Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Pravidla - Instagramová soutěž o Tělová mléka s oleji

Pravidla - Instagramová soutěž o NIVEA Tělová mléka s oleji

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Instagramová soutěž o NIVEA Tělová mléka s oleji


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Instagramová soutěž o NIVEA Tělová mléka s oleji.“ na sociální síti Instagram (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

Zadavatelem soutěže je:


Beiersdorf spol. s r.o.,
IČ: 48117099,
se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“) 

 

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:


Etnetera a.s. 
IČ: 25103814
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) 

 

Technickým správcem je:

Lion Teleservices CZ, a.s., 
IČ: 26150450 
se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice, 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2398

(dále jen „technický správce“)

 

I. Termín a místo konání soutěže:


1. Soutěž probíhá v termínu od 15. 8. 2017 00:00:01 hod do 24. 8. 2017 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.instagram.com/nivea_czsk - oficiální instagramové stránky NIVEA (dále jen „soutěžní web“). 

 

II. Účastníci soutěže:


1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Instagram (dále jen jako „instagram“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli či technickému správci) tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze soutěže vyloučen.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, zadavateli i technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  

 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:


1. V soutěži se hraje o tuto výhru, jíž je následující dárkový balíček NIVEA obsahující:

1x NIVEA Tělové mléko s olejem třešňový květ & jojobový olej 200ml 
1x NIVEA Tělové mléko s olejem vanilka & mandlový olej 200ml 
1x NIVEA Pečující sprchová pěna s ovocnou vůní 200ml 
1x NIVEA Sprej antiperspirant hello sunshine 150ml 
1x Labello intenzivní péče na rty Raspberry


(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem 10 ks výhry. 

Každý výherce v soutěži získá 1 ks výhry (tzn. výherní balíček).

2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou ve své odpovědi na informační zprávu o výhře. 

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé instagramové zprávy na daný osobní profil soutěžícího, s nímž se soutěžící do soutěže zapojil (informační zpráva o výhře). Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět prostřednictvím funkčnosti sítě instagram, a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, věk a adresu a e-mailovou adresu. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící zadavateli také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na instagramovou zprávu nedoručí zadavateli do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu v České republice, kterou výherce zadavateli sdělil. Součástí informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat. 

4. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, zadavatele či technického správce, propadá tato výhra zadavateli soutěže.  

5. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.  

6. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jedním autentickým instagramovým profilem. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

 

IV. Mechanika soutěže a určení výherců:


1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže: 

a. Vytvoří soutěžní dílo, fotografii kde bude zachycen výrobek - NIVEA Tělové mléko s olejem (viz čl. VI. Pravidel) (dále jen „soutěžní dílo“ nebo „soutěžní fotografie“),

b. Přihlásí se do svého instagramového profilu a jeho prostřednictvím nahraje na sociální síť Instagram soutěžní dílo, které označí jednak „hashtagem“ #NIVEAleto, a jednak i tagem @nivea_czsk. 

c. Nahráním své soutěžní fotografie na svůj instagramový profil soutěžící souhlasí s pravidly soutěže, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) zadavateli soutěže také svůj souhlas s pravidly soutěže, užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle čl. čl. V. odst. 2. a licencí dle čl. VII. úplných pravidel soutěže.

d. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem úspěšného nahrání soutěžního díla splňujícího veškeré podmínky této soutěže na sociální síť Instagram (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).
 
Soutěžní dílo nahrané soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující technické náležitosti:

a. Soutěžní dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání,
b. Soutěžní dílo smí být zasláno pouze ve formátu, jež povolují obecná pravidla pro vkládání fotek na Instagram.

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla neobsahující všechny povinné náležitosti, nahraná do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo soutěžní díla vytvořená na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani díla, která budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Díla vytvořená v rozporu s těmito pravidly či díla těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem budou pořadatelem, se souhlasem zadavatele, ze soutěže vyřazena bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně s více soutěžními díly. Avšak výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou.

3. Určení výherců: 


a. V soutěži se uděluje celkem 10 výher (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel). 

b. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

 • Nejpozději do 30 dnů do skončení soutěže zasedne porota složená ze zástupců zadavatele soutěže (ev. i osob zadavatelem pověřených).
 • Tato porota ze všech soutěžních děl, která byla do soutěže v době jejího trvání platně nahrána, vybere 10 vítězných nejoriginálnějších soutěžních děl (která nejlépe splnila veškeré podmínky této soutěže). Rozhodnutí poroty je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku, s tím, že o zasedání poroty bude vytvořen oficiální zápis.

  Kritériem rozhodování poroty bude zejm.: dodržení podmínek soutěže, originalita v uchopení tématu a kreativita, a dále (jako doplňkové kritérium) kvalita zpracování díla.

  Výherci v soutěži se tak stane 10 soutěžících, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a jejichž soutěžní dílo bude zároveň porotou vybráno mezi 10 nejlepších děl a to ze všech soutěžních děl, která byla zařazena do soutěže v době jejího trvání (dále jen „výherce“).

c. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru.  

d. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který se v hodnocení poroty umístil na vyšší příčce.  

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:


1. Registrací do soutěže, resp. nahráním soutěžního díla do soutěže a případně odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, fotografie a v rozsahu a v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen „údaje“) budou zpracovávány společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 261 50 450, a prostřednictvím provozovatele soutěže, resp. společnosti Etnetera a.s., IČ: 25103814, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a uděluje též (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., i zpracovatelem, jímž je zejména pořadatel, technický správce soutěže a další dodavatelé provozující uvedené marketingové aktivity. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 20 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.  

2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

 

VI. Soutěžní dílo


Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

Soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Zadavatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy zadavatele nebo pořadatele.

Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

 • neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
 • nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
 • vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 • nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
 • odporují dobrým mravům;
 • zachycují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 • jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • obsahují náboženský nebo politický podtext;
 • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
 • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům zadavatele soutěže.

Účastník se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele či zadavatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže pořídil osobně (nebo si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla) a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených v autorském díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je zadavatel, příp. pořadatel s předchozím souhlasem zadavatele soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

Zadavatel, resp. pořadatel, se souhlasem zadavatele soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

 

VII. Licenční oprávnění


Nahráním soutěžního díla do soutěže (tzn. na sociální síť Instagram) soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje zadavateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce NIVEA, oficiální Facebook stránce NIVEA či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Zadavatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžního díla do soutěže. Zadavatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce), účastí v soutěži a nahráním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) za veškeré škody vzniklé v této souvislosti zadavateli či pořadateli nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli nebo pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící (popř. zákonný zástupce) povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník (ev. jeho zákonný zástupce) soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže nahrané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže (popř. jeho zákonný zástupce) zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžního díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný.

Účastník (popř. jeho zákonný zástupce) soutěže je povinen pořadateli nebo zadavateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

 

VIII. Závěrečná ustanovení:


1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.nivea.cz/souteze-a-pravidla, s tím, že oznámení o změně bude uveřejněno i na soutěžním webu.   

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.  

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které ne nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.  

4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel a technický správce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.  

5. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technického správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.  

6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. 

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (resp. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže. 

8. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram ani není s takovým subjektem nijak spojena. Instragram neodpovídá za tuto Soutěž. Veškeré dotazy, připomínky, nároky či stížnosti ohledně soutěže je třeba adresovat pořadateli, zadavateli a nikoli majiteli nebo správci sociální sítě Instagram. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Instagram, resp. že společnost Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.