál Úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1 (dále jen „advokátní kancelář“), a u pořadatele.

Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 11. 5. 2017 00:00:00 hod. do 30. 6. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Termín konání soutěže je dále rozdělen do následujících soutěžních týdnů:

- 1. soutěžní týden: 11. 5. 2017 – 17. 5. 2017;
- 2. soutěžní týden: 18. 5. 2017 – 24. 5. 2017;
- 3. soutěžní týden: 25. 5. 2017 – 31. 5. 2017;
- 4. soutěžní týden: 1. 6. 2017 – 7. 6. 2017;
- 5. soutěžní týden: 8. 6. 2017 – 14. 6. 2017;
- 6. soutěžní týden: 15. 6. 2017 – 21. 6. 2017;
- 7. soutěžní týden: 22. 6. 2017 – 30. 6. 2017.

 

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje pouze na výrobky prodávané pod obchodní značkou NIVEA SUN (dále jen „soutěžní výrobek“).

Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu konání soutěže:

- jednorázově zakoupí soutěžní výrobky v celkové hodnotě minimálně 499,- Kč vč. DPH v některé z prodejen na území ČR, kde jsou se souhlasem pořadatele prodávány soutěžní výrobky, v termínu konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“),
- uschová si účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu (dále jen „účtenka“).
- a registruje se (včetně uvedení požadovaných údajů z účtenky) v termínu konání soutěže na www.NIVEA.cz.

Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla soutěžní nákup a vložila údaje přes webový formulář. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy s novými údaji z účtenky. Údaje z účtenky lze do soutěže zaslat vždy pouze jedenkrát; v opačném případě budou obě (nebo více) registrací se stejnými údaji z účtenky ze soutěže vyřazeny. V rámci jedné registrace na soutěžním webu je možné zaslat maximálně údaje z jedné účtenky.

Soutěžící je povinen uschovat ke každé registraci na soutěžním webu originál účtenky o nákupu – dokladu o zaplacení soutěžních výrobků v částce alespoň 499,- Kč vč. DPH. Pokud soutěžící nepředloží na výzvu organizátora či jím pověřené osoby originál dokladu/dokladů o zaplacení splňující podmínky těchto pravidel, tj. zejména se shodným číslem účtenky uvedeným v soutěžním webovém formuláři, bude ze soutěže vyřazen. Organizátor si vyhrazuje právo vyzvat každého výherce, aby mu účtenky zaslal na organizátorem určenou adresu a v organizátorem určeném termínu, a to na náklady výherce. Výherce je povinen doložit účtenky ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním, nebo nevýherním.

U každé webové registrace jsou organizátorem soutěže evidovány tyto informace:
a. mobilní telefonní číslo účastníka soutěže
b. e-mailová adresa
c. jméno a příjmení
d. datum a místo nákupu
e. číslo účtenky soutěžního nákupu
f. přesný datum a čas přijetí registrace
g. preferovaný druh výhry

Pořadatel ani organizátor není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

 

Určení výherců:

Pro každý soutěžní týden bude určeno prvních 160 registrovaných výherců, z nichž každý vyhrává UV panenku (viz bližší specifikace výhry níže). Všichni výherci budou určeni na základě rychlosti provedení soutěžního nákupu a soutěžní registrace. Vyhrává prvních 160 soutěžících, kteří v daném soutěžním týdnu provedou soutěžní nákup a zároveň nejrychleji provedou registraci dle těchto pravidel.
Rozhodující pro výhru je datum a čas registrace soutěžního nákupu, přičemž soutěžní nákup musí být proveden v době trvání soutěže. Při shodě bude rozhodující jako druhé kritérium datum a čas provedení soutěžního nákupu.
Jeden soutěžící může vyhrát opakovaně.
Výherci budou určeni vždy po ukončení daného soutěžního týdne a to během 7 pracovních dní následujících po skončení daného soutěžního týdne
Každý výherce bude o své výhře informován organizátorem soutěže okamžitě po určení výherců, nejpozději do 14 dnů ode dne určení výherců, a to prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které bylo zaregistrováno přes webový formulář.
Výhra bude zaslána výherci během 14 dní od sdělení adresy a to na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli nebo jím pověřené osobě. Pokud výherce nebude na zprávu o výhře reagovat déle než 7 pracovních dní, výhra propadá a pořadatel určí její další užití.

 

Výhry v soutěži:

Výhrou v soutěži je UV panenka, která reaguje na sluneční UV záření zabarvením. Do soutěže je vloženo celkem 1.120 kusů těchto UV panenek a to:

a) 560 kusů UV panenky – chlapečka,
b) 560 kusů UV panenky – holčičky.

Výherce je oprávněn, do vydání zásob některého druhu UV panenky, zvolit, zda preferuje chlapečka nebo holčičku. Tato volba bude činěna v rámci registrace a platí pouze do vydání zásob. Po provedené volbě není možno preferenci měnit.

 

Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

3) Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let.

4) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Beiersdorf spol. s r.o. (pořadatel), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5) Organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel ani organizátor neručí za nedoručení registrace na webových stránkách, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.

6) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

7) Listina se jmény výherců bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.

8) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail, údaje o účasti v soutěži společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 48117099, jakožto správcem za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) dále též právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

9) Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

10) Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

Tento statut je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž jeden je uložen u pořadatele soutěže a jeden v advokátní kanceláři.

V Praze dne: 26. 4. 2017