Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

hairmilk

PRAVIDLA SOUTĚŽE - NIVEA HAIRMILK

Pravidla soutěže
„NIVEA Hairmilk – exkluzivní testování pro členy NIVEA klubu“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže
„NIVEA Hairmilk – exkluzivní testování>pro členy NIVEA klubu“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

Zadavatelem soutěže je:

Beiersdorf spol. s r.o.,

se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
IČ: 48117099
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)


Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:


Etnetera a.s.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 25103814
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)


Technickým správcem je:

Lion Teleservices CZ, a.s.

IČ: 26150450
se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2398

(dále jen „technický správce“)I. Termín a místo konání soutěže:1. Soutěž probíhá v termínu od 10. 4. 2017 00:00:00 hod. do 12. 5. 2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“).

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická na svéprávnosti neomezená osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která je k okamžiku registrace do soutěže registrovaným členem klubu NIVEA (a zůstane jím po celou dobu konání soutěže) a zároveň je v okamžiku registrace do soutěže registrovaným odběratelem e-mailových newsletterů NOVINKY NIVEA (a zůstane jím po celou dobu konání soutěže) (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, technickému správci jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, technický správce či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

1. V soutěži se hraje o balíček produktů s vlasovou kosmetikou NIVEA Hairmilk v následujícím složení:

Vlasový šampón NIVEA Hairmilk 250ml a vlasový kondicionér NIVEA Hairmilk 250ml (dle zvoleného typu vlasů, viz níže) a hřeben NIVEA

(dále také jako „výhra“)

Do soutěže je vloženo celkem 50 ks této výhry. Každý výherce hlavní výhry získá 1 ks této výhry.


2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedli do registračního formuláře, kterým byla provedena soutěžní registrace dle těchto pravidel.

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení této soutěže prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp. kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu, tedy při provedení soutěžní registrace dle těchto pravidel). Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, kterým byla provedena soutěžní registrace dle těchto pravidel a to nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhodnocení této soutěže. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

4. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, technického správce či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

5. Pořadatel, technický správce i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího příslušné doklady k prokázání konkrétních skutečností, popř. k identifikaci výherce (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, technickému správci popř. zadavateli vyžadované doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Soutěžící je povinen reagovat na výzvy pořadatele, technického správce popř. zadavatele nejdéle ve lhůtě tří kalendářních dnů.

6. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 


IV. Mechanika soutěže a určení výherců:


1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:

a. V registračním formuláři zvolí účastník svůj typ vlasů (jemné/silné/normální)

b. Vyplní zcela a pravdivě v registračním formuláři své osobní údaje v rozsahu:
i. pohlaví,
ii. jméno, příjmení,
iii. e-mailová adresa,
iv. datum narození,
v. ulice, č. p., PSČ, město (adresa bydliště),
(dále jen „registrační formulář“)

c. následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle zadavateli soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře zadavateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

3. Určení výherců:
a. V soutěži se uděluje celkem 50 výher (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
b. Soutěž má tedy celkem 50 výherců, kteří jsou určeni na základě losování provedeným technickým správcem soutěže. Toto losování proběhne do 30 dnů po uplynutí doby konání soutěže, přičemž bude losováno ze všech soutěžících, kteří se do soutěže úspěšně registrovali a splnili ostatní podmínky soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.
c. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze 1 výhru.
d. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován) dříve.

 

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Registrací do soutěže bere soutěžící na vědomí, že osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány v rozsahu dle čl. IV. odst. 1., písm. b. těchto pravidel (dále jen „údaje“) společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 261 50 450, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) též výše dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží, jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

4. Pořadatel soutěže, technický správce ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
5. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technického správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele soutěže, si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele, technického správce či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele) soutěže.

8. Zadavatel, popř. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.