Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

soutěž alpy

PRAVIDLA SOUTĚŽE ROSSMANN - ZIMNÍ DOVOLENÁ V ALPÁCH

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní akce nazvané “ DROGERIE PARFUMERIE ROSSMANN: VYHRAJTE POUKAZ NA ZIMNÍ DOVOLENOU V ALPÁCH!“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). Organizátorem soutěže je Lion Teleservices CZ, a. s., Erno Košťála 870, 53012 Pardubice 4, Czech Republic, IČ: 261 50 450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 2398 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Originál Úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1 (dále jen „advokátní kancelář“), a u pořadatele.

Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 12. 9. 2016 00:00:00 hod. do 8. 10. 2016 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) v prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Soutěž probíhá ve třech samostatných soutěžních kolech takto:

 • 1.    soutěžní kolo probíhá od 12. 9. 2016 00:00:00 do 20. 9. 2016 23:59:59
 • 2.    soutěžní kolo probíhá od 21. 9. 2016 00:00:00 do 29. 9. 2016 23:59:59
 • 3.    soutěžní kolo probíhá od 30. 9. 2016 00:00:00 do 8. 10. 2016 23:59:59

(samostatně dále jen „soutěžní kolo“)

Seznam výher v  soutěži:

Do soutěže jsou vloženy celkem 3 kusy výher, konkrétně: POUKAZ NA ZIMNÍ DOVOLENOU V ALPÁCH, KAŽDÝ V HODNOTĚ 40.000,- Kč.

Poukaz je možno užít na nákup zimní dovolené v Alpách v sezóně 2016/2017 na pobočkách Nev-Dama, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER a.s. (dále jen „CK“). Poukaz je nutné uplatnit do 31. 3. 2017.

Za uplatnění se považuje podpis smlouvy u CK. Poukaz je nepřenosný a může jej využít výhradně výherce, na jehož jméno je vystaven. Poukaz je uplatnitelný na jednu smlouvu o zájezdu, počet cestujících není omezen.

Podmínky zájezdu a využití výhry se řídí podmínkami CK zveřejněnými zde www.nev-dama.cz. Součástí zájezdu jsou pouze služby sjednané se smlouvou o zájezdu. Součástí výhry není cestovní pojištění v rámci zájezdu.

V případě vyšší ceny zvoleného zájezdu je možno poukaz použít jako slevu do výše hodnoty na takový výhercem zvolený zájezd do výše hodnoty poukazu, tj. 40.000,- Kč. V případě výběru zájezdu v nižší hodnotě než je hodnota poukazu, nebude rozdíl výherci nijak vyplacen ani jinak kompenzován.

Výherce bere na vědomí, že pořadatel neodpovídá za výhru, resp. zájezd, především za jeho realizaci. Výherce odpovídá za zdravotní stav svůj a osob, které ho případně budou doprovázet, a přebírá veškerou odpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.

Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry či při realizaci výhry. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu ani újmu způsobenou výhercem či jeho doprovodem nebo za jakoukoliv škodu či újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny CK.

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje na výrobky prodávané pod obchodní značkou NIVEA (dále jen „soutěžní výrobek“).

Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu konání soutěže:

 

-    jednorázově zakoupí soutěžní výrobky v celkové hodnotě nad 149,- Kč vč. DPH v některé z prodejen drogerie parfumerie ROSSMANN na území ČR v termínu konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“),

-    uschová si doklad prokazující provedení soutěžního nákupu (dále jen „účtenka“).

-    kdykoli v termínu konání soutěže odpoví na soutěžní otázku spolu s údaji z účtenky soutěžního nákupu vyplněním soutěžního formuláře na webových stránkách www.NIVEA.cz

Soutěžní otázka, na kterou soutěžící shora uvedeným způsobem odpovídá, zní takto:

JAKÝ BYSTE NAVRHL/A SLOGAN NA TÉMA MODROBÍLÝ NIVEA KRÉM A SNĚHOBÍLÁ ZIMA?

Pro účast v soutěži musí soutěžící provést registraci prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách www.NIVEA.cz, ve kterém musí správně a úplně uvést:

 • jméno příjmení
 • mobilní telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • datum nákupu
 • číslo účtenky soutěžního nákupu
 • soutěžní odpověď
 • přesný datum a čas přijetí soutěžní odpovědi

(dále jen „registrace“ nebo „soutěžní registrace“)

Provedení soutěžní registrace je potvrzeno formou odpovědi webové aplikace.

