Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

makro akce

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAKRO - BALÍČEK VÝROBKŮ NIVEA

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek promotion nazvané "MAKRO: Vyhrajte balíček výrobků NIVEA" (dále jen "akce"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené akce na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených spotřebitelům. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele akce formou písemných dodatků.

1.          Pořadatelem akce je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 155 00, IČ: 48117099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“).

2.          Akce je organizována ve spolupráci se společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČ: 264 50 691, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1249/7, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 83051 (dále jen „MAKRO”).

3.          Originál Úplných pravidel bude po dobu akce uložen u advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1 (dále jen „advokátní kancelář“), a u pořadatele.

4.         Termín a místo konání akce: Akce probíhá v termínu od 7. 9. 2016 00:00:00 hod do vyčerpání jednotlivých výher, nejpozději však do 20. 9. 2016 23:59:59 hod výhradně prostřednictvím sítě velkoobchodů MAKRO na území České republiky, s tím, že na každé z 13 velkoobchodních prodejen MAKRO probíhá akce zcela samostatně (dále jen „doba konání akce“ a „místo konání akce“). Seznam 13 velkoobchodních prodejen MAKRO je dostupný zde http://www.makro.cz/prodejny. Soutěže není možné účastnit se v prodejnách „DRIVE IN“. Otevírací hodiny každé velkoobchodní prodejny zjistí účastník akce na příslušné prodejně nebo na webových stránkách http://www.makro.cz.

5.          Účastníkem akce může být pouze řádně registrovaný zákazník společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem anebo místem podnikání na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „účastník akce“). Účastník akce – fyzická osoba musí být starší 18 let; účastník akce – právnická osoba se může akce účastnit pouze prostřednictvím osob starších 18 let.

6.        Seznam výher vložených pořadatelem do této akce:

1) Hlavní výhry              39 x balíček výrobků NIVEA v hodnotě 4.000,-Kč bez DPH, pro každou velkoobchodní prodejnu 3x balíček.

2) Výhra pro každého      Labello balzám na rty Original 4,8 g (dále jen jako „Labello Original“) do vydání skladových zásob tohoto výrobku na příslušném velkoobchodě MAKRO.

7.          Akce se vztahuje na veškeré výrobky prodávané pod obchodní značkou NIVEA. 1 balením akčních výrobku NIVEA se pro potřeby této akce myslí 1 kus výrobku NIVEA, vyjma následujících výrobků NIVEA:

a.     NIVEA krém 30 ml, u kterého se za 1 balení považuje balení obsahující 5 kusů;

b.     NIVEA krém 75 ml, u kterého se za 1 balení považuje balení obsahující 5 kusů.

(dále jen „akční výrobek“)

Akce se nevztahuje na tuhá mýdla.

8.          Pravidla akce:

1)          Hlavní výhry

 • Účastník se do akce o Hlavní výhry v příslušném velkoobchodě MAKRO zapojí tak, že:

a)           v době konání akce zakoupí v  této prodejně velkoobchodu MAKRO akční výrobky resp. výrobky prodávané pod obchodní značkou NIVEA (dále jen „soutěžní nákup“), za který obdrží od prodejce daňový doklad resp. fakturu (dále jen „faktura“),

b)           přičemž principem akce a úkolem účastníka je, v době trvání akce dosáhnout prostřednictvím jednotlivých soutěžních nákupů co nejvyšší celkové hodnoty nákupu akčních výrobků.

 • Hodnota soutěžního nákupu se skládá ze všech hodnot soutěžních nákupů, které účastník akce učinil v době trvání akce v jednom příslušném velkoobchodu MAKRO. Hodnoty jednotlivých soutěžních nákupů učiněných v jednom velkoobchodu MAKRO se tedy sčítají; s tím, že výherci hlavní výhry jsou určeni přímo příslušnou prodejnou velkoobchodu MAKRO na základě interních prodejních dat. Nelze sčítat hodnoty soutěžních nákupů učiněných v různých velkoobchodech MAKRO. Za jednoho účastníka se považuje jeden registrovaný zákazník MAKRO.
 • Do hodnoty soutěžního nákupu se počítá výlučně hodnota akčních výrobků (nikoli též případných dalších výrobků uvedených na faktuře).
 • Akce je rozdělena na 13 jednotlivých a samostatných akcí probíhající v každém velkoobchodu MAKRO samostatně, s tím, že akce je na každém velkoobchodu MAKRO vyhodnocována samostatně.
 • Hlavní výhry jsou rozděleny do každého velkoobchodu MAKRO rovnoměrně. V době trvání akce se bude v každém ze 13 velkoobchodů MAKRO hrát o celkem 3 ks balíčků výrobků NIVEA v hodnotě 4.000,- Kč bez DPH.
 • Hlavní výhru, v podobě balíčku v hodnotě 4.000,-Kč bez DPH, v příslušném velkoobchodě MAKRO získávají 3 účastníci, kteří splnili pravidla této akce a každý jednotlivě uskutečnili soutěžní nákupy akčních výrobků, realizovaných vždy v jednom konkrétním obchodu v rámci velkoobchodních center MAKRO na území České republiky za dobu trvání akce, jejichž součet hodnot (Kč bez DPH) bude mezi 3 nejvyššími, resp. nakoupili akční výrobky v celkové nejvyšší hodnotě jako první až třetí v pořadí dle součtu hodnot soutěžních nákupů.
 • V případě, že stejné hodnoty nákupu dosáhne více účastníků a nebude tak možné určit přesné pořadí, získává lepší pořadí ten účastník, který uvedené celkové hodnoty soutěžního nákupu dosáhl dříve.
 • Výherce bude o výhře a způsobu vyzvednutí výhry informován obratem po vyhodnocení akce v příslušném velkoobchodu MAKRO, a to pracovníkem MAKRO na telefonním čísle, které má účastník uvedeno v registraci jako zákazník MAKRO. V případě, že se výherce opakovaně (min 2x) nepovede kontaktovat, nárok výherce na získání Hlavní výhry zaniká a na jeho místo nastupuje účastník, jehož hodnota celkového soutěžního nákupu následuje jako nejblíže další v pořadí.
 • Výhry budou výherci předány osobně v příslušném velkoobchodu MAKRO oproti podpisu předávacího protokolu.

