Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

celoroční soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE - O BALÍČEK PLNÝ VZORKŮ

PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Vyhrajte balíček plný vzorků NIVEA“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte balíček plný vzorků NIVEA“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

Zadavatelem soutěže je:
Beiersdorf spol. s r.o.,
IČ: 48117099,
se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:
Etnetera a.s.
IČ: 25103814
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Technickým správcem je:

Lion Teleservices CZ, a.s.,
IČ: 26150450
se sídlem: Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2398

(dále jen „technický správce“)

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 31. 3. 2017 00:00:00 hod do 30. 6. 2017 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz/vzorky (dále jen „soutěžní web“).

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se stane registrovaným odběratelem e-mailových newsletterů NOVINKY NIVEA v průběhu konání soutěže nebo jím již k poslednímu dni trvání soutěže je (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, technický správce či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

1. V soutěži se hraje o následující výherní balíček obsahující:

2x Pečující šampon Hairmilk pro normální vlasy 9ml
2x NIVEA Tělové mléko s olejem Třešňový květ & jojobový olej 4ml
2x Pečující sprchový gel Creme Oil Pearls 8ml
2x Výživný krém NIVEA Care 4ml
1x Antiperspirant Protect&Care MINI 35ml


(dále jen “výhra”)

Do soutěže je vloženo celkem 1000 ks výhry.

Každý výherce v soutěži získá 1 ks výhry (tzn. výherní balíček).

2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedli do registračního formuláře.

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp., kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

4. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, technického správce či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže.

5. Pořadatel, technický správce i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, technickému správci, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

6. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

IV. Mechanika soutěže a určení výherců:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:
a. vyplní registrační formulář, a to v rozsahu:
i. pohlaví,
ii. jméno, příjmení,
iii. e-mailová adresa,
iv. datum narození,
v. ulice, č. p., PSČ, město,
(dále jen „registrační formulář“)

b. následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle pomocí funkčnosti webové stránky, resp. tlačítka odeslat, technickému správci soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

3. Určení výherců:

a. V soutěži se uděluje celkem 1000 výher (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
b. Soutěž má tedy celkem 1000 výherců, kteří jsou určeni na základě losování provedeným technickým správcem soutěže. Toto losování proběhne do 30 dnů po uplynutí doby konání soutěže, přičemž bude losováno ze všech soutěžících, kteří se do soutěže úspěšně registrovali a splnili ostatní podmínky soutěže.
c. Každý výherce získá 1 ks výhry (viz výše).
d. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru.
e. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve.

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. IV. odst. 1 písm. a. těchto pravidel (dále jen „údaje“) společností Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správcem (dále jen jako „Společnost“), včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnost Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 261 50 450, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) výše dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může účastník obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel, technický správce a pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele, technického správce a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Zadavatel, resp. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel či technický správce jsou zároveň oprávněni s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.

4. Pořadatel soutěže, technický správce ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

5. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technický správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Zadavatel, resp. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele, technického správce či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel soutěže.

8. Zadavatel, resp. pořadatel či technický správce se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.