Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

letní soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE - #Follow Majda a Linda

 

Pravidla soutěže
Soutěž NIVEA #Follow Majda a Linda


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže
„Soutěž NIVEA #Follow Majda a Linda“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.


Zadavatelem soutěže je:

Beiersdorf spol. s r.o.,
se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
IČ: 48117099
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)


Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Etnetera a.s.
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 25103814
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Technickým správcem je:

Lion Teleservices CZ, a.s.,
IČ: 26150450
se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2398

(dále jen „technický správce“)

 

I. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá v termínu od 31. 5. 2017 00:00:00 hod. do 20. 7. 2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“).

Soutěž je v době svého konání, zejm. pro účely vyhodnocení soutěže o vedlejší výhry, rozdělena do 5 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol po 10 kalendářních dnech, a to následovně:
1. kolo: od 31. 5. 2017 00:00:00 hod. do 9. 6. 2017 23:59:59 hod.
2. kolo: od 9. 6. 2017 00:00:00 hod. do 18. 6. 2017 23:59:59 hod
3. kolo: od 19. 6. 2017 00:00:00 hod. do 28. 6. 2017 23:59:59 hod
4. kolo: od 29. 6. 2017 00:00:00 hod. do 9. 7. 2017 23:59:59 hod
5. kolo: od 10. 7. 2017 00:00:00 hod. do 20. 7. 2017 23:59:59 hod
(dále jen „soutěžní kolo“ nebo společně „soutěžní kola“)

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená, osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, zadavateli a technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, technický správce či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.


III. Výhry v soutěži a jejich předání:


1. V soutěži se hraje o tyto výhry:

Hlavní výhra:

Libovolné 2 letenky po Evropě v souhrnné hodnotě max. 30 000 Kč vč. DPH
Výhra má podobu voucheru v hodnotě 30.000 Kč vč. DPH na nákup letenek (ev. dalších služeb, viz dále) prostřednictvím společnosti STUDENT AGENCY k.s.. Čerpáním výhry výherce vstupuje do smluvního vztahu se společností STUDENT AGENCY k.s., tedy, práva a povinnosti výherce při čerpání obsahu výhry (vč. eventuální reklamace) se řídí uvedeným smluvním vztahem. Výhru je nutné vyčerpat (tzn. voucher uplatnit a zároveň i kompletně zkonzumovat služby, na jejichž čerpání byl voucher uplatněn) nejpozději do data uvedeného na příslušném voucheru. Po uplynutí této doby (resp. tohoto data) nárok na uplatnění voucheru a konzumaci služeb společnosti STUDENT AGENCY k.s. (ev. jejích dodavatelů) bez náhrady zaniká.

Letenky v sobě obsahují rovněž zpáteční let, což je nutné zohlednit (s ohledem na max. cenu), při jejich výběru. Výhru lze čerpat pouze tím způsobem, že obě letenky budou využity na tentýž let do téže cílové destinace (tam i zpět). V případě nevyčerpání celé hodnoty voucheru na uvedené letenky lze jeho zbývající hodnotu uplatnit na vybrané služby společnosti STUDENT AGENCY k.s.. Bližší informace o výhře budou výherci sděleny v rámci informování výherce.

Do soutěže je vložen celkem 1 ks této výhry. 
Tuto výhru získá 1 oprávněný výherce.
(dále také jako „hlavní výhra“)Vedlejší výhra:

Složení příslušného balíčku je rozličné pro každé jednotlivé soutěžní kolo:

1. Kolo: 
1x Sprej antiperspirant invisible for black and white clear 100ml 
1x Pečující sprchový gel Creme Care 50ml 
1x NIVEA Care 50ml 
1x Pečující šampon Hairmilk pro jemmé vlasy 50ml 
1x Osvěžující čistící pleťové ubrousky 3v1 7ks 
1x Regenerační lak na vlasy Care & hold 75ml 

2. Kolo: 
1x NIVEA SUN Hydratační sprej na opalování OF 30+ 
1x Labello Balzám na rty Sun Protection 
1x Osvěžující mléko po opalování do sprchy 

3. Kolo: 
1x NIVEA Sprej antiperspirant: letní limitovaná edice - dle vlastního výběru (vůně Flower Time nebo Fresh Me Up nebo Hello Sunshine) 
1x NIVEA Sprchový gel: letní limitovaná edice - dle vlastního výběru 

4. Kolo: 
1x NIVEA Micelární čistící pleťové ubrousky 3v1 
1x Zklidňující pečující micelární voda 400 ml 

5. Kolo:
1x NIVEA tělové mléko s olejem – dle vlastního výběru


Do soutěže je vloženo celkem 100 ks této výhry (20 ks do každého soutěžního kola).
Tuto výhru získá v každém soutěžním kole 20 výherců.
(dále také jako „vedlejší výhra“)

(výhry dále souhrnně též jako „výhra“ nebo „výhry“)

2. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži o hlavní výhru, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení této soutěže prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp. kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Soutěžící v rámci uvedené e-mailové zprávy bude informován o dalších detailech čerpání výhry, vč. jejího předání. Zadavatel je oprávněn po výherci požadovat dodatečné informace, popř. odpověď na výherní zprávu. Doručit zadavateli (popř. jím určené osobě) odpověď na výherní zprávu je výherce povinen do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem (popř. jím určenou osobou). V případě nedodržení termínu zaslání odpovědi s oprávněně požadovanými informacemi výhra propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to bez nároku na náhradu.