2)          Výhra pro každého:

 • Každý účastník, který si v období od 7. 9. 2016 00:00:00 hod do vyčerpání zásob Výher pro každého na příslušné prodejně MAKRO, nejpozději však do 20. 9. 2016 23:59:59 hod včetně zakoupí v  provozovně velkoobchodu MAKRO na území ČR (nikoliv na prodejnách „DRIVE IN“) jednorázově jakákoliv 3 balení akčních výrobků NIVEA (dále jen „soutěžní nákup“) automaticky získává nárok na 1 kus Výhry pro každého v podobě výrobku Labello Original. Nákupy je možné provádět pouze v otevíracích hodinách, které se účastník dozví na příslušné velkoobchodní prodejně nebo na webových stránkách http://www.makro.cz .

1 balením akčních výrobku NIVEA se pro potřeby této akce myslí 1 kus výrobku NIVEA, vyjma následujících výrobků NIVEA:

-             NIVEA krém 30 ml, u kterého se za 1 balení považuje balení obsahující 5 kusů;

-             NIVEA krém 75 ml, u kterého se za 1 balení považuje balení obsahující 5 kusů.

Akce se nevztahuje na tuhá mýdla.

 • Účastník, který splnil podmínky této akce, získá 1 kus Výhry pro každého resp. výrobek v podobě Labello Original tak, že si výhru během nakupování přidá ke svému celkovému nákupu a u pokladny při placení příslušného celkového nákupu mu bude částka odpovídající hodnotě Výhry pro každého odečtena z hodnoty celkového nákupu.

 • Za každý jeden uskutečněný soutěžní nákup při splnění těchto pravidel lze získat 1 kus Výhry pro každého, tedy jeden kus Labello Original.

 • Labello Original jako Výhru pro každého lze získat pouze po splnění podmínek této akce v rámci celkového nákupu, odečtením částky odpovídající hodnotě Výhry pro každého z hodnoty celkového nákupu na pokladně prodejny MAKRO, kde soutěžní nákup učinil, vydání Výhry pro každého nelze požadovat později, či v jiném velkoobchodu MAKRO, a to ani při předložení dokladu o zaplacení soutěžního nákupu v době trvání akce. Účastník tedy výhru musí vložit do svého košíku/nákupu před jeho hrazením.

 • Akce se lze zúčastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem 3 balení akčních výrobků NIVEA - tzn., že za každé dva zakoupené akční výrobky NIVEA obdrží účastník další Výhru pro každého, Labello Original. Na jeden soutěžní nákup je tedy možné soutěžit pouze o jednu Výhru pro každého. V jednom dni je možné učinit pouze jeden soutěžní nákup.
 • Tato část akce platí do vyčerpání skladových zásob Výher pro každého v příslušném velkoobchodě MAKRO, nejpozději však do 1. 12. 2015 23:59:59 hod.

9.          Pořadatel akce je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o výhrách v akci.

10.          Akce se lze účastnit opakovaně, a to vždy se zakoupením nových akčních výrobků, a po splnění akčních podmínek.

11.        Pořadatel akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

12.        Výhry, které nebylo možné v rámci akce rozdělit, či se je nepodařilo předat či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele akce, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

13.        Pořadatel ani MAKRO nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, výhry v akci není možné reklamovat. Pořadatel akce si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.

14.        Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

15.        Výherce má zákonnou povinnost zahrnout výhru do svých výnosů v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob.

16.        Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, MAKRO, dále všechny osoby podílející se na organizaci této akce, zejm. zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

17.        Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel akce si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

18.        O akci informují na místech prodeje propagační materiály (stoppery, plakáty, informační letáky atd.). V případě rozporu znění pravidel na propagačních materiálech a v úplných pravidlech má přednost ustanovení v úplných pravidlech akce.

19.        Listina se jmény výherců Hlavní výhry bude k dispozici u pořadatele akce nebo jím pověřené osoby.

20.        Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

21.        Účastí v akci souhlasí účastník s tím, aby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. poskytla společnosti Beiersdorf spol. s r.o. údaje za účelem ověření vyhodnocení výsledků akce a účelu dle č. 21 těchto pravidel – tj. údaj o celkové hodnotě zakoupených akčních výrobků účastníkem za dobu konání akce a dále identifikační údaje účastníka v následujícím rozsahu: jméno, příjmení / název firmy, adresa /sídlo, e-mail, telefonní číslo.

22.        Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením poskytnutých osobních údajů (viz čl. 20 těchto pravidel) v rozsahu této akce a dalších poskytnutých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa /sídlo, telefonní číslo, e-mail (dále jen údaje) do databáze společnosti Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, 150 00, IČ: 48117099, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o ukončení zpracování osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o likvidaci svých osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

23.        Výherci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení / firmy, města  v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele či MAKRO v souvislosti s prezentací této akce a jejich výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců akce bez omezení území po dobu 5 let od ukončení akce. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

24.        Při jakémkoli porušení pravidel akce si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka z akce bez náhrady vyloučit.

25.        Tento statut je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž jeden je uložen u pořadatele akce a jeden v advokátní kanceláři.

V Praze dne:  26. srpna 2016

Jana Baboráková

Shopper&Customer Marketing Specialist

Beiersdorf spol. s r.o.