Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

facebooková soutěž

PRAVIDLA - FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Facebooková soutěž o Výživný krém NIVEA Care


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Facebooková soutěž o Výživný krém NIVEA Care.“ na sociální síti Facebook (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.


Zadavatelem soutěže je:


Beiersdorf spol. s r.o.,

IČ: 48117099,
se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Etnetera a.s.
IČ: 25103814
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Technickým správcem je:

Lion Teleservices CZ, a.s.,
IČ: 26150450
se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2398

(dále jen „technický správce“)

I. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá v termínu od 23. 3. 2016 00:00:00 hod do 30. 3. 2016 14:00:00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.facebook.com/niveacrsr - oficiální facebookové stránky NIVEA (dále jen „soutěžní web“).

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook (dále jen jako „facebook“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli či technickému správci) tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze soutěže vyloučen.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, zadavateli i technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:


1. V soutěži se hraje o tuto výhru:

Vyživující krém NIVEA Care 100ml

(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem 50 ks výhry.

Každý výherce v soutěži získá 1 ks výhry.

2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď na informační zprávu o výhře.

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé facebookové zprávy na daný osobní profil, s nímž se účastník do soutěže zapojil. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět, a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, věk a adresu a e-mailovou adresu. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící zadavateli také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na facebookovou zprávu nedoručí zadavateli do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu, kterou výherce zadavateli sdělil. Součástí informačního informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

4. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, zadavatele či technického správce, propadá tato výhra zadavateli soutěže.

5. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.

6. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jedním autentickým facebookovým profilem. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

 


IV. Mechanika soutěže a určení výherců:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže:

a. Navštíví soutěžní web (oficiální facebookovou stránku NIVEA), kde napíše do komentáře pod soutěžní post (fotografii) svou odpověď na soutěžní otázku: „Kolik balení krému NIVEA Care se skrývá v umyvadle?“ (dále jen „soutěžní odpověď“).

pozn.: Odpovědí je počet balení krému

b. Nahráním své odpovědi do komentáře na soutěžní web soutěžící souhlasí s pravidly soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) zadavateli soutěže také svůj souhlas s pravidly soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle čl. čl. V. odst. 2. úplných pravidel soutěže.

c. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem úspěšného nahrání soutěžní odpovědi (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat rovněž pouze jednou.

3. Určení výherců:

a. V soutěži se uděluje celkem 50 výher (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).

b. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

Výhercem v soutěži se stane:

1. 25 soutěžících, kteří splní veškeré podmínky soutěže, do soutěže se platně zaregistrují, zodpoví zcela správně soutěžní otázku a zároveň tato jejich platná soutěžní registrace bude zadavateli doručena mezi prvními 25 soutěžními registracemi se správně zodpovězenou soutěžní otázkou,

2. 25 soutěžících, kteří splní veškeré podmínky soutěže, do soutěže se platně zaregistrují, zodpoví zcela správně soutěžní otázku a zároveň tato jejich platná soutěžní registrace bude zadavateli doručena mezi 25 posledními soutěžními registracemi se správně zodpovězenou soutěžní otázkou
v době trvání soutěže. Soutěž má celkem 50 výherců.

c. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je oprávněn určit (a to i na základě pokusu provedeného zadavatelem soutěže) výhradně zadavatel soutěže. Takto určená odpověď bude tedy považována za jedinou správnou odpověď na soutěžní otázku.

d. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru.

e. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve.

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen „údaje“) společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 261 50 450, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a uděluje též (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti,, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci, výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které ne nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.

4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel a technický správce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

5. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technického správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu.Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. 

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (popř. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.

8. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.