3. Skutečnost, že se účastník stal výhercem v soutěži o vedlejší výhru, bude danému účastníkovi sdělena vždy do 30 pracovních dnů od vyhodnocení daného kola soutěže prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp. kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Součástí informačního e-mailu bude výzva k zaslání doručovací adresy na území České republiky, na kterou bude výhra každému výherci doručena nejpozději do 30 pracovních dnů od okamžiku sdělení doručovací adresy. Doručit zadavateli (popř. jím určené osobě) odpověď na výherní zprávu je výherce povinen do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem (popř. jím určenou osobou). V případě nedodržení termínu zaslání odpovědi s doplněnou doručovací adresou výhra propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to bez nároku na náhradu.

4. Vedlejší výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou v e-mailové odpovědi na oznamovací e-mail o výhře, a to do 30 dnů od skončení soutěže.

5. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, technického správce či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže.


6. Výherce hlavní výhry není povinen čerpat výhru sám a je oprávněn ji předat jiné osobě, která nastupuje do práv výherce, přičemž tato osoba musí splnit podmínku minimálního věku stanovenou pravidly a řídit se i podmínkami těchto pravidel, které se z povahy věci na ni vztahují (zejm. tedy ustanovení o čerpání výher). Převod výhry na třetí osobu je výherce povinen zadavateli soutěže hodnověrně prokázat s tím, že je povinen osobu, která za něj výhru čerpá, zavázat rovněž k dodržování ustanovení těchto pravidel. Pro účely těchto pravidel, pokud je v nich uvedeno označení soutěžící, výherce, účastník atp. se za tyto osoby považuje i nástupce výherce.

7. Pořadatel, technický správce i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži, na výhru či pouze jen v souvislosti s předáním výhry (zejm. hlavní) od takového soutěžícího (popř. osoby, na kterou výherce výhru převedl) příslušné doklady k prokázání konkrétních skutečností, popř. k identifikaci výherce (např. průkaz totožnosti za účelem identifikace a zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání zadavateli, popř. pořadateli nebo technickému správci vyžadované doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Soutěžící je povinen reagovat na výzvy pořadatele, popř. zadavatele nebo technického správce nejdéle ve lhůtě tří kalendářních dnů.

8. Svou účastí v soutěži se soutěžící (popř. osoba, na kterou výherce výhru převedl přijetím výhry, viz výše) zavazuje, pro případ, že by se soutěžící stal výhercem v soutěži, poskytnout zadavateli soutěže jím pořízenou fotodokumentaci (dále také jako „fotodokumentace“) z cesty po Evropě, kterou v rámci čerpání výhry absolvoval. Fotodokumentací se pro účely předchozí věty rozumí výhercem (jeho nástupcem) pořízená min. 1 tzv. selfie fotografie o velikosti minimálně 2MB/1 fotografie. Odesláním fotodokumentace výherce (jeho nástupce) prohlašuje, že je autorem fotodokumentace. Takový soutěžící (výherce/nástupce) dále v souvislosti s uvedeným uděluje zadavateli bezplatnou, nevýhradní licenci k jím pořízené a zadavateli následně poskytnuté fotodokumentaci, a to ke všem způsobům jejího užití, zejména ke zveřejnění na oficiální FB stránce Nivea, soutěžním webu či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Zadavatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit fotodokumentaci pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s fotodokumentací (např. její úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním fotodokumentace zadavateli dle jeho pokynů. Zadavatel je oprávněni poskytnout k fotodokumentaci sublicenci, a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. V případě, že se ukáže, že výherce (popř. jeho nástupce) není autorem fotodokumentace (a ani nevypořádal autorská práva k fotodokumentaci) či nevypořádal práva osob ve fotodokumentaci zobrazených či osob, jejichž práva by mohla být užitím fotodokumentace jakkoliv dotčena, zavazuje se tento nahradit zadavateli veškerou škodu či odčinit újmu, která mu v souvislosti s uvedeným vznikla.IV. Mechanika soutěže a určení výherců:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:

a. shlédne soutěžní video určené pro konkrétní soutěžní kolo, a na základě skutečností z tohoto videa zjištěných odpoví na u soutěžního videa umístěnou soutěžní otázku. (dále jen „soutěžní úkol“).
pozn. pro každé soutěžní kolo je připraveno odlišné soutěžní video, ke kterému se váže originální soutěžní otázka.

