Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE ADVENTNÍ KALENDÁŘ NIVEA

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Adventní kalendář NIVEA“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je:

Beiersdorf spol. s r.o.,
IČ: 48117099,
se sídlem Pekařská 16, Praha 5, PSČ 155 00
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Etnetera a.s.
se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 25103814
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2015 00:00:00 hod. do 24. 12. 2015 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.NIVEA.cz/advent (dále jen„soutěžní web“).
 • Soutěž je pro účely vyhodnocení, resp. určení výherců, v době svého konání rozdělena na jednotlivé, samostatně vyhodnocované soutěžní dny:
 • Soutěžním dnem je každý jednotlivý kalendářní den v době konání soutěže;
 • Jednotlivé soutěžní dny probíhají vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod.;

Soutěž se tak skládá z celkem 24 soutěžních dnů.

(dále jen „soutěžní den“)

Soutěž bude vyhodnocována po uplynutí doby konání soutěže.

II. Účastníci soutěže:

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

 1. V soutěži se hraje o tyto výhry: 
  • NIVEA hrníček bílý – 2x
  • NIVEA sada ponožek – 2x 
  • NIVEA Zklidňující pečující micelární voda (200 ml) – 1x 
  • NIVEA nákupní košík – 4x 
  • NIVEA hrníček modrý – 3x
  • NIVEA Pečující sprchový gel Creme Care (250 ml) – 1x 
  • NIVEA ručník – 5x 
  • NIVEA Perlové sérum proti vráskám Q10 plus (40 ml) – 1x 
  • NIVEA Krémový sprchový gel Cashmere Moments (250 ml) – 1x 
  • NIVEA Regenerační balzám na ruce Repair & Care (50 ml) – 1x 
  • NIVEA plážový nafukovací míč – 1x 
  • NIVEA Energizující denní krém proti vráskám Q10 Plus (50 ml) – 1x 
  • NIVEA Tělový olej Smooth Sensation (250 ml) – 1x 

  (dále jen „výhra“ nebo společně jako „výhry”) 
  Do soutěže je vloženo celkem 24 ks výher. Každý výherce získá 1 ks výhry. Každý soutěžní den se hraje o 1 ks výhry. O kterou konkrétní výhru bude pro ten který soutěžní den losováno, bude určeno vždy před konkrétním losováním.
 2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedli do registračního formuláře.
 3. Soutěž bude vyhodnocena následujícím způsobem: a. V každém soutěžním dni vyhrává výhru vždy pouze 1 soutěžící, který zcela splnil pravidla této soutěže, zaregistroval se v příslušném soutěžním dni do soutěže v souladu s čl. IV odst. 1 písm. b) a c) těchto pravidel, správně zodpověděl soutěžní otázku v souladu s čl. IV odst. 1 písm. a) a zároveň byl určen jako výherce příslušného soutěžního dne losováním ze všech účastníků, kteří splnili podmínky pro účast v příslušném soutěžním dni. b. Výherci pro jednotlivé soutěžní dny budou určeni losováním po skončení doby konání soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 10. 1. 2016.
 4. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil (resp. kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu). Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.
 5. Pořadatel ani zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže.
 6. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 7. Po celou dobu konání soutěže se může týž účastník soutěže zúčastnit opakovaně, tzn. je možné se opakovaně stát výhercem výhry v soutěži, vždy však pro rozdílný soutěžní den a s novou soutěžní registrací provedenou v souladu s těmito pravidly.

IV. Mechanika soutěže:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:
a. zodpoví soutěžní otázku, a to výběrem z nabízených odpovědí (dále jen „soutěžní otázka“),
b. v případě zájmu o registraci do soutěže vyplní zcela a pravdivě své osobní údaje do soutěžního formuláře, a to v rozsahu:
a. pohlaví,
b. jméno, příjmení,
c. e-mailová adresa,
d. datum narození,
e. ulice, č. p., PSČ, město,
(dále jen „registrační formulář“)
c. následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle pomocí funkčnosti webové stránky, resp. tlačítka odeslat,
pořadateli soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní
registrace“ nebo „registrace“). Do slosování o výhru v soutěži pro konkrétní soutěžní den však budou vždy zařazeni pouze účastníci, kteří zodpoví příslušnou soutěžní
otázku zcela správně.
2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní v rámci jednoho soutěžního dne, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely
vyhodnocení soutěže se tedy v rámci trvání jednoho soutěžního dne bude počítat pouze jeho poslední registrace.

3. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je oprávněn určit výhradně zadavatel soutěže. Takto určená odpověď bude tedy považována za jedinou správnou odpověď na soutěžní otázku.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

 1. Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a se zařazením všech svých osobních údajů v rámci soutěže uvedených (dále jen „údaje“) dodatabáze společnosti Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 481 17 099 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. Pořadatel je v postavení zpracovatele osobních údajů. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též výše uvedený souhlas k užití uvedených údajů pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účast ník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právopřístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společnostínebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. 
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislost i s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn spředchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adresewww.NIVEA.cz/souteze.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které ne nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.
 4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
 5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, po chybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.
 6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.
 7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (resp. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.
 8. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.NIVEA.cz/souteze.