Délka soutěžní odpovědi není omezena. Soutěžní odpověď, která bude hanlivá ve vztahu k pořadateli či spoluorganizujícím osobám, bude v rozporu s dobrými mravy nebo pravidly slušného chování nebo bude jinak v rozporu s těmito pravidly, bude bez dalšího vyřazena a účast soutěžícího v soutěži bude ukončena. Toto rozhodnutí je konečné a nepodléhá přezkoumání.

Za soutěžícího v soutěži se považuje osoba, která provedla soutěžní nákup, vložila údaje přes webový formulář, tedy provedla soutěžní registraci a užívá a drží mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, které bylo uvedeno při registraci. Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, které bylo zaregistrováno. V opačném případě ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Na jedno registrované telefonní číslo se může zúčastnit pouze jeden soutěžící. S jedním telefonním číslem se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy však s novou soutěžní odpovědí a s novými údaji z účtenky ; opakovaná účast v soutěži je tedy možná pouze na základě odpovídajícího počtu účtenek dokumentujících provedení soutěžního nákupu, popsaného v těchto pravidlech. Údaje z účtenky lze do soutěže zaslat vždy pouze jedenkrát; v opačném případě budou obě (nebo více) registrací se stejnými údaji z účtenky ze soutěže vyřazeny. V rámci jedné registrace je možné zaslat maximálně údaje z jedné pokladní účtenky.

Soutěžící je povinen uschovat ke každé registraci originál účtenky o nákupu – dokladu o zaplacení soutěžních výrobků v částce alespoň 149,- Kč vč. DPH, jejíž údaje uvedl v rámci registrace. Pokud soutěžící nepředloží na výzvu pořadatele či jím pověřené osoby originál dokladu/dokladů o zaplacení splňující podmínky těchto pravidel, tj. zejména se shodným číslem účtenky uvedeným při registraci, bude ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku byla vyhodnocena jako další nejoriginálnější. Organizátor si vyhrazuje právo vyzvat každého výherce, aby mu účtenky zaslal na organizátorem určenou adresu a v organizátorem určeném termínu, a to na náklady výherce. Výherce je povinen doložit účtenky ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním, nebo nevýherním.

Pořadatel ani organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu způsobenou užíváním elektronických prostředků. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

Zasláním soutěžního díla do soutěže účastník uděluje pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo a všechny jeho případné součásti jako autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobní údaje osob případně zachycených v soutěžním díle (v rozsahu zachycení v soutěžním díle) využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění a takto upravená soutěžní díla dále užít. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Účastník odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla i osob případně zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu účastník za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli, organizátorovi anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je účastník povinen je v plném rozsahu uhradit.

Určení výherce soutěže a předání výher:

 • Výhercem výhry se za každé soutěžní kolo stane ten soutěžící, jehož odpověď registrovaná do soutěže bude vyhodnocena jako nejoriginálnější ze všech odpovědí registrovaných do soutěže v daném soutěžním dni.
 • Výherní odpovědi bude vybírat 3členná porota složená ze zástupců společnosti Beiersdorf spol. s r. o.
 • Jeden soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, pokaždé však s jinou odpovědí na soutěžní otázku.
 • Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže.
 • Každý výherce bude o své výhře informován organizátorem soutěže okamžitě po určení výherců, nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, a to prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které bylo zaregistrováno přes webový formulář. Nepodaří‑li se výherce bez zavinění pořadatele kontaktovat, po dvou neúspěšných pokusech přechází výhra na dalšího výherce v pořadí.
 • Výhra bude výherci zaslána poštou po ověření údajů z originální účtenky

Závěrečná ustanovení:

1)  Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2)  Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

3)  Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let.

4)  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Beiersdorf spol. s r.o. (pořadatel), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5)  Organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel ani organizátor neručí za nedoručení registrace na webových stránkách, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.

6)  Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

7)  Listina se jmény výherců hlavní výhry bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.

8)  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail, údaje o účasti v soutěži společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 48117099, jakožto správcem za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit.  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

9)  Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

10) Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

Tento statut je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž jeden je uložen u pořadatele soutěže a jeden v advokátní kanceláři.

V Praze dne:  1. 9. 2016

Gabriela Doláková

Shopper&Customer Marketing Specialist

Beiersdorf spol. s r.o.