Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Pravidla - Rekonstrukce koupelny za nákup v Teta drogerii

PRAVIDLA SOUTĚŽE - NIVEA HAIRMILK

Úplná pravidla soutěže

VYHRAJTE REKONSTRUKCI KOUPELNY

- pro Českou republiku -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané "VYHRAJTE REKONSTRUKCI KOUPELNY“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

 

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

 

Pořadatelem soutěže je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je Lion Teleservices CZ, a. s., Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice 4, IČ: 261 50 450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2398 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Originál Úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1 (dále jen „advokátní kancelář“), a u pořadatele.

Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 8. 6. 2017 00:00:00 hod. do 19. 7. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) prostřednictvím všech kamenných provozoven drogerií TETA na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje na výrobky prodávané v místě konání soutěže pod obchodní značkou NIVEA nebo LABELLO (dále jen „soutěžní výrobek“).

Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu konání soutěže:

 • prostřednictvím kterékoliv kamenné provozovny drogerie TETA na území České republiky jednorázově zakoupí soutěžní výrobky v celkové hodnotě minimálně 149,- Kč vč. DPH (dále jen „soutěžní nákup“),
 • uschová si účtenku (daňový doklad) prokazující provedení soutěžního nákupu (dále jen „účtenka“).
 • a zaregistruje se (včetně uvedení požadovaných údajů z účtenky) v termínu konání soutěže na www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“).

Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla soutěžní nákup a vložila údaje přes webový formulář na soutěžním webu. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy s novými údaji z účtenky. Údaje z účtenky lze do soutěže zaslat vždy pouze jedenkrát; v opačném případě budou obě (nebo více) registrací se stejnými údaji z účtenky ze soutěže vyřazeny. V rámci jedné registrace na soutěžním webu je možné zaslat maximálně údaje z jedné účtenky.

Soutěžící je povinen uschovat ke každé registraci na soutěžním webu originál účtenky o nákupu – dokladu o zaplacení soutěžních výrobků v místě konání soutěže v částce alespoň 149,- Kč vč. DPH. Pokud soutěžící nepředloží na výzvu organizátora či jím pověřené osoby originál dokladu/dokladů o zaplacení splňující podmínky těchto pravidel, tj. zejména se shodným číslem účtenky uvedeným v soutěžním webovém formuláři, bude ze soutěže vyřazen. Organizátor si vyhrazuje právo vyzvat výherce, aby mu účtenky zaslal na organizátorem určenou adresu a v organizátorem určeném termínu, a to na náklady výherce. Výherce je povinen doložit účtenky ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním, nebo nevýherním.

U každé webové registrace jsou organizátorem soutěže evidovány tyto informace:

 1. mobilní telefonní číslo účastníka soutěže
 2. e-mailová adresa
 3. jméno a příjmení
 4. datum nákupu
 5. číslo účtenky soutěžního nákupu
 6. přesný datum a čas přijetí registrace

Pořadatel ani organizátor není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

Určení výherce:

 • Po ukončení soutěže budou ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže, vylosováni tři výherci.
 • Losování uskuteční zástupci společnosti Beiersdorf spol. s r. o., a to během 7 pracovních dní následujících po ukončení soutěže.
 • Výherce bude o své výhře informován organizátorem soutěže okamžitě po proběhlém slosování, nejpozději do 16 dnů poté, a to prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které bylo zaregistrováno přes webový formulář.
 • Výhra bude výherci zaslána poštou po ověření jeho nároku na výhru.
 • Nepodaří-li se výherce bez zavinění pořadatele kontaktovat, přechází výhra na náhradního výherce, který bude určen v rámci dodatečného losování.
 • Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže.

Výhra v soutěži:

Do soutěže jsou vloženy 3 (tři) kusy výhry, konkrétně tři POUKAZY NA REKONSTRUKCI KOUPELNY OD SPOLEČNOSTI SIKO KOUPELNY a.s., KAŽDÝ V HODNOTĚ 100 000 KČ (dále jen „poukaz“).

Poukaz je možno užít na nákup koupelnového zboží a souvisejících služeb pro koupelny výhradně dle nabídky společnosti SIKO KOUPELNY a.s. (dále jen „SIKO“). Poukaz je také možné užít pouze na nákup koupelnového zboží SIKO. Poukaz je nutné uplatnit do 31. 12. 2017.

Za uplatnění se považuje podpis smlouvy u SIKO a sjednání konkrétního termínu realizace. Realizace musí proběhnout nejdéle do 30. 6. 2018, v opačném případě není možno výherní poukaz na danou smlouvu užít. Poukaz je nepřenosný a může jej využít výhradně výherce, na jehož jméno je vystaven. Poukaz je uplatnitelný na jednu kupní smlouvu (smlouvu o dílo).

Podmínky využití výhry a nabídka zboží a služeb se řídí podmínkami SIKO zveřejněnými na https://www.siko.cz/. V případě vyšší ceny sjednaného plnění smlouvy je možno poukaz použít jako slevu do výše hodnoty poukazu na smlouvu, tj. do výše hodnoty 100.000,- Kč. V případě výběru plnění smlouvy v nižší hodnotě než je hodnota poukazu, nebude rozdíl výherci nijak vyplacen ani jinak kompenzován.

Výherce bere na vědomí, že pořadatel neodpovídá za výhru, resp. realizaci a plnění smlouvy.

Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za případné škody a újmy výherce a jiných osob vzniklé v místě realizace výhry či při realizaci výhry. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu ani újmu způsobenou SIKO. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky smlouvy se SIKO.

Závěrečná ustanovení:

 1. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Beiersdorf spol. s r.o. (pořadatel), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 5. Organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel ani organizátor neručí za nedoručení registrace na webových stránkách, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.
 6. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
 7. Listina se jmény výherců bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail, údaje o účasti v soutěži společnosti Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 48117099, jakožto správci za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správcezahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) má soutěžící dále též právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit.  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 9. Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a společnost SIKO KOUPELNY a.s. jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.
 10. Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.