Medvídek NIVEA

SEZNAMTE SE S MEDVÍDKEM NIVEA

INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY MEDVÍDEK NIVEA

Již od roku 2002 se setkávají děti ve více než 200 vybraných mateřských školách v Integračním vzdělávacím programu Medvídek NIVEA se sympatickým malým kamarádem. Přichází, aby je přirozeně, s humorem a hravě vedl k učení a poznávání, řešení zábavných úkolů, k tvorbě něčeho pěkného a schopnosti umět se mezi sebou domlouvat.

Za své zásluhy Medvídek NIVEA získal také bronzové ocenění v kategorii SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2017 za inovativní projekt zaměřený na řešení aktuálních společenských témat.

Program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.
Je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Gesci nad projektem převzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvídkovi NIVEA vtiskl jedinečnou podobu akademický malíř Gabriel Filcík.

Hlavní pozornost věnuje dětem, které v přípravě na přechod z mateřské školy do první třídy potřebují pomoc. Připravuje promyšlenou vzdělávací nabídku pro děti s drobnými nedostatky, opožděným vývojem a specifickými vzdělávacími potřebami, které mají odloženou školní docházku.

Každý školní rok provází a veškeré materiály programu Medvídek NIVEA sjednocují nosná témata, je členěn do dvou na sebe volně navazujících fází (podzim/zima, jaro/léto) a účast v něm je zcela dobrovolná. Veškeré materiály a pomůcky jsou poskytovány mateřským školám zdarma.

Program Medvídek NIVEA každoročně přináší zajímavou a motivující vzdělávací nabídku, založenou na individuální volbě, zájmu a aktivní účasti dítěte. Získal důvěru a oblibu nejen u dětí a pedagogů, ale i rodičů.

PRO DĚTI

Představuje pro dítě přirozenou motivaci na cestě od prožitku k poznání a svým etickým dopadem přispívá k jeho celkové kultivaci a socializaci. Vyvolává zájem o poznání a tvořivou činnost, rozvíjí řeč a samostatné myšlení, učí prověřovat a hodnotit vlastní schopnosti, jednat a spolupracovat s druhými.

PRO PEDAGOGY

Pedagogům nabízí metodickou pomoc při diagnostice předškolního dítěte, plánování a realizaci individualizovaného výchovného působení, které směřuje k tvorbě klíčových kompetencí v přípravě na školu.

PRO RODIČE

Rodičům poskytuje možnost zapojit se ve volném čase do hry dětí a na činnostech s pomůckami doma sledovat pokrok dítěte, spolupracovat s učitelkou a podílet se na přípravě materiálů.

Vážení předškolní pedagogové,

paní učitelky, paní ředitelky, páni učitelé, páni ředitelé!

Dovolte nám, abychom Vám přiblížili Integrační a vzdělávací program Medvídek NIVEA, který přirozeně stimuluje děti ke hře a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu naplňuje následující hlavní cíle.

HLAVNÍ CÍLE

Integrační – poskytuje dlouhodobou citlivou podporu dětem předškolního věku, pomáhá dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami – od potíží s neznalostí jazyka, přes odlišnosti v sociokulturním zázemí a vývojové opoždění až ke skutečnému fyzickému hendikepu.

Vzdělávací – kladou důraz na rozvoj individuálních schopností dítěte, rozvíjí činnost dítěte v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

Výchovné – učí dítě komunikovat, spolupracovat a ověřovat si získané znalosti. Zaměřují se na položení základu etické výchovy, která úzce souvisí s adaptačním procesem.

PROGRAM SE PROFILUJE JAKO NABÍDKA, KTERÁ PŘINÁŠÍ:

Pedagogům – metodickou pomoc při realizaci klíčových kompetencí v oblasti diagnostiky, vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte.

Dětem – přirozenou motivaci na cestě od poznání k prožitku. Svým etickým dopadem přispívá k jejich všeobecné kultivaci a humanizaci.

Rodičům – možnost sledovat děti při plnění úkolů počátečního vzdělávání. Vychází z tzv. rodičovského desatera, které by jim mělo pomoci orientovat se v tom, co má jejich dítě před vstupem do první třídy umět a znát.

STRUKTURA PROGRAMU

Každý školní rok obsahuje aktuální nosná témata, ke kterým se váží veškeré materiály.

Je členěn do dvou fází (podzim/zima a jaro/léto), které na sebe volně navazují. Před zahájením každé fáze jsou veškeré materiály pod dohledem odborníků z oblasti předškolní výchovy testovány ve vybraných mateřských školách.

Soubor materiálů pro pedagoga i děti, tvoří prokomponovaný celek, kde jsou úkoly (ve více vrstvách) metodicky uspořádány a odstupňovány podle obtížnosti.

