Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

průvodce čištěním pleti

Pravidla soutěže NIVEA Průvodce čištěním pleti


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže NIVEA Průvodce čištěním pleti (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je:
Beiersdorf spol. s r.o.,
IČ: 48117099,
se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:
Etnetera a.s.
IČ: 25103814
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 10. 10. 2016 00:00:00 hod do 30. 11. 2016 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz (dále jen „soutěžní web“).

Soutěž je pro účely vyhodnocení, resp. určení výherců, v době svého konání rozdělena na jednotlivé, samostatně vyhodnocované soutěžní měsíce:

I. soutěžní měsíc: 10. 10. 2016 00:00:00 hod. – 30. 10. 2016 hod. 23:59:59 hod.
II. soutěžní měsíc: 1. 11. 2016 00:00:00 hod. – 30. 11. 2016 hod. 23:59:59 hod.

(dále jednotlivě jen „soutěžní měsíc“)

Soutěž bude vyhodnocována po uplynutí doby konání soutěže.

II. Účastníci soutěže:
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhry v soutěži a jejich předání:
1. V soutěži se hraje o balíček produktů pro čištění pleti NIVEA v následujícím složení:

NIVEA výrobek pro čištění pleti a NIVEA výrobek pro tonizaci pleti, (dle doporučené péče pro čištění pleti vycházející z krátkého testu, viz níže)

(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem 60 ks výhry. Každý soutěžní měsíc se hraje (bude mezi výherce rozděleno) o 30 ks výhry.


Každý oprávněný výherce v soutěži získá 1 ks výhry (tzn. 1 ks výrobku pro čištění pleti 1+ 1 ks výrobků pro tonizaci pleti).


2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedli do registračního formuláře.
3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp., kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.
4. Pořadatel ani zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže.
5. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Mechanika soutěže a určení výherců:
1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:

a. splní soutěžní úkol spočívající v zapojení se do výzkumu zadavatele, resp. v zodpovězení 3 dotazníkových otázek:

“Jaký typ pleti máte?”, přičemž účastník vždy zvolí jednu z možných odpovědí (normální až smíšená / suchá / mastná)
“Jak se vaše pleť projevuje?”, přičemž účastník vždy zvolí jednu z možných odpovědí (problematická pleť / sklony k citlivosti / bez viditelných projevů)
“Co nejraději používáte k odličování a čištění pleti?", přičemž účastník vždy zvolí jednu z možných odpovědí (vatový tampon / voda)

(dále jen „soutěžní úkol“),
z kombinací odpovědí na zmíněné 3 otázky bude následně vyhodnocena doporučená péče pro čištění pleti značky NIVEA: NIVEA výrobek pro čištění pleti a NIVEA výrobek pro tonizaci pleti. Doporučené výrobky se stávají možnou výhrou pro daného účastníka soutěže.
V případě zájmu o účast v soutěži, musí účastník potvrdit účast stiskem tlačítka CHCI SOUTĚŽIT.
b. Následně zcela a pravdivě vyplní registrační formulář, a to v rozsahu:
a. pohlaví,
b. jméno, příjmení,
c. e-mailová adresa,
d. datum narození,
e. ulice, č. p., PSČ, město,
(dále jen „registrační formulář“)
c. následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle pomocí funkčnosti webové stránky, resp. tlačítka odeslat, pořadateli soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře (spolu s odpověďmi na uvedené otázky, resp. splněným soutěžním úkolem) pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

3. Určení výherců:
a. V soutěži se uděluje celkem 60 výher (30 výher každý soutěžní měsíc) (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
b. Soutěž má tedy celkem 60 výherců, kteří jsou určeni na základě losování provedeným pořadatelem soutěže. V době konání soutěže proběhnou 2 losování (jednotlivě pro každý soutěžní měsíc, vždy 30 výherců, s tím, že každé losování proběhne do 30 dnů po uplynutí příslušného soutěžního měsíce, za který je losováno, přičemž bude losováno vždy ze všech soutěžících, kteří se do soutěže úspěšně registrovali v průběhu daného soutěžního měsíce a zároveň zcela splnili soutěžní úkol (zodpověděli všechny otázky dotazníku) a ostatní podmínky soutěže.
c. Každý výherce získá jako výhru jeden NIVEA výrobek pro čištění pleti a NIVEA výrobek pro tonizaci pleti dle doporučené péče pro čištění pleti vycházející z krátkého výzkumu učiněného v rámci soutěžního úkolu, resp. soutěžního registračního formuláře.
d. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru.
e. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:
1. Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a se zařazením všech svých osobních údajů v rámci soutěže uvedených (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“), a s jejich zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele, kterým je Lion Teleperfomance Czech Republic & Slovakia, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice, IČ 261 50 450) pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. Pořadatel je v postavení zpracovatele osobních údajů. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též výše uvedený souhlas k užití uvedených údajů pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.
2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná ustanovení:
1. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.
2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.
4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.
6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.
7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (resp. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.
8. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.