Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

zájezd

PRAVIDLA SOUTĚŽE - ZÁJEZD PRO CELOU RODINU A DALŠÍ VÝHRY

 

Pravidla soutěže
„NIVEA soutěž o zájezd pro celou rodinu a další výhry“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže
„NIVEA soutěž o zájezd pro celou rodinu a další výhry“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.


Zadavatelem soutěže je:

Beiersdorf spol. s r.o.,

se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
IČ: 48117099
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)


Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Etnetera a.s.
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 25103814
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)


Technickým správcem je:


Lion Teleservices CZ, a.s.
IČ: 26150450
se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku veden/centerém Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2398

(dále jen „technický správce“)

 I. Termín a místo konání soutěže:1. Soutěž probíhá v termínu od 16. 6. 2017 00:00:01 hod. do 16. 7. 2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“).

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická na svéprávnosti neomezená osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, technickému správci jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, technický správce či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 


III. Výhry v soutěži a jejich předání:


1. V soutěži se hraje o tyto výhry:

Hlavní výhra:

1 x poukaz na zájezd - rodinnou dovolenou v Chorvatsku Promajna, pavilion Dukic B, pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let od cestovní kanceláře Vítkovice Tours s.r.o.

- hlavní výhra bude předána v podobě poukazu na níže vymezený zájezd, který musí výherce, v níže uvedené době uplatnit (domluvit realizaci zájezdu s níže vymezenou cestovní kanceláří) a realizovat;

- hlavní výhrou je možné uplatnit výhradně na týdenní letecký pobytový zájezd s polopenzí v Chorvatsku, pobytové místo Promajna, pavilion Dukic B, pokoj dvoulůžkový s přistýlkou, v termínu od 28. 8. do 3. 9. 2017 s odletem z Ostravy,

- zájezd je pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let

- poukaz na čerpání hlavní výhry je nutné uplatnit (tzn. sjednat si zájezd s cestovní kanceláří) do 1 týdne ode dne jeho předání – pozdější uplatnění je neúčinné a nárok na hlavní výhru výherci bez náhrady zaniká

- Platnost poukazu je do 3. 9. 2017 a v této lhůtě je i nutné zájezd zrealizovat. Další podmínky uplatnění poukazu např. kontaktní údaje jsou uvedeny přímo na jeho vyhotovení, s tím, že zároveň s poukazem budou zaslány výherci i pokyny k jeho uplatnění. Čerpání výhry se řídí podmínkami cestovní kanceláře Vítkovice Tours s.r.o.

- V případě, že výherce zájezd dle podmínek CK nezrealizuje, tak nárok na výhru bez náhrady propadá. Výherce je povinen se řídit všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře Vítkovice Tours s.r.o., jakož i pokyny zadavatele, pořadatele a organizátora zájezdu týkajících se zájezdu.

- Do soutěže je vložen 1 ks této výhry, který získá 1 výherce 1 hlavní výhry.

- Výherce či osoba obdarovaná resp. osoba, které výherce výhru daroval, a případně taktéž i doprovod (dále jen „účastníci zájezdu“) si musí zajistit uplatnění výhry na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost. Účastníci zájezdu plně zodpovídají za svůj zdravotní stav a berou na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestováním.

- Rozsah možného uplatnění poukazu je pevně dán a výherce nemůže požadovat více (např. nemůže požadovat dopravu na letiště, kapesné, stravné atp.).

- Platnost poukazu, jakož i termín možného sjednání zájezdu je pevně dán a výherce jej nemůže měnit. Organizátor, pořadatel ani pořadatel zájezdu nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka zájezdu vzniklé v místě realizace zájezdu.

- Pokud bude účastníkem zájezdu osoba mladší 18 let, odpovídá výherce za to, že se tato osoba mladší 18 let účastní zájezdu pouze se svým zákonném zástupcem, či s jiným doprovodem starším 18 let se souhlasem příslušného zákonného zástupce, což se zavazuje výherce na výzvu organizátora písemně prokázat.

- Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou účastník zájezdu utrpí během zájezdu. Účastník zájezdu se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny organizátora, pořadatele či pořadatele zájezdu. Současně účastník zájezdu bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

(dále také jako „hlavní výhra“)

Vedlejší výhry:

30 x NIVEA SUN Hydratační sprej na opalování Protect & Moisture Spray OF 30
- Do soutěže je vloženo 30 ks této výhry. Každý výherce vedlejší výhry získá 1 ks této výhry.

8 x NIVEA retro plážová taška
- Do soutěže je vloženo 8 ks této výhry. Každý výherce vedlejší výhry získá 1 ks této výhry.