Obsahuje nezávazná metodická doporučení pro pedagogy.

ÚČAST V PROJEKTU:

  • Je zcela dobrovolná.
  • Veškeré materiály a pomůcky jsou poskytovány mateřským školám zdarma.
  • Podmínkou účasti je vyplnění závazné přihlášky a zpětného hodnotícího dotazníku.
ĆASTO KLADENÉ DOTAZY

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Bohužel do programu nelze vstupovat během školního roku. Obě jeho fáze na sebe navazují a děti v průběhu programu postupují od jednoduchých úkolů ke složitějším. Pošlete nám, prosím, Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, název mateřské školy a adresa) na e-mailovou adresu medvidek@nivea.cz. Rádi Vám zašleme odkaz pro vyplnění závazné přihlášky před zahájením nového školního roku.

Vyplnění a včasné doručení závazné přihlášky do projektu Medvídek NIVEA je pro nás velmi důležité. Potřebujeme:

a) Souhlas s účastí v programu - pro každý školní rok zasíláme nabídku s odkazem pro vyplnění závazné přihlášky k rukám paní ředitelky MŠ. Pouze v její kompetenci je rozhodnout, zda se mateřská škola bude programu účastnit.

b) Znát základní informace – přesný název mateřské školy a její doručovací adresu, jméno a příjmení kontaktní osoby (včetně telefonu nebo emailu) a hlavně počet dětí předškolního věku, které se programu zúčastní.

Bohužel, pokud výše uvedené informace neobdržíme včas, nemůžeme mateřskou školu do programu zařadit.

Je to velmi jednoduché. Po vašem zařazení do programu Medvídek NIVEA vám z účasti vyplývají pouze dvě povinnosti:

1) Prostřednictvím odkazu, který od nás obdržíte v nabídkovém dopise, vyplnit a včas nám zaslat závaznou přihlášku do programu – informace, obsažené v přihlášce jsou pro nás důležité pro výrobu a včasnou distribuci materiálů a herních pomůcek.

2) Po ukončení programu nám včas zaslat vyplněný zpětný hodnotící dotazník – zpětná vazba od vás je pro nás velmi důležitá a pomáhá nám při přípravě programu pro nový školní rok. Zároveň můžete, v případě zájmu, mateřskou školu předběžně přihlásit a v programu pokračovat.

Samozřejmě do projektu může mateřská škola znovu vstoupit. Bude však již považována za novou MŠ. Znamená to, že nás musí kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: medvidek@nivea.cz a požádat o znovu zařazení do projektu. Pro tuto školku platí standardní podmínky jako pro novou mateřskou školu. Pošle nám kontaktní údaje, tj. přesnou adresu MŠ, kontaktní osobu, telefon a email. Poté je zařazena do pořadníku MŠ, které čekají, až se v projektu uvolní místo. Jakmile na tuto MŠ dojde řada, je o zařazení do projektu informována koordinátorkou projektu a mateřská škola je obeslána nabídkovým dopisem s odkazem pro vyplnění závazné přihlášky do projektu.

Vzhledem k tomu, že je o projekt mimořádný zájem a účast MŠ je limitována na 200, je třeba respektovat skutečnost, že do projektu lze přihlásit vždy jednu třídu z přihlášené MŠ. Projekt je koncipován pro děti 5-6leté a děti s odloženou školní docházkou. Není vhodný pro mladší děti.

Bohužel, pak bude MŠ z projektu vyřazena. O této skutečnosti budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Počet účastníků v programu je omezen na 200 mateřských škol z celé České republiky. V současné době je kapacita programu naplněna.

Zařazení nových účastníků je tedy možné pouze ve dvou případech:

1. Zařazená MŠ sama požádá o vyřazení z programu.

2. Zařazená MŠ je vyřazena z důvodů nezaslání závazné přihlášky nebo zpětného hodnotícího dotazníku v požadovaném termínu.

V obou těchto případech nabízíme účast novým zájemcům, jejichž žádosti o zařazení archivujeme. Žádost o zařazení do programu posílejte na e-mailovou adresu: medvidek@nivea.cz.

Nezapomeňte prosím v e-mailu uvádět:

  • Název mateřské školy
  • Adresu
  • Kontaktní osobu
  • E-mailové a telefonické spojení

Elektronicky.

Pro odeslání závazné přihlášky použijete odkaz, který obdržíte v nabídkovém dopise. Dopis posíláme k rukám ředitelů/ředitelek MŠ vždy na začátku září.

Pro odeslání zpětného hodnotícího dotazníku použijete odkaz, který obdrží pedagog, odpovědný za práci s programem během školního roku, v dopise spolu s materiály pro druhé kolo. MŠ, které jsou členy uzavřené skupiny Medvídek NIVEA na Facebooku naleznou oba odkazy v sekci více informací o projektu.