b. Soutěžící (v případě zájmu o účast v soutěži) následně zcela a pravdivě vyplní zobrazený registrační formulář, a to v rozsahu:
a. pohlaví,
b. jméno, příjmení,
c. e-mailová adresa,
d. datum narození,
(dále jen „registrační formulář“)

c. poté potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle zadavateli (resp. technickému správci) soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře zadavateli soutěže (resp. technickému správci) (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní v rámci konkrétního soutěžního kola, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže v rámci tohoto soutěžního kola; pro účely vyhodnocení konkrétního soutěžního kola se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

3. Určení výherců:
a. V soutěži se uděluje celkem 1 hlavní výhra a 100 vedlejších výher (viz čl. III. bod 1 těchto pravidel).

b. Výherce hlavní výhry bude určen následujícím způsobem. Výherce hlavní výhry bude vybrán výhradně ze soutěžích, kteří splnili veškeré podmínky soutěže, platně se zúčastnili soutěže v každém ze soutěžních kol a zároveň v každém z uvedených soutěžních kol zodpověděli příslušnou soutěžní otázku objektivně správně. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je oprávněn určit výhradně zadavatel soutěže. V případě, že by žádný soutěžící nezodpověděl veškeré soutěžní otázky objektivně správně, bude výherce hlavní výhry vybrán vždy ze skupiny soutěžících s nejvyšším počtem správných odpovědí v rámci všech soutěžních kol. Jeden výherce hlavní výhry pak bude do 30 pracovních dnů od skončení soutěže ze shora uvedených soutěžících vylosován Technickým správcem soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

c. Výherci vedlejší výhry v každém soutěžím kole budou určeni následujícím způsobem. Výherci vedlejší výhry v konkrétním soutěžním kole budou vybráni výhradně ze soutěžích, kteří splnili veškeré podmínky soutěže stanovené těmito pravidly, zejm. se do soutěže v rámci konkrétního soutěžního kola platně zaregistrovali a zároveň zodpověděli pro dané soutěžní kolo příslušnou soutěžní otázku objektivně správně. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je oprávněn určit výhradně zadavatel soutěže. V případě, že by žádný soutěžící (popř. takový počet soutěžících, který by nedosahoval počtu vedlejších výher přidělených pro dané soutěžní kolo) nezodpověděl soutěžní otázku objektivně správně, budou výherci vedlejší výhry vybráni vždy ze skupiny soutěžících, kteří se do soutěže v rámci příslušného soutěžního kola platně zapojili (resp. nejprve bude maximální počet výherců vybrán z těch soutěžících, kteří zodpověděli soutěžní otázku objektivně správně, a pokud počet těchto výherců nepřesáhne počet 20, zbytek výherců bude vybrán ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v rámci příslušného soutěžního kola platně zapojili, aniž by správně zodpověděli soutěžní otázku). Dvacet výherců vedlejší výhry pak bude do 30 pracovních dnů od skončení příslušného soutěžního kola z uvedených soutěžících vylosováno Technickým správcem soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.


d. V jednom soutěžním kole může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu vedlejší výhru. V případě, že se soutěže zúčastní méně soutěžích, než je výher v soutěži (popř. pokud soutěžní podmínky pro zisk nároku na výhru splní méně soutěžících, než je výher v soutěži), nerozdané výhry propadají zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Jeden soutěžící tak může v soutěži získat max. 1 výhru hlavní a 5 výher vedlejších.

e. Aniž je omezena platnost předchozího odstavce, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do odpovědi na výherní zprávu stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru v konkrétním soutěžním kole získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do konkrétního soutěžního kola se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve (tzn. tomu, který byl v rámci tohoto soutěžního kola vylosován dříve, ev. pokud uvedený okamžik nebude možné určit, pak tomu, který se dříve do soutěže registroval).

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Registrací do soutěže (v případě adresy pak také odesláním odpovědi na výherní zprávu) bere soutěžící na vědomí, že osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány v rozsahu dle čl. IV. odst. 1., písm. b. a čl. III., odst. 2 a 3. těchto pravidel (dále jen „údaje“) společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 261 50 450, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) též výše dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.

4. Pořadatel soutěže, technický správce ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

5. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technického správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele soutěže, si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu.Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele, technického správce či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. 

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (popř. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.

8. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, je oprávněn v případě uskutečnění, popř. pouhého podezření na nekalé jednání (a to i prostřednictvím třetích osob) nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů a bez náhrady kteréhokoliv účastníka soutěže.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz/souteze-a-pravidla