(dále také jako „vedlejší výhra“)

(výhry dále souhrnně též jako „výhra“ nebo „výhry“)

2. Soutěž bude vyhodnocena následujícím způsobem:

a. Výherce hlavní výhry bude určen losováním do 10 pracovních dnů od skončení soutěže.

b. Výherci vedlejší výhry budou určeni losováním do 10 pracovních dnů od skončení soutěže.

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 10 pracovních dnů od vyhodnocení této soutěže prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp. kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Soutěžící v rámci uvedené e-mailové zprávy bude informován o dalších detailech čerpání hlavní výhry, vč. jejího předání. Součástí informačního e-mailu bude výzva k zaslání doručovací adresy na území České republiky, na kterou bude výhra každému výherci hlavní výhry a vedlejší výhry doručena nejpozději do 30 pracovních dnů od okamžiku sdělení doručovací adresy. Zadavatel je oprávněn po výherci požadovat dodatečné informace, popř. odpověď na výherní zprávu. Doručit zadavateli (popř. jím určené osobě) odpověď na výherní zprávu je výherce povinen do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem (popř. jím určenou osobou). V případě nedodržení termínu zaslání odpovědi s oprávněně požadovanými informacemi výhra propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to bez nároku na náhradu.

4. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou v e-mailové odpovědi na oznamovací e-mail o výhře, a to do 30 dnů od skončení soutěže.

5. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, technického správce či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

6. Pořadatel, technický správce i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady k prokázání konkrétních skutečností, popř. k identifikaci výherce (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, technickému správci popř. zadavateli vyžadované doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Soutěžící je povinen reagovat na výzvy pořadatele, technického správce popř. zadavatele nejdéle ve lhůtě tří kalendářních dnů.

7. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 


IV. Mechanika soutěže a určení výherců:


1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době a místě konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:
a. Vyplní zcela a pravdivě v registračním formuláři (umístěném na těchto stránkách) své osobní údaje v rozsahu:
i. pohlaví,
ii. jméno, příjmení,
iii. e-mailová adresa,
iv. datum narození.
(dále jen „registrační formulář“)

b. zároveň v registračním formuláři uvede svou odpověď (dále jen „soutěžní odpověď“) na zde položenou soutěžní otázku: „Kolik rozdílů najdete mezi obrázky?“ (dále jen „soutěžní otázka“).
c. následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly, a takto řádně vyplněný formulář odešle zadavateli soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře zadavateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

3. K soutěžním registracím doručeným do soutěže po jejím ukončení se nepřihlíží.

4. Určení výherců:
a. V soutěži se uděluje celkem 1 hlavní výhra a 38 vedlejších výher (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
b. Soutěž má tedy celkem 38 výherců vedlejší výhry a 1 výherce hlavní výhry, kteří jsou určeni na základě losování provedeným pořadatelem soutěže. Toto losování proběhne do 10 dnů po uplynutí doby konání soutěže, přičemž bude losováno ze všech soutěžících, kteří se v době jejího konání do soutěže úspěšně registrovali, zodpověděli správně položenou soutěžní otázku a splnili ostatní podmínky soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol. Losování proběhne tak, že nejdříve se vylosuje 1 výherce hlavní výhry poukaz na zájezd – rodinnou dovolenou, následně 30 výherců výhry NIVEA SUN Hydratační sprej na opalování Protect & Moisture Spray OF 30, a posléze 8 výherců výhry NIVEA retro plážová taška.
c. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je oprávněn určit výhradně zadavatel soutěže. Takto určená odpověď bude tedy považována za jedinou správnou odpověď na soutěžní otázku.
d. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru (bez ohledu na to zda hlavní či vedlejší výhru).
e. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován) dříve.

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Registrací do soutěže bere soutěžící na vědomí, že osobní údaje soutěžícího v rozsahu dle čl. IV. odst. 1., písm. a. těchto pravidel (dále jen „údaje“) budou zpracovávány společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správcem (dále jen jako „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 261 50 450, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) též výše dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., i zpracovatelem, jímž je zejména pořadatel, technický správce soutěže a další dodavatelé provozující uvedené marketingové aktivity. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží, jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

2. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje, a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.

3. Pořadatel ani zadavatel nenese žádné náklady spojené s uplatněním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher) a ani nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

5. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6. Pořadatel soutěže, technický správce ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

7. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technického správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

8. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele soutěže, si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele, technického správce či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

9. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele) soutěže.

10. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

11. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.